Sa­ta­kun­nan sy­dä­mes­sä, Huit­ti­sis­sa, pää­kont­to­ri­aan pi­tä­vä Pi­ma­tic Oy edus­taa pneu­ma­tiik­ka­rat­kai­su­jen huip­puo­saa­mis­ta. Vuon­na 1974 pe­rus­te­tun yri­tyk­sen suun­nit­te­le­mia sy­lin­te­rei­tä ja vent­tii­le­jä löy­tyy niin pa­pe­ri­ko­neis­ta, kai­vos­lait­teis­ta, ju­nis­ta, pro­ses­si­te­ol­li­suu­des­ta kuin esi­mer­kik­si kuor­ma-au­to­jen rat­kai­suis­ta ym­pä­ri maa­il­maa.

-Olem­me te­ke­mi­sis­sä maa­il­man joh­ta­vien lai­te­val­mis­ta­jien kans­sa. Mis­tään stan­dar­di­rat­kai­suis­ta ei ole kyse, sil­lä kor­ke­an tek­no­lo­gi­an tuot­teet rää­tä­löi­dään kun­kin asi­ak­kaan eri­tyis­tar­pei­siin. Slo­ga­nim­me kuu­luu­kin, et­tä ”eri­koi­so­saa­mi­sem­me al­kaa sii­tä, mis­sä se muil­la lop­puu”, to­te­aa toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Vir­ta­nen.

Yri­tyk­sel­lä on taus­tal­la isot har­ti­at: Pi­ma­tic on osa ruot­sa­lais­ta Dac­ke In­dust­ri -kon­ser­nia, joka taas on mer­kit­tä­vän pää­o­ma­si­joit­ta­jan, Nordst­jer­nan AB:n omis­tuk­ses­sa.

-Tu­ke­nam­me on va­kaa, pit­kä­jän­tei­seen te­ol­li­seen ke­hi­tys­työ­hön pa­nos­ta­va omis­tus­poh­ja. Dac­ke In­dust­rin us­koa yri­tyk­seem­me ku­vas­taa hy­vin se, et­tä joka vuo­si on in­ves­toi­tu voi­mak­kaas­ti uu­siin lait­tei­siin sekä hen­ki­lös­töön.

Pi­ma­ti­cil­la on täl­lä het­kel­lä 50 työn­te­ki­jää, jois­ta 30 on tuo­tan­nos­sa. Uu­den stra­te­gi­an mu­kai­nen vien­nin kas­vu, yri­ty­sos­tot sekä elä­köi­ty­mi­set ovat tuo­neet rek­ry­toin­ti­tar­pei­ta.

-Esi­mer­kik­si ko­neis­ta­jia tar­vi­taan koko ajan. Ha­em­me myös suun­nit­te­li­joi­ta ja avai­na­si­a­kas­pääl­li­köi­tä. Alal­la ei tar­vit­se ol­la ol­lut, mut­ta kai­kis­sa po­si­ti­ois­sa on hyö­dyk­si tek­ni­nen tie­tä­mys hyd­rau­lii­kas­ta, au­to­maa­ti­os­ta tai pneu­ma­tii­kas­ta.

-Lii­ke­toi­min­tam­me kul­ma­ki­vi on hen­ki­lös­tö. Sen avul­la sit­ten tu­le­vat kas­vu ja kan­nat­ta­vuus, pai­not­taa Vir­ta­nen.

Asi­ak­kai­na maa­il­man joh­ta­vat ju­na­val­mis­ta­jat

Vuon­na 2016 pe­rus­tet­tu Po­lar­tek­nik Oy on osal­taan te­ke­mäs­sä rai­de­mat­kus­ta­mi­ses­ta maa­il­man mu­ka­vin­ta mat­kus­tus­muo­toa. Yri­tys toi­mit­taa si­sä­o­vi­jär­jes­tel­miä maa­il­man joh­ta­vil­le ju­na­val­mis­ta­jil­le. Suo­mes­sa asi­ak­kai­ta ovat Trans­tech ja VR, muut asi­ak­kaat ovat ul­ko­mail­la.

Po­lar­tek­ni­kin tuo­tan­to on kes­kit­ty­nyt Huit­ti­siin, jos­sa se toi­mii yh­tei­sis­sä ti­lois­sa si­sa­ryh­tiö Pi­ma­ti­cin kans­sa. Myös omis­tus­poh­ja on sama kuin Pi­ma­ti­cil­la.

Tänä päi­vä­nä kes­ki­ös­sä on pit­käl­ti eri­lais­ten vaa­ti­mus­ten hal­lin­ta.

-Pa­lo­tur­val­li­suus-, pai­no-, ma­te­ri­aa­li- ja elin­kaa­ri­vaa­ti­muk­set sekä yhä ene­ne­väs­sä mää­rin ky­ber­tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­set on hal­lit­ta­va eri mais­sa ja eri­lai­sis­sa ju­nis­sa. Asi­ak­kaat vaa­ti­vat kor­ke­a­ta­sois­ta pal­ve­lua, ja pal­jon pe­la­taan stan­dar­dien ja nor­mien kans­sa, to­te­aa toi­mi­tus­joh­ta­ja Tomi Oja­la.

Po­lar­tek­nik Oy:llä on 80 työn­te­ki­jää ja sen ty­tä­ryh­ti­öl­lä Train Door So­lu­ti­ons Ltd:llä Eng­lan­nis­sa 14 työn­te­ki­jää.

-Ti­laus­kan­ta on täl­lä het­kel­lä 38 mil­joo­naa eu­roa, mikä vas­taa noin kol­men vuo­den lii­ke­vaih­toa.

Kes­tä­vä ke­hi­tys on nous­sut mer­kit­tä­väk­si ar­vok­si myös ju­na­lii­ken­tees­sä. Po­lar­tek­ni­kil­le myön­net­tiin syys­kuus­sa maa­il­man­laa­jui­ses­ti tun­nus­tet­tu Eco­va­dis Gold -luo­ki­tus.

Val­lit­se­vas­ta elekt­ro­niik­ka­kom­po­nent­ti­pu­las­ta ja raa­ka-ai­nei­den ja ener­gi­an hin­nan­nou­sus­ta huo­li­mat­ta yri­tys on pys­ty­nyt toi­mi­maan kes­key­tyk­set­tä. Oja­la kat­soo va­loi­sin mie­lin tu­le­vai­suu­teen.

-Ju­na­puo­len mark­ki­nat tu­le­vat jat­ka­maan vah­vaa kas­vua. Len­to­lii­ken­ne vä­he­nee, ju­na­lii­ken­ne li­sään­tyy, to­te­aa Oja­la.