Po­rin kes­kus­tan elä­vyyt­tä ehos­ta­maan on saa­tu käyt­töön uu­si, luo­vil­le pro­jek­teil­le tar­koi­tet­tu mak­su­ton tila. Pa­raa­ti­pai­kal­ta kä­ve­ly­ka­dun var­rel­ta löy­tyy uu­si TGT-yh­tei­sö­tai­de­ti­la, jos­sa kau­pun­ki­lai­set pää­se­vät to­teut­ta­maan ide­oi­taan. Tyh­jän kau­pal­li­sen ti­lan val­jas­ta­mi­nen luo­vaan tar­koi­tuk­seen on osa In­ter­reg Bal­tic Sea Re­gi­on -oh­jel­man Li­ve­a­bi­li­ty-han­ket­ta.

Luo­vuus nou­see Po­rin kes­kus­tas­sa kir­jai­mel­li­ses­ti ik­ku­na­pai­kal­le, sil­lä TGT si­jait­see ka­tu­ta­sos­sa Yr­jön­ka­dun puo­lel­la Tel­jän­to­ria. Avoin tila isoi­ne ik­ku­noi­neen on kuin ter­raa­rio. Ti­lan eri­koi­nen nimi juon­tuu­kin sekä Ter­raa­rio Gal­le­ria Tel­jän­to­ri -ni­mes­tä et­tä eng­lan­nin kie­len sa­nas­ta to­get­her, yh­des­sä.

– TGT-ti­lan käyt­tö on osa Li­ve­a­bi­li­ty-han­ket­ta, jon­ka ta­voit­tee­na on edis­tää yh­tei­söl­lis­tä osal­li­suut­ta ja kau­pun­ki­ti­lo­jen luo­vaa hyö­dyn­tä­mis­tä. Kii­tos siis ti­lan omis­ta­val­le Crim­so­nil­le, joka mah­dol­lis­taa tä­män ti­lan ko­kei­lun. Yh­des­sä te­ke­mi­nen konk­re­ti­soi­tuu TGT-ti­las­sa, ker­too han­ke­suun­nit­te­li­ja ja ku­va­tai­tei­li­ja Pet­ri Haa­visto.

Tila on va­paas­ti va­rat­ta­vis­sa kau­pun­ki­lais­ten ly­hy­tai­kai­siin ide­oi­hin, ku­ten ta­pah­tu­miin, näyt­te­lyi­hin tai pro­jek­tei­hin.

– Mak­su­ton, avoin ja hou­kut­te­le­va tila kes­kel­lä Po­ria on omi­aan ins­pi­roi­maan to­teut­ta­maan omia vi­si­oi­ta sekä ot­ta­maan kau­pun­ki­ti­laa hal­tuun, Haa­vis­to kan­nus­taa.

Ti­lan käyt­tö on mak­su­ton­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta mah­dol­li­sia juok­se­via ku­lu­ja, ku­ten säh­kön­käyt­töä ti­las­sa. Oi­keu­det TGT-ti­lan käyt­töön ovat hank­keel­la sii­hen as­ti, kun­nes ky­sei­nen tila on vuok­rat­tu eteen­päin. Ide­a­nik­ka­rei­den kan­nat­taa siis toi­mia ri­pe­äs­ti.

– Jos mah­dol­li­suus it­sen­sä to­teut­ta­mi­seen ku­tit­te­lee, voi ide­oin­tiin ha­kea ins­pi­raa­ti­o­ta esi­mer­kik­si TGT-ti­lan in­for­ma­tii­vi­ses­ta esit­te­ly­vi­de­os­ta. Lä­hes­ty­mis­ta­val­taan uu­si ti­la­e­sit­te­ly vie luo­vuu­den läh­teil­le, vink­kaa Haa­vis­to.

Esit­te­ly­vi­deo TGT-ti­las­ta löy­tyy tääl­tä. TGT-ti­las­ta kiin­nos­tu­neet voi­vat ot­taa suo­raan yh­teyt­tä Haa­vis­toon säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen pet­ri.haa­vis­to@pori.fi. Vies­tin ai­heek­si tu­lee lait­taa TGT.

TGT-yh­tei­sö­tai­de­ti­lan käyt­tö on osa EU:n In­ter­reg Bal­tic Sea Re­gi­on -oh­jel­man Li­ve­a­bi­li­ty -han­ket­ta. Hank­keen tar­koi­tus on luo­da elin­voi­mai­sem­paa kau­pun­ki­kes­kus­taa ke­hit­tä­mäl­lä luo­vuu­den ru­tii­nia niin jul­kis­ten pal­ve­lui­den suun­nit­te­lus­sa kuin roh­kai­se­mal­la kau­pun­ki­lai­sia it­se­ään tuot­ta­maan elä­vää kes­kus­taa, esi­mer­kik­si tyh­jiä ti­lo­ja täyt­tä­mäl­lä. Po­rin kau­pun­ki on mu­ka­na kol­mi­vuo­ti­ses­sa hank­kees­sa yh­des­sä seit­se­män muun Itä­me­ren alu­een kau­pun­gin ja mui­den yh­teis­työ­or­ga­ni­saa­ti­oi­den kans­sa. Han­ke al­koi vuon­na 2023 ja jat­kuu vuo­den 2025 lop­puun saak­ka.

Ai­em­min Li­ve­a­bi­li­ty-han­ke toi toi­sel­le puo­lel­le Tel­jän­to­ria Bon­bon Bliss Box -tai­deins­tal­laa­ti­on.