Maa­rit Kaut­to

Ul­vi­lan ikä­kes­kus Sant­ran ve­to­vas­tuu siir­tyy hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta Ul­vi­lan kun­nal­le. Muu­tok­sen myö­tä Sant­ral­le et­si­tään myös uu­sia ti­lo­ja. Mik­si Sant­ran pi­tää muut­taa? Ul­vi­lan si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Kim­mo Vep­sä vas­taa.

– Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue on il­moit­ta­nut, et­tä Ul­vi­lan Ikä­kes­kus Sant­ran toi­min­taa ei enää 1.8. al­ka­en tuo­te­ta sa­mal­la ta­val­la kuin nyt ja he ir­ti­sa­no­vat vuok­ra­so­pi­muk­sen ny­kyi­sis­tä ti­lois­ta Laut­ta­ran­ta 7:ssä. Hy­vin­voin­ti­a­lue myös toi­voo, et­tä toi­min­taa jat­ke­taan yh­teis­työs­sä Ul­vi­lan kau­pun­gin kans­sa.

Mis­tä löy­ty­vät Sant­ral­le uu­det ti­lat?

– Meil­lä on tar­ve löy­tää ti­laa myös pai­kal­li­sil­le yh­dis­tyk­sil­le eri­lais­ten ta­paa­mis­ten ja ko­kous­ten jär­jes­tä­mi­seen. Ny­kyi­sen Sant­ran on­gel­ma­na ovat ah­taat pai­koi­tus­ti­lat. On tär­ke­ää, et­tä tu­le­va paik­ka on hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa, es­tee­tön ja pai­koi­tus­ti­laa on riit­tä­väs­ti. Oli­si etu, jos myös muut pal­ve­lut, ku­ten ap­teek­ki ja kaup­pa oli­si­vat lä­hel­lä. Yk­si hyvä vaih­to­eh­to Sant­ral­le oli­si­vat ti­lat Han­sa-kes­kuk­ses­ta, jon­ne myös tors­tain ikäih­mis­ten pal­ve­lu­bus­si tu­lee Kul­laal­ta.

Min­kä­lai­se­na Sant­ran toi­min­ta tu­lee jat­ku­maan?

– Toi­min­taa var­mas­ti päi­vi­te­tään asi­ak­kai­ta kuun­nel­len ja tar­koi­tuk­se­na on teh­dä pai­kas­ta ko­toi­nen olo­huo­ne kun­ta­lai­sil­le.