AS­KO TAN­HU­AN­PÄÄ

Rau­ma­lai­set ka­ve­ruk­set Pel­ler­vo Kun­naa­la ja Mik­ko Puo­li­tai­val, Alek­sand­ria-pank­kii­ri­liik­keen alu­e­pääl­lik­kö ja Sa­ta­kun­nan pe­las­tus­lai­tok­sen ris­kien­hal­lin­ta­pääl­lik­kö, ovat läh­dös­sä vap­pu­na kier­tä­mään Itä­mer­ta en­sin­mai­ni­tun Je­an­ne­au Sun Fizz 41 -pur­je­ve­neel­lä, Fu­gal­la. Ei­kä pel­käs­tään Itä­me­ren osia, vaan reis­sul­la koh­da­taan koko mur­to­ve­si­al­las ai­van sen itäi­sin­tä kolk­kaa eli Pie­ta­rin edus­taa lu­kuu­not­ta­mat­ta.

Mat­kan ai­ka­na on tar­koi­tus teh­dä myös eri­lai­sia mit­tauk­sia, ku­va­ta kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lia ja tes­ta­ta uut­ta tek­niik­kaa. Syys­tä mat­ka on­kin ni­met­ty tut­ki­mus­mat­kak­si.

– Pie­ta­riin ei kan­na­ta läh­teä tut­ki­mu­sa­luk­sek­si ni­me­tyl­lä paa­til­la. Voi ol­la, et­tä siel­tä ei sai­si vie­lä­kään pa­luu­lip­pu­ja, Kun­naa­la hy­mäh­tää.

Gas­teik­seen mie­het saa­vat kak­si rei­pas­ta nuo­ru­kais­ta, 14-vuo­ti­aan El­me­ri Kun­naa­lan ja tä­män kol­me vuot­ta nuo­rem­man pik­ku­vel­jen Vil­ja­min.

– Ei jän­ni­tä yh­tään. Muu­ta­ma tu­hat pur­jeh­dit­tua mai­lia pi­täi­si ol­la jo ta­ka­na, il­moit­taa El­me­ri Vil­ja­min nyök­käil­les­sä hy­väk­sy­väs­ti vie­res­sä.

– Po­jat ovat jo niin luo­tet­ta­via vah­ti­mie­hiä, et­tä minä us­kal­lan nuk­kua il­man mi­tään on­gel­mia hei­dän ol­les­saan ruo­ris­sa, Pel­ler­vo Kun­naa­la il­moit­taa.

Kun­naa­la Se­ni­or ja Mik­ko Puo­li­tai­val sa­no­vat, et­tei kum­pi­kaan heis­tä ole mi­kään Itä­me­ri-pes­si­mis­ti, mut­ta huo­li me­ren ti­las­ta on sil­ti jo­ka­päi­väi­nen. Ha­vain­noil­laan kak­sik­ko tut­kii yh­des­sä Il­ma­tie­teen lai­tok­sen kans­sa IoT-tek­no­lo­gi­an käyt­töä ja tie­don­siir­to­tek­nii­koi­ta me­rel­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä.

– Jos ha­vain­to­ja Itä­me­rel­tä pys­tyt­täi­siin le­vit­tä­mään ny­kyis­tä pa­rem­min, pys­tyt­täi­siin sa­mal­la pa­ran­ta­maan myös kaik­kien ih­mis­ten tie­toi­suut­ta me­ren ti­las­ta. Itä­me­ri­hän on mei­dän kaik­kien yh­tei­nen jut­tu. Sil­le ei toki voi mi­tään, et­tä net­tiyh­tey­det ovat vä­lil­lä ra­jal­li­set, Puo­li­tai­val tii­vis­tää.

Kun­naa­lan ja Puo­li­tai­pa­leen syk­syl­lä 2018 Ams­ter­da­mis­ta Rau­mal­le sei­laa­ma Fuga on va­rus­tet­tu yh­des­sä yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa muun mu­as­sa Po­we­rUp-Tec­hin ve­ty­polt­to­ken­nol­la ja Naps-au­rin­ko­pa­nee­leil­la. Yh­teis­työ­tä teh­dään myös Itä­me­ren hy­väk­si käyn­nis­sä ole­vaa han­ket­ta vah­vas­ti tu­ke­van säh­köyh­tiö Oo­min kans­sa.

– Teem­me mat­kan ai­ka­na kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lia Suo­men Pur­jeh­dus- ja Ve­nei­ly­lii­tol­le ja toi­mim­me myös EU:n CBSmal­l­ports-ke­hi­tys­hank­keen lä­het­ti­lää­nä, jon­ka teh­tä­viin kuu­luu vies­tin vä­li­tys sa­ta­mien kes­tä­väs­tä ke­hi­tyk­ses­tä, ener­gi­a­te­hok­kuu­des­ta ja tur­val­li­suu­des­ta, ker­too Puo­li­tai­val.

– Etu­kä­teen on tie­tys­ti kar­toi­tet­tu myös kaik­ki po­ten­ti­aa­li­set ris­kit ko­ro­naa myö­ten. Me­rel­lä liik­ku­jan pi­tää va­rau­tua mo­niin asi­oi­hin en­nen kuin läh­tee reis­suun, hän muis­tut­taa.

Tut­ki­mus­mat­ka Itä­me­rel­le start­taa siis Rau­mal­ta va­pun­päi­vä­nä ja en­sim­mäi­sen jak­son etap­pe­ja tu­le­vat ole­maan ai­na­kin Saa­ris­to­me­ri, Kot­ka, Ha­mi­na, Tal­lin­na, Rii­an­lah­ti, Wis­mar, Born­holm, Got­lan­ti ja Ah­ve­nan­maa.

Toi­nen etap­pi al­kaa puo­les­taan vi­ral­li­ses­ti 27.7. Maa­ri­an­ha­mi­nas­ta, mis­tä Fuga pur­jeh­tii ulos Tall Ships -ar­ma­dan mu­ka­na. Nyt koh­tei­na ovat Kemi, Tor­nio, Itä­me­ren poh­joi­sin pis­te Tore, Gäv­le, Öreg­rund, Tuk­hol­man saa­ris­to ja Ah­ve­nan­maa.

Sai­ling Fuga -pro­jek­tin ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta re­aa­li­a­jas­sa in­ter­ne­tis­sä sai­ling­fu­ga.fi-osoit­teen kaut­ta. Sin­ne toi­mi­te­taan sään­nöl­li­ses­ti myös li­vest­rii­miä.