Ta­pio Pel­li­nen / STT

Viro on val­mis aut­ta­maan Suo­mea itä­ra­jan ti­lan­tees­sa, jos Suo­mi apua tar­vit­see, ker­too Vi­ron par­la­men­tin pu­he­mies Lau­ri Hus­sar STT:lle Edus­kun­ta­ta­los­sa. Pu­he­mies­vie­rai­lul­la Suo­mes­sa ole­va Hus­sar sa­noo ker­to­neen­sa tar­jouk­ses­ta myös edus­kun­nan pu­he­mie­hel­le Jus­si Hal­la-ahol­le (ps.).

Hus­sar us­koo, et­tä hyö­tyä voi­si ol­la myös sen ja­ka­mi­ses­ta, mitä vi­ro­lai­set ovat op­pi­neet ai­em­mis­ta ope­raa­ti­ois­ta, jois­sa he ovat ol­leet te­ke­mi­sis­sä sa­man­lais­ten ti­lan­tei­den kans­sa.

Toi­sin kuin yleen­sä, vii­me päi­vi­nä Ve­nä­jän vi­ra­no­mai­set ovat pääs­tä­neet Suo­men ja Vi­ron itä­ra­joil­le ih­mi­siä il­man asi­an­mu­kai­sia asi­a­kir­jo­ja. Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) sa­noi tiis­tai­na, et­tä Ve­nä­jän ra­ja­var­ti­jat ovat myös saat­ta­neet ja kul­jet­ta­neet ih­mi­siä ra­jal­le.

Hus­sar ker­too Vi­ron aut­ta­neen useis­sa ope­raa­ti­ois­sa Puo­laa, Lat­vi­aa ja Liet­tu­aa, joi­den ra­joil­le Val­ko-Ve­nä­jä al­koi oh­ja­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta vuon­na 2021 ja sen jäl­keen.

– Ei ole sa­lai­suus, et­tä Ve­nä­jä on käyt­tä­nyt täl­lai­sia asi­oi­ta hyb­ri­di­a­sei­na naa­pu­ri­mai­taan vas­taan, ja sitä on teh­nyt myös Val­ko-Ve­nä­jä. Ta­voit­teem­me on aut­taa kaik­kia liit­to­lai­si­am­me ja naa­pu­rei­tam­me suo­jau­tu­maan täl­lai­sil­ta vi­ha­mie­li­sil­tä toi­mil­ta ja hyb­ri­di­so­dan­käyn­nil­tä, Hus­sar sa­noo.

Hä­nes­tä Ve­nä­jän ta­voi­te on sel­vä: naa­pu­ri­mai­den va­kau­den hor­jut­ta­mi­nen.

– Mei­dän on ol­ta­va hy­vin päät­tä­väi­siä ja tiuk­ko­ja täs­sä asi­as­sa.

Suo­men hal­li­tus ker­toi tors­tai­na, et­tä Vaa­li­maan, Nui­ja­maan, Imat­ran ja Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kat sul­je­taan per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­ses­tä yös­tä al­ka­en hel­mi­kuu­hun as­ti. Hus­sar sa­noo, et­tä myös Viro on va­rau­tu­nut sul­ke­maan omaa ra­jaan­sa.

– Riip­puu ti­lan­tees­ta ra­jal­la, ryh­dy­tään­kö sii­hen. Jos ti­lan­ne vai­kut­taa uh­kaa­val­ta ja sil­tä, et­tä maa­han pyr­ki­viä ih­mi­siä yri­te­tään käyt­tää asee­na mei­tä vas­taan, teem­me tä­män pää­tök­sen heti, hän ker­too.