Las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pää juh­lis­taa val­ta­kun­nal­lis­ta las­ten­kult­tuu­rin juh­la­viik­koa 13.–19. tou­ko­kuu­ta mo­ni­puo­li­sel­la oh­jel­mal­la. Tänä vuon­na oh­jel­mas­sa pai­not­tu­vat vau­vat ja nuo­ret.

Suo­men las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus­ten lii­ton vuo­sit­tai­nen las­ten­kult­tuu­rin juh­la­viik­ko nos­taa esil­le las­ten­kult­tuu­ria ym­pä­ri Suo­men. Po­rin kau­pun­ki on lii­ton pe­rus­ta­ja­jä­sen ja Kruu­nu­pään joh­ta­ja Päi­vi Se­tä­lä on ol­lut lii­ton en­sim­mäi­nen pu­heen­joh­ta­ja.

Kruu­nu­pään oh­jel­ma val­ta­kun­nal­li­sel­la juh­la­vii­kol­la nos­taa esiin pit­kä­jän­teis­tä pe­rus­työ­tä tai­teen, tai­tei­li­joi­den ja eri ikäis­ten las­ten kans­sa. Kruu­nu­pään toi­min­nas­sa tai­de on kai­ken läh­tö­koh­ta. Juh­la­vii­kon ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa tai­teen ää­rel­le pää­see kär­ry­tel­len tai it­se va­lo­ku­va­ten.

Juh­la­viik­ko tuo esil­le myös 10-vuo­tis­ta tai­teen neu­vo­la-ar­keen si­säl­lyt­tä­vää neu­vo­la­yh­teis­työ­tä ja yli 20-vuot­ta toi­mi­nut­ta tai­tees­ta si­säl­tön­sä am­men­ta­vaa Vau­vo­jen vä­ri­kyl­py -toi­min­taa. Kruu­nu­pääs­sä tai­teen ää­rel­lä ol­laan ai­na myös ajas­sa kiin­ni ja vii­kon Vä­ri­kyl­py­lau­an­tai-työ­pa­jan on­kin suun­ni­tel­tu yh­teis­työs­sä te­ko­ä­lyn kans­sa.

Li­säk­si juh­la­vii­kon ai­ka­na on esil­lä usei­ta Kruu­nu­pään näyt­te­lyi­tä Po­ris­sa ja maa­kun­nas­sa.

Käp­pä­rän kou­lun pi­ha­maa­laus 13.5., 14.5. ja 15.5. kel­lo 13–15.

Las­ten­kult­tuu­rin juh­la­viik­koa juh­li­taan osal­lis­ta­val­la jul­ki­sel­la tai­teel­la. Po­ri­lai­sen Käp­pä­rän kou­lun pi­hal­le to­teu­te­taan tai­tei­li­jan ja kou­lu­lais­ten yh­teis­työ­nä osal­lis­ta­via ja lei­kit­tä­viä ka­tu­maa­lauk­sia, joi­den ins­pi­raa­ti­o­na toi­mii kou­lun lä­hei­nen ym­pä­ris­tö ja luon­to. Käp­pä­rän kou­lun op­pi­lai­den kans­sa työs­ken­te­lee ku­va­tai­tei­li­ja Mi­ka­el Kor­kee las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pääs­tä. Teos on sa­mal­la osa Kruu­nu­pään tar­jo­a­maa si­säl­töä Po­rin kult­tuu­ri­kas­va­tus­suun­ni­tel­mas­sa.

NOI­SE – nuor­ten ko­keel­li­nen va­lo­ku­va­ker­ho 14.5.2024 kel­lo 17–18.30

NOI­SE on las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pään vii­koit­tain ko­koon­tu­va yli 12-vuo­ti­ai­den nuor­ten va­lo­ku­va­ker­ho, jos­sa et­si­tään va­lo­ku­vauk­sen uu­sia muo­to­ja, ää­ri­ra­jo­ja ja mo­ni­puo­li­sia tek­nii­koi­ta. Va­lo­ku­vauk­sen maa­il­maan oh­jaa ku­va­tai­tei­li­ja Me­ri­lii Si­mo­nen. Juh­la­vii­kol­la ker­hos­sa käy­dään näyt­te­ly­o­pas­tuk­sel­la va­lo­ku­va-ai­hei­ses­sa Eng­lund-näyt­te­lys­sä Sa­ta­kun­nan Mu­se­os­sa! Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään ker­ho­päi­vän aa­mu­na What­sApp-vies­til­lä nu­me­roon 044 701 3888. Ker­ho on mak­su­ton.

Pih­la­van 6 kk -ryh­mä­neu­vo­la vau­va­per­heil­le 14.5.2024. kel­lo 13–14.

Pih­la­van alu­een vau­va­per­heet pää­se­vät naut­ti­maan Vau­vo­jen vä­ri­kyl­py® -työ­pa­jas­ta ryh­mä­neu­vo­lan yh­tey­des­sä Pih­la­van neu­vo­las­sa. Ryh­mä­neu­vo­las­sa kes­kus­tel­laan puo­li­vuo­ti­ai­den vau­vo­jen ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta ja ke­hi­tyk­ses­tä sekä nau­ti­taan yh­tei­ses­tä tai­de-elä­myk­ses­tä. Ryh­mä­neu­vo­la jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Lou­na­tuu­len per­he­pal­ve­lui­den neu­vo­la­pal­ve­lui­den ja las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pää Kul­ta­ne®-neu­vo­lan yh­teis­työ­nä.

Toi­sen ros­ka on toi­sen tai­de -te­os­kat­sel­mus 15.5.2024 kel­lo 12–13.30.

Po­rin ja ym­pä­rys­kun­tien ylä­kou­lu­lai­set kut­sut­tiin ku­va­tai­de­haas­tee­seen, jos­sa teh­dään muo­to­ku­via poik­keuk­sel­li­sis­ta mal­leis­ta. Par­ras­va­loi­hin pää­se­vät ni­mit­täin ros­kat! Juh­la­vii­kol­la las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pääs­sä ko­koon­tuu ku­va­tai­de­haas­teen työ­ryh­mä yh­tei­sen te­os­kat­sel­muk­sen ää­rel­le. Te­ok­sis­ta koos­te­taan näyt­te­ly, jos­ta pää­see naut­ti­maan Po­rin pää­kir­jas­tos­sa 28.5.–15.6.2024. Näyt­te­lyn tee­ma saa jat­koa myös syk­syl­lä Pidä Saa­ris­to Siis­ti­nä ry:n Ma­han­pu­ru­ja muo­vis­ta -kam­pan­jas­sa, jo­hon suun­ni­tel­laan te­os­ten poh­jal­ta ros­kaa­mis­ta eh­käi­se­vä kai­von­kan­si­tar­ra. Yh­teis­työs­sä Po­rin kau­pun­ki, las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pää ja kun­nal­li­nen jä­te­huol­to­yh­tiö Ke­rää­mö.

Itä-Po­rin 6 kk -ryh­mä­neu­vo­la vau­va­per­heil­le 16.5.2024. kel­lo 13–14.

Itä-Po­rin alu­een vau­va­per­heet pää­se­vät naut­ti­maan Vau­vo­jen vä­ri­kyl­py® -työ­pa­jas­ta ryh­mä­neu­vo­lan yh­tey­des­sä Kul­ta­ne(R)-neu­vo­las­sa. Ryh­mä­neu­vo­las­sa kes­kus­tel­laan puo­li­vuo­ti­ai­den vau­vo­jen ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta ja ke­hi­tyk­ses­tä sekä nau­ti­taan yh­tei­ses­tä tai­de-elä­myk­ses­tä. Ryh­mä­neu­vo­la jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Lou­na­tuu­len per­he­pal­ve­lui­den neu­vo­la­pal­ve­lui­den ja las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pää Kul­ta­ne®-neu­vo­lan yh­teis­työ­nä.

Tai­de­kär­ryt­te­ly 17.5. kel­lo 10.30–11.30.

Tai­de­kär­ryt­te­ly vie­lä per­heet eri ikäis­ten las­ten­sa kans­sa jul­ki­sen tai­teen pa­riin mo­ni­ais­ti­ses­ti kat­so­en, kes­kus­tel­len, kos­ket­ta­en, ais­tien, ver­tail­len, ra­ken­ta­en ja lei­ki­tel­len. Mu­kaan kär­ryt­te­lyyn voi osal­lis­tua rat­tail­la, kä­vel­len, pyö­rä­tuo­lil­la, pot­ku­pyö­räl­lä tai vaik­ka pol­ku­pyö­räl­lä. Tai­de­kär­ryt­te­lyä oh­jaa­vat las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pään ku­va­tai­tei­li­ja An­ni­na Jans­son ja tans­si­ja Pet­ro­nel­la Luk­ka. Kier­ros al­kaa Cyg­na­euk­sen puis­ton Äes­tä­jä-veis­tok­sen luo­ta Ta­sa­val­lan­ka­dun tun­tu­mas­sa ja päät­tyy Kruu­nu­pään gal­le­ri­aan Po­ri­lais­ten­ka­dul­le. Tie­dus­te­lut: pet­ro­nel­la.luk­ka@pori.fi / 0505487183.

Per­hos­puis­ton Per­hos­baa­ri 17.5.–30.9. ym­pä­ri vuo­ro­kau­den.

Vii­me ke­sä­nä en­sim­mäi­sen ker­ran to­teu­tet­tu Per­hos­baa­ri-teos pa­laa jäl­leen pai­kal­leen Per­hos­puis­toon Po­rin Jou­ka­hai­sen­puis­ton leik­ki­puis­ton vie­reen. Väi­nö­län kou­lun 5.-luok­ka­lais­ten ja Kruu­nu­pään ku­va­tai­tei­li­ja Mi­ka­el Kor­keen to­teut­ta­mat per­ho­sia ra­vin­nol­la hou­kut­ta­vat veis­tok­set kut­su­vat tu­tus­tu­maan lä­hi­luon­toon ja ha­vain­noi­maan per­ho­sia. Veis­tok­set ovat osa Kas­va­va maa­laus -tai­de­puis­to­a­lu­et­ta, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on osal­lis­taa lä­hi­seu­dun asuk­kai­ta hoi­ta­maan yh­tei­sön­sä per­ho­sia. Kruu­nu­pään kans­sa yh­teis­työs­sä ovat Po­rin puis­to­toi­mi ja Kas­va­va maa­laus -tai­de­puis­to­a­lue. Puis­ton ke­sä­ta­pah­tu­mis­ta voi tie­dus­tel­la suo­raan tai­tei­li­jal­ta: mi­ka­el.kor­kee@gmail.com

Kruu­nuk­lu­bi 17.5. kel­lo 16.30–18.

Kruu­nuk­lu­bi on nuor­ten ku­va­tai­de­ryh­mä yli 12-vuo­ti­ail­le. Ryh­mä ko­koon­tuu ker­ran vii­kos­sa per­jan­tai­sin Kruu­nu­pääs­sä. Tänä ke­vää­nä Kruu­nuk­lu­bin nuo­ret ovat kes­kit­ty­neet oman näyt­te­lyn to­teut­ta­mi­seen. Ava­ruu­del­li­nen kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­li­näyt­te­ly saa­puu Kruu­nu­pään gal­le­ri­aan ke­säk­si 2024. Ryh­mäs­sä on mu­ka­na täl­lä het­kel­lä 13 nuor­ta. Juh­la­vii­kol­la voi­vat myös uu­det nuo­ret tul­la tu­tus­tu­maan Kruu­nuk­lu­bin ava­ruu­del­li­seen me­noon. Ryh­män men­to­ri­na toi­mii tans­si­ja, tai­de­o­pis­ke­li­ja Pet­ro­nel­la Luk­ka.

NOI­SE Mu­se­oi­den yös­sä lau­an­tai­na 18.5.2024 kel­lo 16–19.

Las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pää on mu­ka­na Mu­se­oi­den yös­sä kan­sain­vä­li­se­nä mu­se­o­päi­vä­nä 18.5.2024, jol­loin mu­se­oi­hin on va­paa pää­sy. Kel­lo 16–19 eri­lai­set va­lo­ku­vauk­sen toi­mi­jat ja har­ras­ta­jat esit­te­le­vät toi­min­taan­sa Sa­ta­kun­nan Mu­se­os­sa, jos­sa on esil­lä yli vuo­si­sa­dan ta­kais­ta ku­va­ma­te­ri­aa­lia Po­ris­ta ja po­ri­lai­sis­ta. Kruu­nu­pään NOI­SE-va­lo­ku­va­ker­hon pis­teel­lä pää­set kuu­le­maan ko­keel­li­ses­ta va­lo­ku­vauk­ses­ta ja ko­kei­le­maan it­se­kin mak­ro­va­lo­ku­vaus­ta!

Vä­ri­kyl­py­lau­an­tai 18.5. kel­lo 11.30–12.15/4–23 kk ja 13.30–14.45/2–5-vuo­ti­aat.

Juh­la­vii­kon Vä­ri­kyl­py­lau­an­tain tee­ma­na on te­ko­ä­ly. Työ­pa­jas­sa tek­niik­ka ja di­gi­taa­li­nen ym­pä­ris­tö koh­da­taan vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­se­na ais­ti­ko­ke­muk­se­na. Työ­pa­jan si­säl­lön on suun­ni­tel­lut te­ko­ä­ly ChatGPT. Luo­maan­sa työ­pa­jaa ChatGPT ku­vai­lee: ”Tur­val­li­nen, in­nos­ta­va ja mie­len­kiin­toi­nen ym­pä­ris­tö vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen, jos­sa he voi­vat naut­tia tai­tees­ta ja vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta yh­des­sä. Se kan­nus­taa lap­si­an­ne il­mai­se­maan it­se­ään vi­su­aa­li­ses­ti ja tut­ki­maan maa­il­maa uu­sin sil­min.”

Vau­vo­jen vä­ri­kyl­py on ku­va­tai­de­toi­min­nan muo­to, jos­sa vau­vat van­hem­pi­neen työ­pa­jaan osal­lis­tu­en tuot­ta­vat vi­su­aa­lis­ta il­mai­sua eri­lai­sia ma­te­ri­aa­le­ja sekä väri- ja maa­lau­sai­nei­ta tun­nus­te­le­mal­la ja käyt­tä­mäl­lä. Las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pää jär­jes­tää Vä­ri­kyl­py­lau­an­tai-työ­pa­jo­ja 4 kuu­kau­den ikäi­sis­tä 5-vuo­ti­ail­le lap­sil­le per­hei­neen. Yk­sit­täi­set työ­pa­jat mah­dol­lis­ta­vat Vau­vo­jen vä­ri­kyl­py -toi­min­taan tu­tus­tu­mi­sen mat­kai­li­joil­le, vie­rai­li­joil­le ja seu­tu­kun­ta­lai­sil­le.

Kruu­nu­pään näyt­te­lyt juh­la­vii­kol­la

Kruu­nu­pään gal­le­ri­as­sa on esil­lä Vau­vo­jen vä­ri­kyl­py -työ­pa­ja­toi­min­taan liit­ty­vä Trööt! sa­noi nor­su -näyt­te­ly ja ku­van­veis­tä­jä Vei­jo Se­tä­län Mat­ka­muis­to-näyt­te­ly, mis­sä peh­mo­rot­ta Rot­ta seik­kai­lee kuu­lui­san tut­ki­mus­mat­kaa­ja von Hum­bold­tin ja­lan­jäl­jis­sä. Esil­lä on myös ly­hyt vi­de­o­te­os vuo­den 2023 Per­hos­puis­tos­ta.

Itä-Po­rin pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa on Kruu­nu­pään yl­lä­pi­tä­mä pie­ni gal­le­ria ja siel­lä on esil­lä täl­lä het­kel­lä nuor­ten va­lo­ku­va­ker­ho Noi­sen va­lo­ku­via. Kar­vi­an kir­jas­tos­sa on esil­lä Mi­ta­lit-näyt­te­ly, jota pää­see oma­toi­mi­ses­ti kir­jas­to­kor­til­la kat­so­maan ar­ki­sin kel­lo 7–21 ja myös nor­maa­lei­na kir­jas­ton au­ki­o­lo­ai­koi­na. Näyt­te­ly esit­te­lee va­lo­ku­vin päi­vä­ko­ti-ikäis­ten va­la­mia ja pa­ti­noi­mia mi­ta­lei­ta heil­le tär­keis­tä ja mi­ta­lin ar­voi­sis­ta asi­oi­ta.