Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Vie­ras­la­jit le­vi­ä­vät nyt maa­il­mas­sa en­nen­nä­ke­mät­tö­män no­pe­as­ti, sa­noo hal­li­tus­ten­vä­li­nen luon­to­pa­nee­li IP­BES tuo­rees­sa ar­vi­oin­ti­ra­por­tis­saan.

Ih­mis­ten mu­ka­na le­vin­nei­tä hai­tal­li­sia vie­ras­la­je­ja on ra­por­tin mu­kaan yli 3 500, ja nii­den ai­heut­ta­mien uh­kien en­nus­te­taan tu­le­vai­suu­des­sa vain kas­va­van. Vie­ras­la­jit ovat uh­ka muun mu­as­sa luon­non mo­ni­muo­toi­suu­del­le ja ih­mis­ten ruo­ka­va­ran­noil­le, ja ne voi­vat esi­mer­kik­si le­vit­tää tau­te­ja.

Hai­tal­li­set vie­ras­la­jit ovat ol­leet mer­kit­tä­vä te­ki­jä 60 pro­sen­tis­sa ja ai­noa te­ki­jä 16 pro­sen­tis­sa pa­nee­lin re­kis­te­röi­mis­tä maa­il­man­laa­jui­sis­ta eläin­ten ja kas­vien su­ku­puu­tois­ta.

Te­hok­kaim­min hai­tal­li­sia la­je­ja tor­ju­taan en­nal­ta­eh­käi­se­mäl­lä, to­te­a­vat sekä IP­BES et­tä Suo­men luon­to­pa­nee­li, joka on an­ta­nut ra­por­tin poh­jal­ta suo­si­tuk­sia Suo­men vie­ras­la­ji­po­li­tii­kal­le.

– Vie­ras­la­ji­ky­sy­mys on yk­si vii­des­tä suu­res­ta luon­to­ka­don ai­heut­ta­jas­ta, mut­ta se on eh­kä vä­hi­ten saa­nut huo­mi­o­ta osak­seen, pe­rus­te­lee luon­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­ja, eko­lo­gi­an pro­fes­so­ri Jan­ne Ko­ti­a­ho STT:lle ai­heen mer­ki­tys­tä.

Suo­men luon­to­pa­nee­lin mu­kaan ely-kes­kuk­set ovat hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien tor­jun­nas­sa avai­na­se­mas­sa. Pa­nee­li toi­voo­kin vie­ras­la­ji­työ­hön riit­tä­viä re­surs­se­ja, jot­ta ne pys­tyi­si­vät tiu­kem­min val­vo­maan hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien pois­toa.

Kan­sal­li­sen vie­ras­la­ji­lain mu­kaan vie­ras­la­jia ei saa pi­tää, kas­vat­taa, is­tut­taa, kyl­vää tai muu­ten kä­si­tel­lä si­ten, et­tä se voi pääs­tä ym­pä­ris­töön. Laki kos­kee hai­tal­li­sia vie­ras­la­je­ja, jot­ka on lis­tat­tu EU:n vie­ras­la­ji­lu­et­te­loon tai Suo­men kan­sal­li­seen vie­ras­la­ji­lu­et­te­loon, jos­ta sää­de­tään val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sel­la.

EU:n vie­ras­la­ki­a­se­tuk­sen mu­kaan hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien lu­et­te­los­sa tu­li­si kes­kit­tyä la­jei­hin, joi­den hait­ta­vai­ku­tuk­sia voi­daan en­nal­ta­eh­käis­tä ja vä­hen­tää kus­tan­nus­te­hok­kaal­la ta­val­la.

Suo­men vie­ras­la­ji­lu­et­te­lot ei­vät luon­to­pa­nee­lin mu­kaan ole kat­ta­via. Pa­nee­li suo­sit­te­lee, et­tä lu­et­te­loi­hin si­säl­ly­tet­täi­siin kaik­ki mah­dol­li­ses­ti hai­tal­li­set vie­ras­la­jit, ei­kä vain kaik­kein hai­tal­li­sim­mat ja kus­tan­nus­te­hok­kaim­min tor­jut­ta­vis­sa ole­vat la­jit.

– Jos jon­kin la­jin tor­ju­mi­nen oli­si eri­tyi­sen kal­lis­ta, se ei tuol­la pe­rus­teel­la oli­si näil­lä lis­toil­la, vaik­ka se oli­si hai­tal­li­nen­kin. Eh­kä kan­nat­tai­si har­ki­ta, on­ko sii­nä pa­ran­ta­mi­sen va­raa, Ko­ti­a­ho kri­ti­soi kus­tan­nus­te­hok­kuus­pe­rus­tet­ta.

Kai­kis­ta Suo­men vie­ras­la­jeis­ta hai­tal­li­sik­si on ar­vi­oi­tu noin 160, jois­ta vie­ras­la­ji­lu­et­te­los­sa on va­jaat 40. Kat­ta­vam­pi lu­et­te­lo oli­si Ko­ti­a­hon mu­kaan tar­peen, jot­ta hai­tal­li­set la­jit tun­net­tai­siin pa­rem­min ja nii­den oma­eh­toi­nen tor­ju­mi­nen oli­si hel­pom­paa.

– Et­tä eh­kä minä nyt kui­ten­kin va­lit­sen jon­kin toi­sen la­jin omaan puu­tar­haa­ni kuin sel­lai­sen, joka saat­taa ol­la hai­tal­li­nen vie­ras­la­ji.

Hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien tor­jun­taan voi osal­lis­tua vaik­ka­pa jät­tä­mäl­lä ul­ko­mai­set net­ti­kau­pat vä­liin ja ti­laa­mal­la tai­met ja sie­me­net ko­ti­mai­sil­ta kau­poil­ta ja tuot­ta­jil­ta, Ko­ti­a­ho sa­noo.

Vie­ras­la­ji­lain ym­pä­ris­töön pääs­tä­mi­sen kiel­to ei kos­ke kas­vin tai­mien is­tut­ta­mis­ta tai kas­vin sie­men­ten kyl­vä­mis­tä sil­loin, jos ei ole vaa­raa la­jin le­vi­ä­mi­ses­tä. Luon­to­pa­nee­lin mie­les­tä poik­keuk­sen pois­ta­mis­ta lais­ta voi­si har­ki­ta ja vie­ras­la­jien käyt­töä vi­her­ra­ken­ta­mi­ses­sa tu­li­si ak­tii­vi­ses­ti vält­tää tai jopa ra­joit­taa.

– Vie­ras­la­jeis­ta suu­rin osa ei ole hai­tal­li­sia, ei­kä nii­den käyt­töä tar­vit­se ko­ko­naan kiel­tää. Mut­ta enem­män hyö­tyä Suo­men luon­nol­le oli­si sii­tä, et­tä käy­te­tään ko­ti­mai­sia, Ko­ti­a­ho sa­noo.

Ko­ti­a­hon mu­kaan ei myös­kään ole ole­mas­sa tark­kaa mää­ri­tel­mää sii­tä, mil­loin la­jin le­vi­ä­mi­ses­tä ei oli­si vaa­raa, ei­kä la­jin ai­sois­sa py­sy­mi­nen ole si­ten kos­kaan var­maa.

Pa­nee­li huo­maut­taa myös, et­tei ih­mi­sen mu­ka­na le­vi­ä­viä vie­ras­la­je­ja tule se­koit­taa tu­lo­kas­la­jei­hin, joi­den le­vi­ä­mi­nen uu­sil­le alu­eil­le ta­pah­tuu luon­nos­taan, esi­mer­kik­si il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sen myö­tä.