Jo­han­na Lat­va­la / STT

Ta­lo­yh­ti­öi­den vas­tik­keet ovat nou­se­mas­sa tä­män vuo­den yh­ti­ö­ko­kouk­sis­sa kes­ki­mää­rin 5–8 pro­sent­tia, ar­vi­oi OP-ryh­män pk-yri­tyk­sis­tä vas­taa­va joh­ta­ja Heik­ki Pel­to­la.

Kyl­mä al­ku­vuo­si li­sää ko­ro­tus­pai­net­ta, sil­lä läm­mi­tys on hoi­to­vas­tik­kei­den suu­rin ku­lu­e­rä. OP-ryh­män mu­kaan ta­lo­yh­ti­öi­den kus­tan­nuk­sis­ta tyy­pil­li­ses­ti noin 40 pro­sent­tia on läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sia.

– Säh­kön hin­ta on ma­ta­lam­mal­la kuin vuo­si sit­ten, mut­ta jos ta­lo­yh­ti­ön ai­em­pi edul­li­nen so­pi­mus on päät­ty­nyt, se voi nos­taa kus­tan­nuk­sia. Kau­ko­läm­mön hin­ta nou­si vii­me vuo­den ai­ka­na yli 10 pro­sent­tia. Nyt ko­ro­tus­pai­nei­ta on kau­ko­läm­mös­sä paik­ka­kun­nas­ta ja läm­pö­lai­tok­sen omis­tuk­ses­ta riip­pu­en. Kyl­mä al­ku­vuo­si joka ta­pauk­ses­sa on nos­ta­nut ener­gi­an ku­lu­tus­ta läm­mi­tyk­seen, Pel­to­la sa­noo tie­dot­tees­sa.

OP-ryh­män mu­kaan var­mim­min nou­su­pai­nei­ta tuo­vat vesi- ja jä­te­mak­su­jen sekä kiin­teis­tö­ve­ro­jen nou­su.

Ener­gi­an hin­nan nou­su on OP-ryh­män mu­kaan li­sän­nyt kiin­nos­tus­ta ener­gi­a­re­mont­tei­hin.

– Ylei­nen kus­tan­nus­ten nou­su, ja eri­tyi­ses­ti ener­gi­an hin­nan nou­su, pis­tää et­si­mään sääs­tö­koh­tei­ta. Vas­tuul­li­suus­nä­kö­kul­ma on var­mas­ti yk­si aju­ri, jon­ka mer­ki­tys on kas­vus­sa. Sa­noi­sin kui­ten­kin, et­tä kus­tan­nus­sääs­töt ovat edel­leen mer­kit­tä­vin syy re­mont­tei­hin, ar­vi­oi tie­dot­tees­sa OP Uu­si­maan pan­kin­joh­ta­ja Jan­ne Koi­vu­nie­mi.

OP-ryh­män mu­kaan ener­gi­an hin­nan nou­su on myös li­sän­nyt ener­gi­a­re­mon­teis­ta käy­tä­vää kes­kus­te­lua. Kiin­nos­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta val­ti­on ener­gia-avus­tus­ten myön­tä­mi­nen päät­tyi 2023 lo­pul­la ja väis­tä­mät­tä lyk­kää OP-ryh­män mu­kaan joi­den­kin kor­jaus­ten al­kua.