STT

Van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen hin­nat oli­vat hei­nä-syys­kuus­sa 9,6 pro­sent­tia al­hai­sem­pia kuin vii­me vuon­na sa­maan ai­kaan, ker­too Ti­las­to­kes­kus.

Tä­män vuo­den huh­ti-ke­sä­kuu­hun ver­rat­tu­na hin­nat las­ki­vat 2,7 pro­sent­tia. Van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen kaup­po­ja teh­tiin hei­nä-syys­kuus­sa noin 3 200, mikä oli 22 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vii­me vuon­na sa­maan ai­kaan.

Van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen hin­nat las­ki­vat vuo­den ta­kai­ses­ta eri­tyi­ses­ti yli 100 000 asuk­kaan kun­nis­sa sekä Ete­lä-Suo­mes­sa. Yli 100 000 asuk­kaan kun­nis­sa hin­nat pu­to­si­vat 13,1 pro­sent­tia.

Oma­ko­ti­ta­lo­tont­tien hin­nat las­ki­vat hei­nä-syys­kuus­sa 10,2 pro­sent­tia edel­lis­vuo­des­ta. Edel­li­ses­tä vuo­si­nel­jän­nek­ses­tä tont­tien hin­nat las­ki­vat 1,5 pro­sent­tia. Oma­ko­ti­ta­lo­tont­ti­kaup­po­ja teh­tiin noin 470, eli 33 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuot­ta ai­em­min.