Vuo­den 2023 sa­ta­kun­ta­lai­sek­si ky­läk­si on va­lit­tu Suon­taus­ta Huit­ti­sis­ta. Suon­taus­ta va­kuut­ti tuo­ma­ris­ton ko­koon­sa näh­den erit­täin run­saal­la toi­min­nal­laan.

Suon­taus­tan ky­läs­sä asuu noin 30 hen­keä, jois­ta suu­rin osa on jol­la­kin ta­val­la mu­ka­na ky­län toi­min­nas­sa. Ky­län toi­min­taan ovat ter­ve­tul­lei­ta myös muu­al­la asu­vat, ja ky­läyh­dis­tyk­sen jä­sen­mää­rä on­kin lä­hes kak­si ker­taa suu­rem­pi kuin ky­län vä­ki­lu­ku.

Pie­nes­sä ky­läs­sä naa­pu­ri­a­pu on ai­dos­ti voi­mis­saan ja ky­läl­le on ni­met­ty tur­va­hen­ki­lö. Ky­läyh­dis­tys myös muis­taa syn­ty­nei­tä lap­sia, pyö­rei­tä täyt­tä­viä sekä pois­nuk­ku­nei­ta.

Suontaustan kyläyhdistys täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Kuva: Suontaustan kyläyhdistys

Suontaustan kyläyhdistys täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Kuva: Suontaustan kyläyhdistys

Ky­läyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja He­le­na Man­ni­nen ku­vai­lee Suon­taus­taa seu­raa­vas­ti:

– Suon­taus­tas­sa on jo vii­me vuo­si­sa­dan alus­ta as­ti teh­ty voi­ma­kas­ta yh­dis­tys­toi­min­taa, ja se on an­ta­nut meil­le voi­maa jat­kaa ak­tii­vis­ta toi­min­taa täl­le­kin vuo­si­sa­dal­le. Pie­ni kylä, mut­ta toi­si­aan tu­ke­va, vah­va aut­ta­mis­ha­lu ja yh­des­sä te­ke­mi­nen on ol­lut suon­taus­ta­lai­sil­le ai­na kun­nia asia. Pe­rin­tei­tä ha­lu­taan kun­ni­oit­taa, mut­ta sa­mal­la teh­dään roh­ke­as­ti myös uut­ta ja ke­hi­te­tään asi­oi­ta yh­des­sä.

Suontaustan kylästä on kirjoitettu kyläkirja, ja kyläläisistä suurin osa on jollakin tavalla mukana kylän toiminnassa. Kuva: Vuoden kylä -kisan tuomaristo

Suontaustan kylästä on kirjoitettu kyläkirja, ja kyläläisistä suurin osa on jollakin tavalla mukana kylän toiminnassa. Kuva: Vuoden kylä -kisan tuomaristo

Sa­ta­kun­nan Vuo­den kylä 2023 kil­pai­lus­sa oli mu­ka­na seit­se­män ky­lää. Sa­ta­kun­nan Vuo­den Ky­lää oli va­lit­se­mas­sa Sa­ta­kun­ta­lii­ton ja Sa­ta­Ky­lien sekä vii­me vuo­den voit­ta­ja­ky­län Kel­lah­den edus­ta­jis­ta koot­tu tuo­ma­ris­to. Sa­ta­kun­ta­liit­to pal­kit­see Vuo­den Ky­län 3 400 eu­ron mää­rä­ra­hal­la. Kil­pai­lun käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si Sa­ta­Ky­lät ry.

Ri­kan­ti­lan kou­lun ky­lät on ylei­sön suo­sik­ki. Ri­kan­ti­lan kou­lun ky­lien alue eli Ri­kan­ti­la, Lut­ta, Saa­ri, Vai­ma­la ja Köyk­kä muo­dos­ta­vat van­han kou­lu­pii­rin ja ny­kyi­sin myös ky­läyh­dis­tyk­sen eli Ri­kan­ti­lan kou­lun ky­läyh­dis­tys ry:n.