22 vuo­des­sa van­kan ase­man saa­vut­ta­nut JYT­KYT Oy te­kee kai­ken luo­tet­ta­vas­ti, täs­mäl­li­ses­ti ja ai­na ta­kuu­työ­nä. Yk­si­löl­li­ses­ti ja jo­kais­ta asi­a­kas­ta ta­sa­puo­li­ses­ti pal­ve­le­van par­ka­no­lai­sy­ri­tyk­sen toi­min­ta­sek­to­ri kat­taa Sa­ta­kun­nan, Pir­kan­maan, Ete­lä-Poh­jan­maan ja Län­si-Hä­meen.

Yri­tyk­sen pe­rus­ta­jan Juho Jy­ti­län mu­kaan hy­väs­sä nos­tees­sa jat­ka­van fir­man asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys lä­hen­te­lee 100 pro­sent­tia.

- Suh­tau­dum­me jo­kai­seen re­mont­tip­ro­jek­tiin kuin koh­de oli­si mei­dän omam­me. Va­lit­se­mal­la mei­dät, tie­dät, et­tä asi­oit ai­na ih­mi­sen kans­sa. Et jou­du toi­mi­maan ras­kaan ko­neis­ton kans­sa vaan saat joka ti­lan­tees­sa hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua. Toi­min­tam­me pe­rus­tuu re­hel­li­syy­teen ja vas­tuul­li­suu­teen: eli ei siis vä­li­kä­siä vaan suo­raa toi­min­taa – ai­na asi­ak­kaan par­haak­si, ko­ros­taa Jy­ti­lä.

Mo­ti­voi­tu­nei­ta alan am­mat­ti­lai­sia työl­lis­tä­vän JYT­KYT OY:n tuo­te­va­li­koi­maan kuu­luu jo 60 vuot­ta sit­ten maa­il­mal­la yleis­ty­nyt vi­nyy­li­ver­hous, joka on pien­ta­lo­jen ylei­sin ver­hous­ma­te­ri­aa­li Poh­jois-Ame­ri­kas­sa.

- Eu­roo­pas­sa ja meil­lä Suo­mes­sa­kin se on yleis­ty­nyt vauh­dil­la. Sitä voi­daan käyt­tää sekä kor­jaus- et­tä uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Jy­ti­lä pai­not­taa sään ja is­kun­kes­tä­vän, lä­pi­vär­jä­tys­tä pvc-muo­vis­ta val­mis­te­tun ul­ko­ver­hous­ma­te­ri­aa­lin vah­vuuk­sia. Tii­vii­nä ma­te­ri­aa­li­na se suo­jaa ra­ken­nus­ta par­hai­ten ul­koa tu­le­vil­ta sää­ra­si­tuk­sil­ta. Tu­le­vi­na vuo­si­na tä­män mer­ki­tys vain ko­ros­tuu.

- Ka­na­da­lai­nen vi­nyy­li­ver­hous on täy­sin huol­to­va­paa ja erit­täin kes­tä­vä. Kes­tä­vyys pe­rus­tuu sen ai­nut­laa­tui­seen lä­pi­vär­jät­tyyn sandw­hich ra­ken­tee­seen. Vi­nyy­li­ver­hous on huo­mat­ta­vas­ti help­po­hoi­toi­sem­pi ja sään­kes­tä­väm­pi kuin peit­to­maa­lat­tu puu­ver­hous. Yk­si kau­nii­na vuo­si­kym­me­niä säi­ly­vän ma­te­ri­aa­lin isois­ta plus­sis­ta on myös se, et­tä vi­nyy­li­ver­hous on ym­pä­ris­tö­ään ajat­te­le­van ih­mi­sen va­lin­ta.

Etui­hin kuu­luu li­säk­si vi­nyy­li­ver­houk­sen kus­tan­nus­te­hok­kuus. Se ei vaa­di min­kään­lais­ta huol­toa, jo­ten yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­set ovat erit­täin pie­net.

- Li­kaa hyl­ki­vän pin­nan vuok­si vi­nyy­li­ver­ho­tut ra­ken­nuk­set py­sy­vät hel­pos­ti puh­taa­na. Sade huo­leh­tii puh­dis­tuk­ses­ta, mut­ta tar­vit­ta­es­sa pin­ta voi­daan pes­tä vaik­ka­pa pai­ne­pe­su­ril­la tai pe­su­sie­nel­lä.

Po­ten­ti­aa­li­nen vaih­to­eh­to on myös puu­ver­hous. Huo­lel­li­ses­ti teh­ty­nä ja huol­let­tu­na se kes­tää use­an su­ku­pol­ven ajan. JYT­KYT Oy:lle puu­ta­va­ran toi­mit­taa tun­net­tu Ner­koon höy­lää­mö Kih­ni­ös­tä.

- Puu­ver­houk­sen teem­me kuu­ses­ta, kos­ka se on kos­teus­käyt­täy­ty­mi­sel­tään män­tyä pa­rem­pi vaih­to­eh­to. Ver­hous voi­daan to­teut­taa joko pa­nee­li­ver­houk­se­na tai ns. ”ra­ko­ri­ma­ver­houk­se­na”. Puu-ul­ko­ver­hous toi­mi­te­taan ny­ky­ään useim­mi­ten val­miik­si maa­lat­tu­na.

Par­ka­no­lais­fir­man re­per­tu­aa­riin kuu­lu­vat myös ul­ko­ver­hous­re­mon­tin yh­tey­des­sä to­teu­te­tut ve­si­kat­to­re­mon­tit. Mi­kä­li kat­to­re­mon­til­le on tar­ve, on se jär­ke­vää suo­rit­taa ul­ko­ver­hous­re­mon­tin yh­tey­des­sä sa­moil­ta te­li­neil­tä. Kat­to­re­mon­teis­sa JYT­KYT Oy käyt­tää tu­tun ja tur­val­li­sen ko­ti­mai­sen val­mis­ta­jan, Weck­ma­nin Suo­men vaih­te­le­viin sää­o­lo­suh­tei­siin so­pi­via kat­to­pel­te­jä.

Ve­si­ka­ton uu­sin­ta kan­nat­taa teh­dä ajois­sa en­nen kuin laa­jem­pia vau­ri­oi­ta ja ve­si­va­hin­ko­ja pää­see syn­ty­mään.

- Teem­me re­mon­tit am­mat­ti­tai­dol­la yk­si­löl­li­ses­ti ja huo­lel­li­ses­ti. Em­me lu­paa teh­dä kat­toa päi­väs­sä tai kah­des­sa vaan huo­lel­li­ses­ti ja laa­duk­kaas­ti.

- Weck­man-pel­ti­kat­to on var­ma ja tur­val­li­nen va­lin­ta. Hy­vin teh­dys­sä te­räs­ka­tos­sa yh­dis­ty­vät help­po­hoi­toi­suus, tur­val­li­suus ja vii­meis­tel­ty ul­ko­nä­kö.

Vi­nyy­li­ver­houk­sen käyt­tö­koh­teet

- oma­ko­ti­ta­lot

- ri­vi­ta­lot

- ker­ros­ta­lot

- jul­ki­set ra­ken­nuk­set

- maa­ta­lous­ra­ken­nuk­set

- eläin­suo­jat

- sekä ul­ko- et­tä si­sä­ver­houk­set

Sääl­tä suo­jaan – yli 20 vuot­ta

JYT­KYT Oy:n va­li­koi­miin on kuu­lu­nut jo yli 20 vuo­den ajan niin ul­ko­ver­hous- ja kat­to­re­mon­tit kuin myös ik­ku­na- ja ovi­re­mon­tit sekä sa­de­ve­si­kou­rut ja muut ra­ken­nus­pel­ti­työt.

- An­nam­me kai­kil­le re­mon­teil­lem­me ai­na 5 vuo­den ta­kuun. Ta­kuu on help­po an­taa, kos­ka meil­lä on re­mon­teis­ta pit­kä ko­ke­mus. Omat työ­suh­tees­sa ole­vat asen­ta­jam­me ovat pit­kään alal­la toi­mi­nei­ta ko­ke­nei­ta am­mat­ti­lai­sia. Em­me käy­tä asen­nuk­sis­sam­me lain­kaan ul­ko­puo­lis­ta työ­voi­maa, sil­lä se hel­pot­taa vas­tuu­ky­sy­myk­siä, ker­too Juho Jy­ti­lä.

- Meil­tä saat koko ta­lo­si re­mon­tin ker­ral­la. Uu­sim­me ul­ko­ver­houk­sen pe­rin­tei­sel­lä puu­ver­houk­sel­la tai huol­to­va­paal­la vi­nyy­li­ver­houk­sel­la. Sa­mal­la kor­jaam­me mah­dol­li­set vau­ri­ot sei­nä­ra­ken­teis­sa ja li­sääm­me eris­tys­tä esi­mer­kik­si Iso­ve­rin Fa­ca­de-tuu­len­suo­ja­e­ris­teil­lä. Sa­mal­la uu­sim­me tar­vit­ta­es­sa ve­si­ka­ton sekä ovet ja ik­ku­nat.