Heli Kai­pio, su­ku­jaan Hei­no, 44, on ko­toi­sin Ul­vi­lan Kaas­mar­kus­ta. Hän kir­joit­ti yli­op­pi­laak­si Ul­vi­lan lu­ki­os­ta ja suo­rit­ti tra­de­no­mi- ja Mas­ter of Bu­si­ness Ad­mi­nist­ra­ti­on -tut­kin­not SAM­Kin Rau­man kam­puk­sel­la. Työ­u­ran­sa hän aloit­ti Ahlst­rö­mil­la, jat­koi Ter­veys­ta­lo-kon­ser­nin pal­ve­luk­seen ja siel­tä ai­van uu­siin saap­pai­siin.

– Tam­pe­re­lai­nen start up F9 Dist­ri­bu­ti­on Oy haki cont­rol­le­ria. Hain ja sain ol­la mu­ka­na yri­tyk­sen hur­jas­sa kas­vus­sa. Se nou­si nol­las­ta yli 400 mil­joo­nan lii­ke­vaih­toa ta­ko­vak­si yri­tyk­sek­si. Voi­ma­kas kas­vu opet­ti ai­van uu­den­lais­ta te­hok­kuut­ta.

Vah­va ko­ke­mus ken­täl­tä

Heli muis­te­lee kii­tol­li­se­na kaik­kia työ­paik­ko­jaan. Laa­jas­ta ko­ke­muk­ses­ta on hyö­tyä ny­kyi­ses­sä opet­ta­jan työs­sä.

– F9 oli hie­no esi­merk­ki sii­tä, et­tä muu­tok­ses­sa on ol­ta­va tiu­kas­ti mu­ka­na ja ke­hi­tyt­tä­vä jat­ku­vas­ti. Ol­tu­a­ni 7,5 vuot­ta F9:ssä koin an­ta­nee­ni sil­lä sa­ral­la kai­ken. Oli taas ai­ka men­nä eteen­päin.

Hän sai ta­lous­pääl­li­kön pai­kan lei­po­moi­ta ja kah­vi­loi­ta pyö­rit­tä­väs­tä Lin­ko­suo-kon­ser­nis­ta. Myö­hem­min tit­te­lik­si vaih­tui ta­lous­joh­ta­ja.

– Per­heyh­ti­ön hal­lin­noin­ti ava­si taas uu­sia nä­ky­miä. Toi­min myös joh­to­ryh­mäs­sä.

Heli vaa­tii it­sel­tään pal­jon ei­kä ha­lua jä­mäh­tää pai­kal­leen.

– Olen teh­nyt ta­lous­hal­lin­toa yli 20 vuot­ta mie­len­kiin­toi­sis­sa ja haas­teel­li­sis­sa teh­tä­vis­sä. Jo­kai­nen kuun vaih­de al­koi tois­taa it­se­ään, ja kai­pa­sin muu­tos­ta. Ha­lu­an, et­tä työs­sä on pa­loa, ha­lu­an syt­tyä te­ke­mi­ses­tä­ni. Spar­rai­lin ys­tä­vie­ni kans­sa ja sain ura­neu­von­taa. Sit­ten bon­ga­sin SAM­Kin ja se nap­pa­si, Heli ker­too.

Ope­tus­työs­tä uut­ta puh­tia

Heli vaih­toi yri­ty­se­lä­mäs­tä lii­ke­ta­lou­den ja mat­kai­lu­lii­ke­toi­min­nan tut­kin­to-oh­jel­man ta­lous­hal­lin­non ope­tuk­seen.

Ope­tus­työ pu­hal­si He­lil­le omi­nai­sen in­non liek­kei­hin.

– Ha­lu­an op­pia ja ym­mär­tää il­mi­öi­tä sekä sel­vit­tää, mi­ten asi­at oi­ke­as­ti toi­mi­vat. Täs­tä luon­teen­piir­tees­tä on hyö­tyä myös opet­ta­jan ural­la.

Heli ei kui­ten­kaan tun­nis­ta it­ses­tään hi­ki­pin­koa suo­rit­ta­ja­per­soo­naa.

– Pi­tää ol­la so­pi­vas­ti ren­to, jot­ta osaa jär­keis­tää työt. Opis­ke­li­joi­den kans­sa on hie­noa työs­ken­nel­lä. Saan jat­ku­vas­ti asi­oi­hin uut­ta kat­son­ta­kan­taa, ja nuo­ret ovat hy­viä haas­ta­maan. Heis­tä kas­vaa hie­no­ja, roh­kei­ta työn­te­ki­jöi­tä.

Työ­tii­mi­ään Heli ei väsy ke­hu­maan.

– Meil­lä opet­ta­jat te­ke­vät ope­tus­työ­tä sy­dä­mel­lä, sitä on hie­no seu­ra­ta. Kai­kel­la te­ke­mi­sel­lä on kor­kea laa­tu­vaa­ti­mus, mikä on hy­vin in­nos­ta­vaa. Olen ai­na saa­nut apua, kun olen tar­vin­nut. Al­kuun esi­mer­kik­si pe­da­go­gi­sis­sa asi­ois­sa pi­tää kään­tyä am­mat­ti­lais­ten puo­leen.

Osa to­teu­tuk­sis­ta oli ko­ko­naan uu­sia ei­kä val­mis­ta ma­te­ri­aa­lia ol­lut saa­ta­vil­la, jo­ten Heli teki pää­o­san kurs­seis­ta it­se. Toki val­mis­ta­kin on pal­jon tar­jol­la.

Läh­de roh­ke­as­ti mu­kaan

Heli kan­nus­taa tu­tus­tu­maan työ­paik­ka­tar­jon­taan ja läh­te­mään roh­ke­as­ti mu­kaan. SAM­Kis­sa on myös tun­ti­o­pet­ta­jan paik­ko­ja, el­let heti ha­lua hy­pä­tä sy­vään pää­hän.

– Yk­sin et taa­tus­ti jää. SAM­Kis­sa ope­tus­jär­jes­te­lyt on hoi­det­tu hie­nos­ti, tu­ki­pal­ve­lut toi­mi­vat ja ver­kos­to on laa­ja.

Heli pää­see hyö­dyn­tä­mään laa­jo­ja työ­e­lä­mä­ver­kos­to­jaan.

– Esi­mer­kik­si vie­rai­li­ja­lu­en­noit­si­joi­ta et­sies­sä­ni ver­kos­tois­ta on hyö­tyä. Kaik­ki ky­sy­mä­ni ih­mi­set ovat läh­te­neet mie­lel­lään Po­riin ja Sa­ta­kun­taan.

He­lin työn­ku­va on mie­len­kiin­toi­nen. Hän opet­taa tu­le­vai­suu­den lii­ke­ta­lou­den tra­de­no­me­ja ja res­to­no­me­ja. Päi­vien si­säl­tö on mo­ni­puo­li­nen ja mie­len­kiin­toi­nen. Kur­ka­taan­pa He­lin lä­hi­päi­vien lu­ku­jär­jes­tys­tä: Lä­hi­lu­en­not oh­jel­mis­to­ro­bo­tii­kas­ta eng­lan­nik­si, pro­ses­si­a­jat­te­lun kurs­si, bud­je­toin­tia mat­kai­lu­a­lan opis­ke­li­joil­le, ris­kien hal­lin­taa ja osa­ke­sal­kun hoi­ta­mis­ta…

– Työs­sä­ni on so­pi­vas­sa suh­tees­sa etä- ja lä­hi­työ­tä. Kol­men vuo­den ku­lu­es­sa tu­lee myös suo­rit­taa vaa­dit­ta­vat pe­da­go­gi­set opin­not, Heli ker­too.

Heli ke­huu vuon­na 2017 val­mis­tu­nut­ta kam­pus­ta. Ny­ky­ai­kai­set ti­lat ja vä­li­neet sekä eri­no­mai­nen si­jain­ti lä­hel­lä kes­kus­taa, mat­ka­kes­kuk­sen vie­res­sä miel­lyt­tä­vät. Heli asuu Tam­pe­reel­la ja per­hee­seen kuu­lu­vat puo­li­son li­säk­si 19-, 17- ja 12-vuo­ti­aat po­jat.

SAM­Kis­sa on töi­tä, vaik­kei si­nul­la oli­si ai­em­paa ope­tus­ko­ke­mus­ta

On­ko si­nul­la

• pit­kä ko­ke­mus omal­ta alal­ta­si

• halu opet­taa

• hy­vät työ­e­lä­mä­ver­kos­tot

• kan­sain­vä­lis­tä nä­ke­mys­tä

In­nos­tuit­ko? Kat­so avoi­met työ­pai­kat: samk.fi/ty­o­pai­kat