Sään­nöl­li­nen huol­to on elin­tär­ke­ää, jot­ta au­to­si voi­si pal­vel­la si­nua mah­dol­li­sim­man luo­tet­ta­vas­ti ja pit­kään.

Au­to­kor­jaa­mol­le tuo­daan ajo­neu­vo­ja pait­si kor­jauk­seen, mut­ta myös huol­toon. Mo­lem­piin asi­an­tun­te­van avun an­taa 30 vuot­ta pal­vel­lut Huol­to­kei­das Oy. Luo­tet­ta­vaa ko­ke­mä­ke­läi­sy­ri­tys­tä joh­taa tä­nään­kin liik­keen vuon­na 1990 pe­rus­ta­nut Jari Nord­berg.

– Mei­dän toi­min­tam­me ja­kaan­tuu kol­meen sek­to­riin. Lii­ke­vaih­dos­tam­me kol­man­nes tu­lee ren­kais­ta, toi­nen kol­man­nes tuu­li­la­seis­ta ja nii­den kor­jauk­ses­ta ja kol­mas kol­man­nes huol­lois­ta, ker­too Nord­berg.

Tä­män päi­vän au­toi­li­jal­le on hyvä muis­tut­taa, et­tä tek­ni­ses­ti huip­puun­sa vi­ri­tet­tyä me­no­pe­liä on tär­ke­ää huol­taa sään­nöl­li­ses­ti.

– Am­mat­ti­tai­dol­la suo­ri­te­tun huol­lon roo­lia ei voi ko­ros­taa lii­kaa. Sen myö­tä ajo­neu­von elin­kaa­ri pi­te­nee mer­kit­tä­väs­ti. Sään­nöl­li­sil­lä huol­to­toi­mil­la voi­daan eh­käis­tä vi­ko­ja ja var­mis­taa, et­tä au­to toi­mii kun­nol­la, pai­not­taa Nord­berg.

Ny­ky­päi­vän au­tot ovat täyn­nä mo­ni­mut­kais­ta elekt­ro­niik­kaa. Usein tie­to­ko­neil­la va­rus­te­tun kul­ku­neu­von kor­jaa­mi­seen ei­vät au­toi­li­jan omat neu­vot ei yleen­sä rii­tä. Kun ha­lu­at asi­an­tun­te­vaa, vai­va­ton­ta ja ri­pe­ää huol­toa ja kor­jaus­toi­mia kan­nat­taa­kin kur­vaa Ko­ke­mä­en Muun­ta­mo­ka­dul­le. Suok­kaan alu­eel­la si­jait­se­va Huol­to­kei­das Oy:ssä ko­ko­nais­val­tais­ta huol­to­pal­ve­lua tar­jo­a­vat kou­lu­te­tut alan am­mat­ti­lai­set. He huol­ta­vat kaik­ki hen­ki­lö- ja pa­ket­ti­au­tot – mer­kis­tä riip­pu­mat­ta.

Ha­lu­am­me teh­dä kor­jaa­mo­käyn­nis­tä­si kai­kin puo­lin su­ju­vaa ja vai­va­ton­ta. Mei­dän mie­les­täm­me viik­ko­kau­sien jo­not­ta­mi­nen au­to­kor­jaa­moon on koh­tuu­ton­ta. Au­to pi­tää saa­da uu­des­taan lii­ken­tee­seen mie­lui­ten heti, ko­ros­taa Nord­berg.

Au­toi­hin tu­lee koko ajan li­sää hie­noa tie­to­ko­ne­tek­niik­kaa.

– Ny­ky­päi­vän ajo­neu­vot ovat täyn­nä kor­ke­a­ta­sois­ta tek­niik­kaa. Se aset­taa au­to­kor­jaa­mot ja huol­toa suo­rit­ta­vil­le liik­keil­le. Kor­jaa­jien pi­tää­kin py­syä kiin­ni täs­sä het­kes­sä ja opis­kel­la jat­ku­vas­ti uu­sia asi­oi­ta.

Huol­to­kei­das Oy tar­jo­aa asi­ak­kaal­le kor­ke­a­laa­tui­set Pil­king­to­nin au­ton­la­sit. Ne asen­ne­taan no­pe­as­ti ja edul­li­ses­ti.

-Tek­no­lo­gi­an ke­hi­tys nä­kyy myös au­to­jen tuu­li­la­seis­sa ja nii­den kor­jaus­me­ne­tel­mis­sä. Kan­nat­taa toi­mia no­pe­as­ti. Jo vä­häi­nen vau­ri­o­kin voi ha­jot­taa tuu­li­la­sin. Käy­tös­säm­me on No­vus-me­ne­tel­mä. Sen avul­la ki­ve­nis­kut ja hal­ke­a­mat saa­daan kor­jat­tua vai­vat­to­mas­ti ja no­pe­as­ti. Val­mis­ta tu­lee yleen­sä tun­nis­sa.

Joh­ta­via ren­gas­merk­ke­jä tar­jo­a­van Huol­to­kei­das Oy:n laa­duk­kaa­seen pal­ve­luun ja ko­ke­mä­ke­läi­sy­ri­tyk­ses­sä työs­ken­te­le­vän hen­ki­lö­kun­nan vank­kaan am­mat­ti­tai­toon luo­te­taan.

- Meil­le on 30 vuo­des­sa ker­ty­nyt vank­ka asi­a­kas­kun­ta. Asi­ak­kai­ta tu­lee Ko­ke­mä­en li­säk­si myös lä­hi­seu­duil­ta. He tun­te­vat mei­dän am­mat­ti­tai­tom­me ja vah­vuu­tem­me. Asi­a­kas­läh­töi­sen toi­min­tam­me valt­ti­kort­te­ja ovat luo­tet­ta­vuus, täs­mäl­li­syys, jous­ta­vuus ja ai­na kil­pai­lu­ky­kyi­set hin­nat.