Näil­lä ener­gi­an­hin­noil­la moni yrit­tä­jä jou­tuu poh­ti­maan omia ener­gi­a­rat­kai­su­jaan niin ko­to­na kuin työ­pai­koil­la. Ha­ke­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä on hyvä rat­kai­su niin pie­neen kuin isoon­kin kiin­teis­töön, sil­lä hak­keel­la voi­daan tuot­taa läm­pöä use­am­man me­ga­wat­ti­tun­nin edes­tä. Li­säk­si ha­ke­läm­mi­tys on edul­li­nen, te­ho­kas ja eko­lo­gi­nen vaih­to­eh­to.

– Ha­ke­läm­mi­tyk­sen yli­voi­mai­nen etu on se, et­tä se on to­del­la hal­pa läm­mi­tys­muo­to. Hak­kee­seen ei esi­mer­kik­si vai­ku­ta öl­jyn hin­nan vaih­te­lu, mikä vai­kut­taa puo­les­taan pel­let­tiin. Eri­tyi­sen edul­li­nen ja eko­lo­gi­nen ha­ke­läm­mi­tys on sil­loin, kun kiin­teis­tön omis­ta­jal­la on omaa met­sää. Met­sän­hoi­to hoi­tuu sii­nä sa­mal­la, ker­too Tomi Yli­paas­to Har­gas­s­ner Fin­lan­dis­ta.

Vaik­ka läm­mi­tyk­seen pi­täi­si käyt­tää os­to­ha­ket­ta, on sii­nä­kin läm­mit­tä­jäl­lä usei­ta eri vaih­to­eh­to­ja.

– Hak­keen voi os­taa val­mii­na suo­raan va­ras­toon tai esi­mer­kik­si run­ko­puu­na ja ha­ket­taa va­ras­toon it­se tai rah­ti­na. Jos läm­mi­tys­muo­toa ver­taa pel­let­tiin tai mui­hin läm­mi­tys­muo­toi­hin, sa­man­lai­sia vaih­to­eh­to­ja ei ole.

Ha­ke­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään siir­ty­mi­nen on help­poa ja vai­va­ton­ta, ei­kä vaa­di käyt­tä­jäl­tä am­mat­ti­tai­toa.

– Jos läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä­re­mont­ti on ajan­koh­tai­nen, kan­nat­taa teh­dä ver­tai­lua. Ha­ke­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä on käy­tös­sä edul­li­sem­paa kuin maa­läm­pö, kos­ka se ku­lut­taa pal­jon vä­hem­män säh­köä. Eri­tyi­ses­ti tal­vi­pak­ka­sil­la maa­läm­möl­lä on kal­liim­paa tuot­taa 60-as­teis­ta vet­tä, kos­ka se jou­tuu käyt­tä­mään sii­hen pal­jon säh­köä.

Ha­ke­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä vaa­tii enem­män ti­laa.

– Oi­kein suun­ni­tel­tu­na ja oi­keil­la rat­kai­suil­la ha­ke­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä on vai­va­ton ja läm­mi­tys­koh­tee­seen so­pi­va.

Ha­ke­läm­mi­tyk­seen liit­tyy myös myyt­te­jä. Tomi Yli­paas­to sa­noo, et­tä yk­si myyt­ti on ha­ke­läm­mi­tyk­sen työ­läys. Ny­kyi­set läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät ovat kui­ten­kin niin ke­hit­ty­nei­tä, et­tä jär­jes­tel­mä huo­leh­tii it­se it­ses­tään.

– Har­gas­s­ne­rin kat­ti­lat esi­mer­kik­si syt­ty­vät ja sam­mu­vat au­to­maat­ti­ses­ti. Eli kat­ti­la toi­mii eri­no­mai­ses­ti myös ke­säl­lä, kos­ka kat­ti­la tuot­taa läm­pöä vain sil­loin kuin läm­pöä tar­vi­taan. Ke­säl­lä kat­ti­la voi syt­tyä vain ker­ran vuo­ro­kau­des­sa ja lo­pun ai­kaa se on sam­muk­sis­sa. Jär­jes­tel­mä myös nuo­ho­aa it­sen­sä au­to­maat­ti­ses­ti, jo­ten kat­ti­laan tar­vit­see teh­dä vain vuo­si­huol­to.

Har­gas­s­ner myös sää­tää it­se it­sen­sä au­to­maat­ti­ses­ti polt­to­ai­neen laa­dun mu­kaan.

– Ha­ke­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mäs­tä ei tar­vit­se it­se tie­tää etu­kä­teen mi­tään. Jär­jes­tel­mä il­moit­taa pu­he­lin­so­vel­luk­seen, jos jo­ta­kin tar­vit­see teh­dä. Hake myös siir­tyy va­ras­tos­ta kat­ti­laan au­to­maat­ti­ses­ti, jo­ten vain va­ras­ton täy­tös­tä ja tuh­kan tyh­jen­nyk­ses­tä pi­tää huo­leh­tia it­se muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa.

Jär­jes­tel­mien ke­hit­ty­mi­nen on ma­dal­ta­nut kyn­nys­tä siir­tyä ha­ke­läm­mi­tyk­seen.

– Polt­to­ai­neen edul­li­suus on ol­lut ha­ke­läm­mi­tyk­sen etu­na ai­na. Mut­ta kos­ka ha­ke­läm­mi­tys on myös vai­va­ton­ta, on sii­tä tul­lut to­del­la hyvä vaih­to­eh­to niin isoi­hin kes­kus­läm­mi­tys­jär­jes­tel­miin, hal­lei­hin kuin oma­ko­ti­ta­loi­hin.