Vie­lä joi­tain vuo­si­kym­me­niä sit­ten oi­ko­mis­hoi­to tar­koit­ti yleen­sä kiin­tei­tä ham­mas­ko­jei­ta. Tuol­loin ei myös­kään las­ten ham­pai­ta oi­ot­tu yh­tä her­käs­ti kuin ny­ky­ään, jon­ka vuok­si moni ai­kui­nen on saat­ta­nut ol­la tyy­ty­mä­tön hy­myyn­sä vuo­si­kym­me­ni­ä­kin.

Oi­ko­mis­hoi­dot ovat kui­ten­kin lä­hi­vuo­si­kym­me­ni­nä ke­hit­ty­neet ja vii­mei­sen rei­lun kym­me­nen vuo­den ai­ka­na eri­tyi­ses­ti oi­ko­mis­kal­vois­ta on tul­lut suo­sit­tu me­ne­tel­mä ko­hen­taa ham­pai­den ul­ko­nä­köä ja myös pu­ren­ta­on­gel­mia.

Iso­Kar­hun Ham­paas­sa yk­si tapa to­teut­taa oi­ko­mis­hoi­to on In­vi­sa­lign-oi­ko­mis­kal­voil­la.

Kal­vo-oi­ko­mis­me­ne­tel­mäs­sä käy­te­tään yk­si­löl­li­ses­ti val­mis­tet­tu­ja muo­vi­sia kal­vo­ja, jot­ka val­mis­te­taan di­gi­taa­li­ses­ti teh­tä­vän jäl­jen­nök­sen ja rönt­gen­ku­vien poh­jal­ta.

Di­gi­taa­li­tek­niik­ka ta­kaa sen, et­tä kal­vot so­pi­vat täs­mäl­li­ses­ti po­ti­laan ham­pais­toon ja hoi­don ta­voit­teet saa­vu­te­taan suun­ni­tel­lus­ti. Ai­em­min ham­pais­ta otet­tiin jäl­jen­nös­mas­san avul­la muo­tit, mut­ta nyt tä­män on kor­van­nut In­vi­sa­lig­nin oma iTe­ro-skan­ne­ri.

-Me olem­me ai­nut ham­mas­lää­kä­ri­a­se­ma Sa­ta­kun­nan alu­eel­la, jos­sa ky­sei­nen skan­ne­ri on käy­tös­sä. Sen avul­la po­ti­las saa tie­to­ko­ne­mal­lin­nuk­sen kaut­ta näh­dä heti, mil­tä lo­pul­li­nen hoi­to­tu­los tu­lee näyt­tä­mään, eri­kois­ham­mas­lää­kä­ri Vil­le Jos­ka ker­too.

Huo­maa­mat­to­mat ja te­hok­kaat

Kal­vot ote­taan hoi­don ai­ka­na suus­ta vain syö­mi­sen, juo­mi­sen ja ham­pai­den pe­sun ajak­si. Huo­maa­mat­to­muu­den li­säk­si etui­na pe­rin­tei­siin kiin­tei­siin ko­jei­hin on käyt­tö­mu­ka­vuus ja ta­paus­koh­tai­ses­ti myös no­pe­am­pi hoi­to­tu­los.

Hoi­don ai­ka­na kal­vot vaih­de­taan uu­siin pa­rin vii­kon vä­lein ja näin kal­vot siir­tä­vät ham­pai­ta vä­hi­tel­len koh­ti ha­lut­tua lop­pu­tu­los­ta. Po­ti­las saa mu­kaan­sa muu­ta­mia kal­vo­ja ker­ral­laan, jo­ten vas­taa­not­to­käyn­tien ti­hey­dek­si riit­tää yleen­sä noin kuu­des­ta kah­dek­saan viik­koa.

-In­vi­sa­lign-oi­ko­mis­hoi­don kes­to on jo­kai­sel­la po­ti­laal­la yk­si­löl­li­nen, riip­pu­en läh­tö­ti­lan­tees­ta, mut­ta yleen­sä se on muu­ta­mas­ta kuu­kau­des­ta vuo­teen, ham­mas­lää­kä­ri Ee­ro-Ma­ti­as Sa­vi­luo­to sa­noo.

Myös hoi­don hin­ta mää­räy­tyy sen vaa­ti­vuu­den mu­kaan, mut­ta kar­ke­as­ti ar­vi­oi­den hin­nat liik­ku­vat 2900-4000 eu­ron vä­lil­lä. Oi­ko­mis­hoi­don kon­sul­taa­ti­o­käyn­ti Iso­Kar­hun Ham­paas­sa on mak­su­ton ja täl­löin saa­daan tar­kem­pi ar­vio hoi­don kes­tos­ta ja kus­tan­nuk­sis­ta.

Pu­ren­ta­on­gel­mat­kin hoi­de­taan

Oi­ko­mis­hoi­to voi ol­la pel­käs­tään es­teet­tis­tä, mut­ta sen avul­la voi­daan myös kor­ja­ta pu­ren­taan liit­ty­viä toi­min­nal­li­sia on­gel­mia. Pu­ren­nan häi­ri­öt voi­vat joh­taa mo­nen­lai­siin on­gel­miin, ku­ten pla­kin ker­ty­mi­seen, ham­pai­den ku­lu­mi­seen, ien­sai­rauk­siin tai jopa leu­ka- ja ni­vel­vai­voi­hin.

Iso­Kar­hun Ham­paas­sa myös pe­rin­tei­nen oi­ko­mi­nen kiin­teil­lä ko­jeil­la, eli niin sa­no­tuil­la ham­mas­rau­doil­la on mah­dol­lis­ta. Tämä voi tul­la ky­see­seen esi­mer­kik­si ta­val­lis­ta vaa­ti­vam­mis­sa pu­ren­ta­vir­heis­sä.

Kat­ta­vaa ham­pai­den hoi­toa

Ham­mas­lää­kä­ri­a­se­ma Iso­Kar­hun Ham­mas on pai­kal­li­nen, it­se­näi­nen ja työn­te­ki­jöi­den­sä omis­ta­ma yk­si­tyi­nen ham­mas­lää­kä­ri­a­se­ma Po­rin kes­kus­tas­sa.

Tii­miin kuu­lu­vat pal­ve­le­vat, ko­ke­neet ja am­mat­ti­tai­toi­set ham­mas­lää­kä­rit, eri­kois­ham­mas­lää­kä­rit ja suu­hy­gie­nis­tit sekä ham­mas­hoi­ta­jat.

Pe­rus­ham­mas­hoi­don pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat muun mu­as­sa ham­pai­den ja suun hy­vin­voin­nin tar­kas­tuk­set, ham­mas­ki­ven pois­to ja ham­pai­den puh­dis­tus, paik­kaus­hoi­to pe­rin­tei­sil­lä ja ke­raa­mi­sil­la pai­koil­la, juu­ri­hoi­dot, ien­tu­leh­duk­sen hoi­to sekä ham­pai­den pois­tot ja en­si­a­pu­hoi­to.

Li­säk­si Iso­Kar­hun Ham­paas­sa on­nis­tu­vat eri­koi­so­saa­mis­ta vaa­ti­vat toi­men­pi­teet, ku­ten ham­ma­simp­lan­tit, laa­jat ham­pai­den kun­nos­tuk­set, ham­masp­ro­te­tiik­ka, es­teet­ti­nen ham­mas­hoi­to, oi­ko­mis­hoi­to eri me­ne­tel­mil­lä sekä eri­lai­set suu­ki­rur­gi­set toi­men­pi­teet.

Vas­taa­no­tol­ta löy­tyy mo­der­ni vä­li­neis­tö, ku­ten Ce­rec-jär­jes­tel­mä, jol­la pys­ty­tään to­teut­ta­maan ke­raa­mi­sia paik­ko­ja suo­raan vas­taa­no­tol­la. Di­ag­nos­tii­kas­sa ja hoi­don suun­nit­te­lus­sa hyö­dyn­ne­tään 3D-rönt­gen­ku­vaus­ta ja pel­ko­po­ti­lai­den apu­na on mah­dol­li­suus ilo­kaa­sun käyt­töön.

IsoKarhun Hammas on viime vuonna avattu paikallinen ja yksityinen hammaslääkäriasema. Se sijaitsee nimensä mukaisesti Kauppakeskus IsoKarhussa Porin keskustassa.

IsoKarhun Hammas on viime vuonna avattu paikallinen ja yksityinen hammaslääkäriasema. Se sijaitsee nimensä mukaisesti Kauppakeskus IsoKarhussa Porin keskustassa.

• In­vi­sa­lign kal­vo-oi­ko­mis­me­ne­tel­mäs­sä käy­te­tään lä­pi­nä­ky­viä muo­vi­sia kal­vo­ja, jot­ka vaih­de­taan pa­rin vii­kon vä­lein.

• Po­ti­las voi ir­rot­taa ja aset­taa kal­vot pai­koil­leen oma­toi­mi­ses­ti.

• Pai­kal­laan ol­les­saan kal­vot ovat lä­hes täy­sin huo­maa­mat­to­mat. Huo­maa­mat­to­muu­den li­säk­si etui­na pe­rin­tei­seen kiin­teä koje -oi­ko­mis­hoi­toon on käyt­tö­mu­ka­vuus ja ta­paus­koh­tai­ses­ti myös no­pe­am­pi hoi­to­tu­los.

• In­vi­sa­lign-oi­ko­mis­hoi­don kes­to yk­si­löl­li­nen, yleen­sä 3-12 kuu­kaut­ta.

• Hoi­don hin­ta mää­räy­tyy sen vaa­ti­vuu­den mu­kaan. Po­ti­las saa ar­vi­on hoi­don kes­tos­ta ja kus­tan­nuk­sis­ta mak­sut­to­mal­la kon­sul­taa­ti­o­käyn­nil­lä.