STT

Pek­ka Haa­vis­to (vihr.) ja Ale­xan­der Stubb (kok.) ovat sel­keim­mät eh­dok­kaat toi­sel­le kier­rok­sel­le, jos­ta on sen si­jaan tu­los­sa tiu­kan ta­sai­nen kisa, sel­vi­ää Ylen pre­si­dent­ti­ky­se­lys­tä.

En­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la Haa­vis­to voit­tai­si sel­väs­ti kaik­ki muut eh­dok­kaat. Haa­vis­toa kan­nat­tai­si 31 pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta. Toi­sek­si tu­li­si Stubb 19 ja kol­man­nek­si Ol­li Rehn (kesk.) 11 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la. Sekä Haa­vis­to et­tä Rehn pyr­ki­vät pre­si­den­tik­si kan­nat­ta­ja­yh­dis­tys­ten kaut­ta.

En­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la kär­ki­vii­sik­koon yl­täi­si­vät myös Mika Aal­to­la kym­me­nen ja Jus­si Hal­la-aho (ps.) yh­dek­sän pro­sen­tin kan­na­tuk­sil­la.

Rat­kai­se­vas­ta toi­ses­ta kier­rok­ses­ta ky­se­ly en­nus­taa sen si­jaan ta­sais­ta. Haa­vis­toa kan­nat­tai­si tuol­loin 45 ja Stub­bia 42 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta.

Ta­lous­tut­ki­muk­sen in­ter­net-pa­nee­lis­sa teh­ty tut­ki­mus to­teu­tet­tiin 8.–11. syys­kuu­ta. Tut­ki­muk­seen vas­ta­si noin 1 507 ih­mis­tä. Ti­las­tol­li­nen vir­he­mar­gi­naa­li on 95 pro­sen­tin luo­tet­ta­vuus­ta­sol­la koko otok­ses­ta suu­rim­mil­laan noin 2,6 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.

Toi­sen kier­rok­sen kak­sin­kamp­pai­lui­hin va­lit­tiin kuu­si pal­jon esil­lä ol­lut­ta eh­do­kas­ni­meä.