Po­rin ta­pah­tu­ma­ke­sä saa toi­vo­tun vah­vis­tuk­sen, kun mo­ni­puo­li­ses­ti pai­kal­lis­ta kult­tuu­ria esiin nos­ta­va Tai­tei­den Yö jär­jes­te­tään en­sim­mäi­sen ker­ran kau­pun­ki­kes­kus­tas­sa 17. elo­kuu­ta. Min­kä­lai­nen ta­pah­tu­ma on lu­vas­sa? Po­ri­kort­te­lei­den toi­min­nan­joh­ta­ja Mari An­ti­kai­nen vas­taa:

– Ta­voit­tee­na on esi­tel­lä Po­rin mo­ni­puo­lis­ta kult­tuu­ri- ja tai­de­o­saa­mis­ta sekä kan­nus­taa po­ri­lai­sia myös tuot­ta­maan näi­tä elä­myk­siä toi­sil­le.

– Avoi­men haun kaut­ta toi­vom­me löy­tä­väm­me run­sain jou­koin eri­lai­sia, eri­ko­koi­sia ja eri ikäi­sil­le suun­nat­tu­ja esi­tyk­siä, te­ok­sia ja osa­ta­pah­tu­mia. Ha­lu­am­me, et­tä Tai­tei­den Yö­nä mah­dol­li­sim­man moni po­ri­lai­nen pää­see myös it­se ko­ke­maan po­ri­lai­sen luo­vuu­den nä­ki­jä­nä, kuu­li­ja­na tai te­ki­jä­nä.

Min­kä­lai­sia esi­tyk­siä, te­ok­sia ja ta­pah­tu­mia toi­vo­taan?

– Ihan kai­ken­lai­set yh­tei­söt ja kol­lek­tii­vit ovat ter­ve­tul­lei­ta mu­kaan ja esi­mer­kik­si yri­tyk­sis­sä ja kau­pois­sa voi­si ta­pah­tua jo­tain yl­lä­tyk­sel­lis­tä ja haus­kaa. Täs­sä ta­pah­tu­mas­sa tai­tee­seen ei tar­vit­se suh­tau­tua niin ko­vin va­ka­vas­ti.

On­ko avoi­mes­sa haus­sa tul­lut jo il­moit­tau­tu­nei­ta?

– Ihan ki­vas­ti on jo tul­lut. Vie­lä em­me pal­jas­ta, mitä on tu­los­sa, mut­ta sa­no­taan näin, et­tä sel­lai­sia ta­ho­ja on läh­dös­sä mu­kaan, joi­den toi­voim­me­kin in­nos­tu­van. Li­sää toki mah­tuu vie­lä jouk­koon. Avoin haku jat­kuu 21. huh­ti­kuu­ta saak­ka.