Kat­ri Mä­en­pää

Kau­nis ja ko­ris­teel­li­nen, mut­ta osin jo ku­lah­ta­maan pääs­syt ark­ki­teh­din suun­nit­te­le­ma Svens­ber­gin Uk­ko­ko­ti Kuuk­ka­ris­sa on saa­mas­sa ko­ko­naan uu­den elä­män. Hank­keen taus­tal­la toi­mi­vat Alek­sand­ra ja Kari Koi­vis­to, jot­ka ovat vii­mei­sen kuu­den vuo­den ai­ka­na re­mon­toi­neet seit­se­män yk­si­ön ti­lal­le kol­mea ava­raa ja va­loi­saa asun­toa. Kak­si kol­mes­ta asun­nos­ta ovat jo val­mii­ta ja vii­mei­sin­kin val­mis­tuu vie­lä tä­män vuo­den ai­ka­na.

Pa­ris­kun­ta on re­mon­toi­nut jo use­am­pia van­ho­ja koh­tei­ta alu­eel­la. Uk­ko­ko­tiin heil­lä on kui­ten­kin eri­tyi­nen side ja vii­mei­nen asun­to on­kin tu­los­sa per­heen omaan käyt­töön.

– Kari on pal­jas­jal­kai­nen kuuk­ka­ri­lai­nen ja hän on ai­na sa­no­nut, et­tä jos talo tu­lee myyn­tiin, hän ha­lu­aa sen os­taa. Vuon­na 2018 kau­pun­ki luo­pui Uk­ko­ko­din ta­lois­ta huu­to­kau­pas­sa. Me os­tim­me toi­sen ja ys­tä­vä­pa­ris­kun­ta os­ti toi­sen, Alek­sand­ra ker­too.

Ta­los­sa Ka­ria on ai­na kieh­to­nut ta­lon ul­ko­nä­kö sekä sen his­to­ria.

– Talo on ko­ris­teel­li­nen ja eri­lai­nen kuin muut alu­een ta­lot. Sen ki­vi­jal­ka on upea ja muu­ten­kin his­to­ria mie­len­kiin­toi­nen.

Pihasauna on tarjonnut ennen ainoan peseytymismahdollisuuden Ukkokodin asukkaille. Aleksandra ja Kari Koivisto suunnittelevat hienon saunarakennuksen remonttia, kun asunnot valmistuvat.

Pihasauna on tarjonnut ennen ainoan peseytymismahdollisuuden Ukkokodin asukkaille. Aleksandra ja Kari Koivisto suunnittelevat hienon saunarakennuksen remonttia, kun asunnot valmistuvat.

Katri Mäenpää

Svens­ber­gin Uk­ko­ko­ti on ra­ken­net­tu Gus­taf Svens­ber­gin pe­rin­nön tur­vin. Vuon­na 1893 hän lah­joit­ti kau­pun­gil­le 50 000 mark­kaa, jol­la piti ra­ken­taa iäk­käi­den työ­mies­ten asun­to­la ja mah­dol­lis­taa hei­dän asu­mi­sen­sa siel­lä il­mai­sek­si. Sii­tä läh­tien talo on ol­lut kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa.

– Myö­hem­pi­nä ai­koi­na Uk­ko­ko­ti on ol­lut hur­ja ja pa­ha­mai­nei­nen talo. Kun os­tim­me ra­ken­nuk­sen, se oli kur­jan nä­köi­nen, Alek­sand­ra Koi­vis­to sa­noo.

Mut­ta kun pur­ku­työt ete­ni­vät, al­koi vi­sio hah­mot­tua. Eteen tul­leet yl­lä­tyk­set ovat ol­leet pää­a­si­as­sa po­si­tii­vi­sia.

– Ra­ken­nuk­seen oli teh­ty täy­si re­mont­ti 80-lu­vul­la. Sil­loin asun­toi­hin ra­ken­net­tii­in si­sä­ves­sat ja uu­det keit­ti­öt. Mi­tään van­haa ei tuos­sa re­mon­tis­sa sääs­ty­nyt. Mut­ta pur­ku­töis­sä on sel­vin­nyt, mi­ten ryh­di­käs talo on ja mi­ten laa­duk­kaas­ti se on yli 120 vuot­ta sit­ten ra­ken­net­tu.

Aleksandra ja Kari Koivisto toteuttavat unelmaansa remontoidessaan Svensbergin Ukkokotia.

Aleksandra ja Kari Koivisto toteuttavat unelmaansa remontoidessaan Svensbergin Ukkokotia.

Kos­ka mi­tään muu­ta van­haa ei ta­los­sa ole säi­ly­nyt kuin run­ko ja al­ku­pe­räi­set ik­ku­nat, on ta­lon en­nal­lis­ta­mi­seen jou­dut­tu nä­ke­mään pal­jon vai­vaa.

– Tori.fi on tul­lut tu­tuk­si ja olem­me kier­tä­neet pal­jon myös rom­pe­to­re­ja ja van­han ta­va­ran kirp­pik­siä. Ruot­sis­ta as­ti on tul­lut ta­va­raa ha­et­tua. Myös lä­hi­a­lu­een pur­ku­koh­tei­ta on tul­lut hyö­dyn­net­tyä ja esi­mer­kik­si toi­nen van­hois­ta kaa­ke­liu­u­neis­ta saa­tiin Pa­lo­jo­en kiin­teis­tös­tä Po­rin kes­kus­tas­ta ja ovia on tul­lut Sauk­ko­sen ta­los­ta, Kari Koi­vis­to sa­noo.

Uk­ko­ko­din vint­ti­ti­lat ovat ai­na ol­leet kyl­mil­lään. Koi­vis­tot ovat kui­ten­kin ot­ta­neet vin­tit asuin­käyt­töön.

– Re­mont­ti ete­nee hi­taas­ti, mut­ta var­mas­ti. Us­koi­sin, et­tä vii­meis­tään jou­luk­si pää­sem­me muut­ta­maan uu­teen ko­tiin, Alek­sand­ra to­te­aa.

Kolmesta yksiöstä rakentuva asunto on tilava ja valoisa. Koivistojen haaveena on päästä muuttamaan ennen joulua.

Kolmesta yksiöstä rakentuva asunto on tilava ja valoisa. Koivistojen haaveena on päästä muuttamaan ennen joulua.

Kuuk­ka­rin Wan­hat ta­lot -ta­pah­tu­mas­sa pää­see kur­kis­ta­maan Koi­vis­to­jen ra­ken­nusp­ro­jek­tiin sekä tu­tus­tu­maan ta­lon his­to­ri­aan.

– Ta­lon pi­hal­le pys­ty­te­tään va­lo­ku­va­näyt­te­ly Svens­ber­gin elä­män­tai­pa­lees­ta. Ta­ri­noi­ta ker­too Svens­ka Kul­tur­fon­den i Björ­ne­bor­gin Tar­ja Lai­ne, joka on tut­ki­nut Svens­ber­gin elä­mää pal­jon. Li­säk­si poi­kam­me pys­tyt­tää pi­hal­le kah­vi­on, jos­sa myym­me myös to­as­te­ja ja ra­par­pe­ri­pii­rak­kaa. Pyö­ri­täm­me pi­hal­la myös pie­ni­muo­tois­ta rom­pe­to­ria, jo­ten ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan, Alek­sand­ra Koi­vis­to ke­hot­taa.

Re­mon­tin ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta myös Ins­tag­ra­mis­ta @sved­ber­gi­nuk­ko­ko­ti.