Maa­rit Kaut­to

Jo­ki­kes­kus­hank­keen myö­tä Po­rin Ete­lä­ran­nan jo­ki­tör­mäl­lä pe­si­nei­den tör­mä­pääs­ky­jen pe­sät jou­dut­tiin vii­me ke­sä­nä pois­ta­maan pe­sin­nän pää­tyt­tyä, mut­ta van­ho­jen pe­sä­paik­ko­jen koh­dal­le ra­ken­net­tuun tu­ki­muu­riin on put­ki­tet­tu 20 uut­ta pe­sä­käy­tä­vää, joi­den pe­räl­lä on oi­ke­an ko­koi­nen pe­sä­laa­tik­ko. Joko voi­daan ker­toa ilou­u­ti­sia tör­mä­pääs­ky­jen pa­laa­mi­ses­ta? Po­rin kau­pun­gin luon­non­suo­je­lu­val­vo­ja Kim­mo Nuo­tio vas­taa.

– On lii­an ai­kais­ta ker­toa vie­lä iloi­sia uu­ti­sia. Tois­tai­sek­si Po­ris­sa on näh­ty vas­ta yk­si­täi­siä tör­mä­pääs­ky­jä ja kak­si pien­tä par­vea Meri-Po­ris­sa. Mi­kä­li sää­ti­lat sal­li­vat, on to­den­nä­köis­tä, et­tä tou­ko­kuun toi­sek­si vii­mei­sel­lä vii­kol­la il­mes­tyy tör­mä­pääs­ky­jä jo­ki­ran­taan.

Jos tör­mä­pääs­kyt ei­vät kel­puu­ta Jo­ki­kes­kuk­sen uu­sia pe­siä, niin löy­tä­vät­kö ne toi­sen pe­sin­tä­pai­kan jos­tain muu­al­ta?

– To­den­nä­köi­ses­ti ne löy­tä­vät pe­sä­pai­kan, jos jos­tain syys­tä nämä ei­vät kel­paa. Tu­li­joi­ta kyl­lä pi­täi­si riit­tää. Pie­niä yh­dys­kun­tia löy­tyy lä­hes vuo­sit­tain isois­ta mul­ta­ka­sois­ta, jot­ka on jos­tain syys­tä jä­tet­ty le­vit­tä­mät­tä. Tör­mä­pääs­ky on sel­lai­nen lin­tu­la­ji, et­tä pe­si­mä­ti­lan­net­ta oli­si help­po aut­taa suun­nit­te­le­mal­la tör­mä­pääs­ky­sei­niä jo­ki­ran­toi­hin. Pääs­ky­jä saa­tai­siin näin li­sää elä­vöit­tä­mään ke­säis­tä Ko­ke­mä­en­jo­kea.