Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Kuka as­tuu tänä vuon­na Kää­ri­jän liek­ki­ku­vi­oi­siin saap­pai­siin ja edus­taa Suo­mea Mal­mön Eu­ro­vii­suis­sa tou­ko­kuus­sa?

Spe­ku­laa­ti­ot pää­se­vät käyn­nis­ty­mään to­den te­ol­la, kun Ylen Uu­den mu­sii­kin kil­pai­lun seit­se­män fi­na­lis­tia jul­kis­te­taan tä­nään.

Ai­em­min ker­rot­tu­jen vih­jei­den pe­rus­teel­la mu­ka­na on tä­nä­kin vuon­na tun­net­tu­ja ar­tis­te­ja useis­ta eri gen­reis­tä.

– Mu­ka­na on en­si­jul­kai­sun­sa te­ke­vän ar­tis­tin ysä­ri-dan­ce-tans­sit­ta­ja, upe­aää­ni­sen lau­la­jan voi­ma­bii­si, in­die-suo­si­kin uran ken­ties hie­noin kap­pa­le, kah­den ni­mek­kään ar­tis­tin yl­lät­tä­vä duo ko­val­la kert­sil­lä, rä­jäh­tä­vä rock-ant­hem maa­il­mal­la keik­kai­le­val­ta bän­dil­tä, to­del­la in­ten­sii­vi­nen bii­si yh­del­tä tä­män het­ken kuun­nel­luim­mis­ta ar­tis­teis­ta sekä tun­ne­tun ar­tis­tin nos­tat­ta­va klubi-bän­ge­ri, ku­vai­li UMK-tuo­ma­ris­ton pu­heen­joh­ta­ja Ta­pio Ha­ka­nen lo­ka­kui­ses­sa tie­dot­tees­sa.

Ar­tis­tit pal­jas­te­taan tä­nään il­ta­kah­dek­sal­ta suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Ylen ka­na­vil­la. Ki­sa­kap­pa­leet jul­kais­taan huo­mi­ses­ta al­ka­en ar­ki­päi­vi­sin ai­na kes­kiy­öl­lä.

UMK:n voit­ta­ja ja Suo­men seu­raa­va eu­ro­vii­su­e­dus­ta­ja kruu­na­taan fi­naa­lis­sa Tam­pe­reen aree­nal­la 10. hel­mi­kuu­ta.

Vii­me­vuo­ti­nen Kää­ri­jä-huu­ma sii­vit­ti Suo­men lo­pul­ta vii­suis­sa toi­sel­le si­jal­le. Vas­taa­vaa il­mi­ö­tä UMK:ssa ei ole ai­em­min näh­ty, mut­ta ki­san suo­sio on ol­lut nou­sus­sa jo pi­dem­pään.

Suo­men Spo­ti­fyn vuo­den strii­ma­tuin kap­pa­le on kol­me ker­taa put­keen tul­lut UMK:sta: vuon­na 2021 se oli UMK-voit­ta­ja Blind Chan­ne­lin Dark Side ja seu­raa­va­na vuon­na kol­man­nek­si tul­lut Bes­sin Ram pam pam. Vii­me vuon­na kär­jes­sä oli luon­nol­li­ses­ti Kää­ri­jän Cha cha cha, joka nou­si myös Spo­ti­fyn kaik­kien ai­ko­jen strii­ma­tuim­mak­si suo­men­kie­li­sek­si kap­pa­leek­si.

Myös esi­mer­kik­si Eri­ka Vik­man ja Kuu­maa ovat saa­neet kil­pai­lus­ta nos­tet­ta ural­leen.

UMK on ny­ky­muo­dos­saan he­rät­tä­nyt vii­su­fa­nien huo­mi­on myös ul­ko­mail­la, ja so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa sitä on heh­ku­tet­tu yh­dek­si tä­män het­ken ko­va­ta­soi­sim­mis­ta vii­su­kar­sin­nois­ta.

Lähi-idän ta­pah­tu­mat ovat vii­me ai­koi­na hei­jas­tu­neet myös Eu­ro­vii­sui­hin ja UMK:hon. Ää­ri­jär­jes­tö Ha­ma­sin Is­ra­e­liin lo­ka­kuus­sa te­ke­män hyök­käyk­sen jäl­keen Is­ra­el aloit­ti Ga­zan kais­tal­le hyök­käyk­sen, jos­sa on Ha­ma­sin hal­lit­se­man alu­een ter­veys­mi­nis­te­ri­ön mu­kaan kuol­lut jo yli 23 000 ih­mis­tä.

Muun mu­as­sa Yleä on vaa­dit­tu ve­täy­ty­mään Eu­ro­vii­suis­ta, jos Is­ra­el saa osal­lis­tua ki­saan. Eu­roo­pan yleis­ra­di­ou­ni­o­ni EBU on tois­tai­sek­si vah­vis­ta­nut Is­ra­e­lin osal­lis­tu­van tu­le­viin vii­sui­hin.

– Eu­ro­vii­sut ovat EBU:n kil­pai­lu, ja he te­ke­vät lin­jauk­sia, joi­ta me kuu­los­te­lem­me. Heil­le on var­mas­ti men­nyt myös vies­te­jä boi­ko­toin­nis­ta. Olem­me kes­kus­tel­leet Poh­jois­mai­den kans­sa, ja kai­kil­la on hy­vin sa­man­tyyp­pi­nen ti­lan­ne kai­kis­sa mais­sa. Vies­te­jä on kaik­kiin yh­ti­öi­hin tul­lut, sa­noi Ylen luo­vien si­säl­tö­jen ja me­di­an joh­ta­ja Vil­le Vilén STT:lle jou­lu­kuus­sa.

Boi­kot­tia vaa­di­taan Is­ra­e­lin osal­lis­tu­mi­sen vuok­si myös ve­too­muk­ses­sa, jon­ka on al­le­kir­joit­ta­nut jouk­ko suo­ma­lai­sia mu­siik­ki­a­lan am­mat­ti­lai­sia. Al­le­kir­joit­ta­jat vaa­ti­vat Yleä myös pai­nos­ta­maan EBU:a sul­ke­maan Is­ra­e­lin ulos vii­suis­ta.

Työ­ryh­mään kuu­lu­va muu­sik­ko Lu­kas Kor­pe­lai­nen ker­toi Hel­sin­gin Sa­no­mil­le vii­me vii­kol­la, et­tä ve­too­mus on tar­koi­tus luo­vut­taa Ylel­le tam­mi­kuun puo­li­vä­lin jäl­keen.

Eu­ro­vii­su­jen his­to­ri­aa tut­ki­nut Dean Vu­le­tic ar­vi­oi vii­me kuus­sa STT:lle, et­tä yleis­ra­di­oyh­ti­öil­tä ei tul­la nä­ke­mään kan­na­not­to­ja Is­ra­e­lia vas­taan.

– Mail­la on dip­lo­maat­ti­set suh­teet Is­ra­e­liin, ja se, et­tä yk­si toi­mi­ja nyt ot­tai­si kan­taa Is­ra­e­lia vas­taan, oli­si vas­toin kaik­kia mai­den ul­ko­suh­tei­ta, Vu­le­tic sa­noi.

Tä­män­vuo­ti­set Eu­ro­vii­sut jär­jes­te­tään Ruot­sin Mal­mös­sä 7.–11. tou­ko­kuu­ta.