STT

Pre­si­dent­tieh­do­kas Mika Aal­to­lan vaa­li­kam­pan­jan ra­han­ke­ruu on vai­keuk­sis­sa, sil­lä Aal­to­lal­la on koos­sa vas­ta mur­to-osa ta­voi­tel­lus­ta sum­mas­ta, ker­too Yle.

Va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen kaut­ta pre­si­den­tik­si pyr­ki­vän Aal­to­lan kam­pan­jan ta­voi­te­bud­jet­ti on Ylen mu­kaan 400 000 eu­roa, jos­ta on ka­sas­sa vas­ta noin 25 000 eu­ron sum­ma.

Aal­to­lan tu­kiyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Valt­te­ri Vuo­ri­sa­lo sa­noo pi­tä­vän­sä sel­vä­nä, et­tä 400 000 eu­ron ta­voit­tees­ta tul­laan täl­lä tah­dil­la jää­mään, kun koos­sa on nyt vain vii­ti­sen pro­sent­tia ta­voit­tees­ta.

– Se on lii­an vä­hän ver­rat­tu­na sii­hen ide­aan, mitä meil­lä oli elo­kuus­sa. Kyl­lä se on ihan il­mi­sel­vää, et­tä se vai­kut­taa mei­dän ky­kyyn ta­pel­la täs­sä, Vuo­ri­sa­lo sa­noi Ylel­le.

Va­ro­ja on ke­rät­ty jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­jal­la ja myy­mäl­lä 100 eu­roa mak­sa­via kan­na­tus­jä­se­nyyk­siä ja oheis­tuot­tei­ta. Val­ta­o­sa ra­hois­ta on tul­lut jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­jas­ta.

Aal­to­lan jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­ja avat­tiin mar­ras­kuun al­ku­puo­lel­la. Vuo­ri­sa­lon mu­kaan Aal­to­lal­le ra­haa lah­joit­ta­neet ovat pää­o­sin ta­val­li­sia kan­sa­lai­sia, mikä te­kee kes­ki­mää­räi­sis­tä sum­mis­ta pie­niä. Suur­lah­joit­ta­jia ei hä­nen mu­kaan­sa ai­na­kaan vie­lä ole.

Ylen mu­kaan pre­si­dent­tieh­dok­kai­den kam­pan­joi­den ta­voi­te­bud­je­teis­sa on suu­ria ero­ja. Kes­kus­tan tu­ke­man Ol­li Reh­nin ta­voi­te­bud­jet­ti on 700 000 eu­roa, vih­rei­den tu­ke­man Pek­ka Haa­vis­ton mil­joo­na eu­roa ja ko­koo­muk­sen eh­dok­kaan Ale­xan­der Stub­bin ta­voi­te­bud­jet­ti 1,5 mil­joo­naa eu­roa.