Mai­ju Jun­ko

Vel­lu Jär­ven­pää, 49, on pal­jas­jal­kai­nen poh­jois­po­ri­lai­nen. Mat­kaan mah­tuu yk­si har­ha­ret­ki kes­kus­taan, mut­ta muu­ten Mur­to­sen­mut­kan, To­e­jo­en ja Pu­na­ky­län kul­mat ovat mie­hel­le tu­tuin­ta seu­tua. Hän on Ku­nin­kaan­haan ur­hei­lu­lu­ki­on en­sim­mäis­tä vuo­si­ker­taa.

– Olen ai­na har­ras­ta­nut lii­kun­taa, lä­hin­nä pal­lo­pe­le­jä. Ur­hei­lu on an­ta­nut mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä, kiin­te­än ka­ve­ri­pii­rin ja ys­tä­vä­per­hei­tä. Se on myös opet­ta­nut so­si­aa­li­sia tai­to­ja.

Vel­lu on jär­jes­tö- ja tal­koo­mies hen­keen ja ve­reen. Hän toi­mi­nut ak­tii­vi­ses­ti muun mu­as­sa Äs­sis­sä ja ny­ky­ään Pe­sä­kar­huis­sa.

– Har­ras­tuk­ses­sa näen las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan rie­mun. On tär­ke­ää, et­tä tasa-ar­voi­suus säi­lyy. Kun kus­tan­nuk­set pys­ty­tään pi­tä­mään jär­ke­vi­nä, kaik­ki pää­se­vät har­ras­ta­maan.

Ura­va­lin­ta kris­tal­lin­kir­kas

Isä Sep­po toi­mi ra­ken­nus­mes­ta­ri­na ja ot­ti pik­ku­ka­ve­rin ai­ka ajoin mu­kaan ko­ti­ta­lon ra­ken­nuk­sil­le ja omil­le työ­mail­leen.

– Vä­hän pääl­le kym­men­vuo­ti­aa­na pää­sin jo loma-ai­koi­na tie­naa­maan omaa ra­haa, kak­si mark­kaa tun­ti.

Ura­va­lin­ta oli sel­vä, ja Vel­lu aloit­ti Te­kus­sa 1995. Ra­ken­nu­sa­lal­la oli ai­ka ajoin tur­bu­lens­sia jo tuol­loin.

– Mei­dän ikä­luok­kam­me aloit­ti opis­ke­lut la­man ai­ka­na. Kun nou­su­kau­si tuli, kaik­ki työl­lis­tyi­vät jo opin­to­jen ai­ka­na.

Roh­ke­as­ti isoi­hin pöy­tiin

Vel­lu on ol­lut in­no­kas vai­kut­ta­maan jo op­pi­las­kun­ta-ajoil­ta. Oman alan jär­jes­tö­toi­min­ta imai­si hä­net mu­kaan ra­ken­nus- ja va­paa-ai­ka­mes­su­jen myö­tä. Vel­lu jouk­koi­neen sai esi­mer­kik­si neu­vo­tel­tua kau­pun­gin vis­kaa­lien kans­sa 48 tun­tia Kar­hu­hal­lin mes­su­vuok­ras­ta pois.

Suo­raan sy­vään pää­hän

Työ­e­lä­män ku­vi­ot al­koi­vat Po­rin kau­pun­gin ka­dun­ra­ken­nuk­ses­sa ja jat­kui­vat Ra­ken­nus Vuo­ren­pääl­lä, joka myö­hem­min fuu­si­oi­tui Skans­kaan.

– Se oli opet­ta­vais­ta ai­kaa. Mi­nut hei­tet­tiin heti sy­vään pää­hän: nuo­re­na mes­ta­ri­na val­voin Va­pau­den­ka­tu 5:n eli klu­bi­ta­lo Sa­ras­tuk­sen ra­ken­ta­mis­ta. No, hy­vin se meni, kos­ka sain jat­kaa seu­raa­vaan­kin koh­tee­seen.

Isot koh­teet opet­ti­vat

Vuo­sien var­rel­le on osu­nut mo­nia kiin­nos­ta­via ra­ken­nus­koh­tei­ta.

– Rol­ls Ro­y­cen sa­ta­ma­ra­ken­nuk­sen sa­nee­raus ja ra­ken­ta­mi­nen Rau­mal­la opet­ti työs­ken­te­le­mään isos­sa työn­joh­to­tii­mis­sä, jos­sa mes­ta­rei­ta­kin oli pe­rä­ti seit­se­män.

Kan­sain­vä­li­nen BASF:n ak­ku­ma­te­ri­aa­lien tuo­tan­to­lai­tos Har­ja­val­las­sa oli se­kin hie­no ko­ke­mus.

– Se opet­ti ym­mär­tä­mään te­ol­li­suu­den mit­ta­suh­teet ja ra­han mer­ki­tyk­sen. Jos ra­ken­ta­jien pi­tää vaik­ka­pa teh­dä töi­tä kol­min­ker­tai­sel­la pal­kal­la jou­lun vä­li­päi­vi­nä, hin­ta on mi­tä­tön ver­rat­tu­na sii­hen, mitä teh­taan tyh­jä­käyn­ti mak­saa.

Työ­maal­la oli par­haim­mil­laan 600 hen­keä mo­nes­ta eri maas­ta.

– Työ­mo­raa­lis­sa on pal­jon ero­ja. Me po­ri­lai­set em­me an­ta­neet pe­rik­si, vaan pus­kim­me työt al­kuun vaik­ka vä­ki­sin sääs­tä tai muis­ta vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta. Se he­rät­ti al­kuun kum­mas­tus­ta mo­nis­sa.

Hyvä tul­la töi­hin

Ny­kyi­ses­tä työ­pai­kas­ta, MVR-Yh­ty­mäs­tä, hä­nel­lä on pal­jon hy­vää sa­not­ta­vaa.

– Po­ri­lai­nen per­hey­ri­tys on no­pea ja not­kea liik­keis­sään. Työ­pai­kal­la on hyvä hen­ki, ja käy­täm­me ali­hank­ki­joi­na pal­jon pai­kal­li­sia osaa­jia. Yh­teis­työ pe­laa puo­lin ja toi­sin.

Vel­lul­la on tai­to luo­da avoin ja va­pau­tu­nut il­ma­pii­ri.

– Työ­pai­kal­le pi­tää tul­la tur­val­li­sin ja hy­vin mie­lin. Meil­lä toi­vo­te­taan hy­vät huo­me­net, ja ai­na saa tul­la jut­te­le­maan, jos vaik­ka on huo­no päi­vä tai asi­at mut­kal­la.

Pal­kit­tu­ja mes­ta­rei­ta jo 24

Po­rin Ra­ken­nus­mes­ta­rit ja -in­si­nöö­rit ry on ja­ka­nut Vuo­den po­ri­lai­nen ra­ken­nus­mes­ta­ri -pal­kin­non jo vuo­des­ta 2000.

2000 Veik­ko Vuo­ren­pää

2001 Tau­no Ky­lä­niit­ty

2002 Mat­ti Niek­ka

2003 Jyr­ki Oja­la

2004 Han­nu In­ni­lä

2005 Aki Män­ty

2006 Ol­li Han­hi­nie­mi

2007 Kim­mo Haa­vis­to

2008 Ma­ri­an­ne Mat­ti­la

2009 Mark­ku Vir­ta­nen

2010 Ola­vi Oja­la

2011 Voit­to Nie­mi

2012 Kaap­po Lai­ne

2013 Kari Sal­mi

2014 Kari Lind­roos

2015 Heik­ki San­ta­la

2016 Ju­ha­ni Kuk­ka­kor­pi

2017 Jari Törnq­vist

2018 Heik­ki Tuo­mi­nen

2019 Jaak­ko Vir­ta­nen

2020 Han­nu Kos­ki

2021 Kim­mo Kor­ki­a­mä­ki

2022 Pek­ka Nie­me­lä

2023 Veli-Mat­ti Jär­ven­pää