Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus laa­tii tie­suun­ni­tel­maa val­ta­tien 2 pa­ran­ta­mi­sek­si Po­rin kes­kus­tan koh­dal­la Frii­ta­lan eri­ta­so­liit­ty­män ja Kor­ven eri­ta­so­liit­ty­män vä­lil­lä. Tie­suun­ni­tel­mas­sa esi­tet­tä­vät ra­ken­nus­toi­men­pi­teet si­joit­tu­va Po­rin kau­pun­gin alu­eel­le. Tar­ken­tu­nei­ta tie­suun­ni­tel­ma­luon­nok­sia esi­tel­lään ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa Po­ris­sa 1.12.2021. Osal­lis­tu­jat voi­vat esit­tää ti­lai­suu­des­sa ky­sy­myk­siä ja kom­ment­te­ja. Suun­ni­tel­ma­luon­nok­sen ai­neis­toi­hin voi tu­tus­tua hank­keen verk­ko­si­vuil­la 1.12.2021 läh­tien ja kom­men­toin­tia var­ten ja kom­men­toin­tia var­ten verk­ko­si­vuil­le tu­lee kart­ta­pa­lau­te­ky­se­ly. Ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää voi­mas­sa ole­vaa ko­ro­na­pas­sia. Ti­lai­suu­des­ta teh­dään myös vi­de­o­tal­len­ne, joka on kat­sot­ta­vis­sa kah­den vii­kon ajan han­ke­si­vuil­la. Tie­suun­ni­tel­ma val­mis­tuu ke­vääl­lä 2022.

Ny­kyi­nen val­ta­tie 2 Po­rin kes­kus­tan koh­dal­la on pää­o­sin yk­si­a­jo­ra­tai­nen ja erit­täin vil­kas­lii­ken­tei­nen. Suun­ni­tel­luil­la toi­men­pi­teil­lä pa­ran­ne­taan val­ta­tien 2 toi­mi­vuut­ta sekä lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta ra­ken­ta­mal­la val­ta­tie ne­li­kais­tai­sek­si Kor­ven eri­ta­so­liit­ty­män ja Tii­li­mä­en eri­ta­so­liit­ty­män vä­lil­lä.

Tie­suun­ni­tel­man ta­voit­tee­na on yh­teen­so­vit­taa val­ta­tei­den 2 ja 8 kas­va­nut lii­ken­ne Po­rin kes­kus­tan koh­dal­la. Tie­suun­ni­tel­maan si­säl­tyy mm. ny­kyis­ten eri­ta­so­liit­ty­mien pa­ran­ta­mi­nen sekä uu­si ka­tu­yh­teys val­ta­tien ali Tik­ku­lan koh­dal­le ai­em­min laa­di­tun ase­ma­kaa­van mu­kai­sel­le pai­kal­le. Suun­ni­tel­mas­sa esi­te­tään myös uu­si ja­lan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­lä vä­lil­le Vä­hä­rau­man­tie – Por­mes­ta­rin­tie. Me­lul­le al­tis­tu­vien mää­rää vä­hen­ne­tään ra­ken­ta­mal­la me­lu­suo­jauk­sia.

Val­ta­tiel­tä kiel­le­tään hi­das­lii­ken­ne vä­lil­lä Frii­ta­lan eri­ta­so­liit­ty­mä – Len­to­a­se­man eri­ta­so­liit­ty­mä. Hi­das­lii­ken­ne tul­laan oh­jaa­maan täl­tä vä­lil­tä rin­nak­kai­sil­le väy­lil­le. Täs­tä syys­tä tie­suun­ni­tel­ma kos­kee myös Ul­vi­lan kau­pun­kia.

Tar­ken­tu­nei­ta tie­suun­ni­tel­ma­luon­nok­sia esi­tel­lään ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa kes­ki­viik­ko­na 1.12.2021 klo 17.00–18.30 Tek­no­lo­gi­a­kes­kus Pri­po­lin au­di­to­ri­os­sa (Tie­de­puis­to 4, 28600 Pori).

Ti­lai­suu­den alus­sa Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kuk­sen ja Po­rin kau­pun­gin edus­ta­jat sekä suun­nit­te­lu­kon­sul­tin asi­an­tun­ti­jat esit­te­le­vät suun­ni­tel­ma­luon­nos­ta, jon­ka jäl­keen osal­lis­tu­jat voi­vat esit­tää ky­sy­myk­siä ja kom­ment­te­ja. Ti­lai­suus on avoin kai­kil­le alu­een asuk­kail­le, maa­no­mis­ta­jil­le, muil­le tien käyt­tä­jil­le ja hank­kees­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Suun­ni­tel­ma­luon­nok­sen ai­neis­toi­hin voi tu­tus­tua hank­keen in­ter­net­si­vuil­la 1.12.2021 läh­tien. Suun­ni­tel­ma­luon­nok­sen kom­men­toin­tia var­ten in­ter­net­si­vuil­la on link­ki kart­ta­pa­lau­te­ky­se­lyyn, jo­hon asi­a­no­sai­set voi­vat käy­dä jät­tä­mäs­sä kom­ment­tin­sa 1.12 - 8.12.2021 vä­li­se­nä ai­ka­na.

Ti­lai­suu­teen voi osal­lis­tua näyt­tä­mäl­lä ovel­la voi­mas­sa ole­van ko­ro­na­pas­sin ja hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sen. Ti­lai­suu­des­sa on vah­va mas­ki­suo­si­tus ja pai­kan pääl­lä on saa­ta­vil­la kä­si­de­siä ja mas­ke­ja. Ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­taan ai­no­as­taan ter­vee­nä. Ul­ko-ovet ava­taan klo 16.15.