Di­a­kon­Juh­lan jär­jes­tä­mis­sä häis­sä, rip­pi­juh­lis­sa, YO-juh­lis­sa, syn­ty­mä­päi­vil­lä ja muis­to­ti­lai­suuk­sis­sa ruo­ka on hy­vää ja sitä on riit­tä­väs­ti. Pi­to­pöy­tien her­kul­li­set tar­joi­lut val­mis­te­taan alus­ta al­ka­en omas­sa keit­ti­ös­sä lä­hel­tä han­ki­tuis­ta, tuo­reis­ta raa­ka-ai­neis­ta.

Yk­si­kön­joh­ta­ja Ter­hi Pel­to­mä­ki sa­noo asi­an suo­raan, ei­kä lii­oit­te­le.

– Saam­me ihan mah­dot­to­man pal­jon kii­tok­sia hy­väs­tä ruo­as­ta!

Not­ku­va juh­la­pöy­tä on elä­mys myös kau­neu­ten­sa vuok­si, ja juh­la­ruo­kai­lu it­ses­sään tär­keä oh­jel­ma­nu­me­ro. Sik­si Di­a­kon­Juh­lan tar­joi­luis­sa pa­nos­te­taan ai­na myös kau­nii­seen ja yk­si­tyis­koh­tai­seen esil­le­pa­noon.

Di­a­kon­Juh­la on juh­lien jär­jes­tä­mi­sen ve­te­raa­ni, jon­ka hen­ki­lö­kun­ta on näh­nyt ja ko­ke­nut pal­jon vuo­sien var­rel­la. Sik­si asi­ak­kaan kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti ky­syä neu­voa juh­lien suun­nit­te­luun, ja var­sin­kin tar­joi­lui­hin liit­ty­en.

– Osaam­me esi­mer­kik­si hy­vin ar­vi­oi­da, kuin­ka pit­kä ai­ka ruo­kai­lul­le juh­las­sa kan­nat­taa va­ra­ta, Pel­to­mä­ki sa­noo.

A-oikeuksilla varustetun Museo Cafen terassia voisi sanoa Porin kauneimmaksi, sillä sieltä aukeaa upea näköala joelle. Museo Cafe kokonaisuudessaan on vuokrattavissa yksityistilaisuuksia varten.

A-oikeuksilla varustetun Museo Cafen terassia voisi sanoa Porin kauneimmaksi, sillä sieltä aukeaa upea näköala joelle. Museo Cafe kokonaisuudessaan on vuokrattavissa yksityistilaisuuksia varten.

Juh­lien kes­ki­pis­tees­sä ovat tie­ten­kin omas­sa keit­ti­ös­sä lei­vo­tut iha­nat ker­ma­ka­kut, mous­se- ja juus­to­ka­kut sekä voi­lei­pä­ka­kut. Kak­ku­ja voi ti­la­ta suo­raan Di­a­kon­Juh­lan verk­ko­kau­pas­ta, ja nou­taa ne joko Di­a­kon­Juh­lan keit­ti­öl­tä tai Sa­ta­kun­nan Mu­se­ol­la toi­mi­vas­ta Mu­seo Ca­fes­ta.

Pel­to­mä­en it­sen­sä lem­pi­juh­lat ovat häät. Vii­me ke­sä­nä vie­tet­tiin­kin oi­kein häi­den su­per­ke­sää, kun ko­ro­nan vuok­si ly­kät­ty­jä juh­lia saa­tiin vih­doin jär­jes­tää.

Pel­to­mä­ki an­taa hää­pa­reil­le vin­kin:

– Hää­juh­laa val­mis­tel­laan usein ko­ko­nai­nen vuo­si, mut­ta it­se juh­la on ohi yh­des­sä päi­väs­sä. Sik­si kan­nat­taa naut­tia täy­sin sie­mauk­sin koko mat­kas­ta!

Juhlaruokailu on kokonaisvaltainen elämys. Siksi DiakonJuhlan pitopöydissä panostetaan aina myös tarjoilujen kauniiseen esillepanoon.

Juhlaruokailu on kokonaisvaltainen elämys. Siksi DiakonJuhlan pitopöydissä panostetaan aina myös tarjoilujen kauniiseen esillepanoon.

Suu­res­sa keit­ti­ös­sä ra­vit­se­mu­sa­lan osaa­mi­nen on mo­ni­puo­lis­ta. Eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­neet die­et­ti­ko­kit val­mis­ta­vat glu­tee­nit­to­mat-, ve­gaa­ni­set- ja muut eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­tar­joi­lut tai­ta­vas­ti.

Ta­lon lou­nas­ra­vin­to­las­sa ruo­kai­le­vat ar­ki­sin niin lä­hi­a­lu­een työn­te­ki­jät, opis­ke­li­jat kuin muut­kin asi­ak­kaat. Sa­mas­ta keit­ti­ös­tä toi­mi­te­taan ate­ri­a­pal­ve­lua Di­a­ky­län pal­ve­lu­ta­loi­hin, Sa­ta­sai­raa­lan kun­tou­tu­so­sas­tol­le, lä­hei­seen päi­vä­ko­tiin ja niin edel­leen. Di­a­kon­Juh­la on vas­tan­nut vuo­sien var­rel­la myös mo­nien ur­hei­lu- ja mas­sa­ta­pah­tu­mien ruo­ka­huol­los­ta.

DiakonJuhlan järjestämissä häissä, rippijuhlissa, YO-juhlissa, syntymäpäivillä ja muistotilaisuuksissa ruoka on hyvää ja sitä on riittävästi.

DiakonJuhlan järjestämissä häissä, rippijuhlissa, YO-juhlissa, syntymäpäivillä ja muistotilaisuuksissa ruoka on hyvää ja sitä on riittävästi.

Upei­ta juh­la- ja ko­kous­ti­lo­ja Po­rin yti­mes­sä ja sen ku­pees­sa

Yri­tyk­sil­le Di­a­ko­ni­a­lai­tok­sen alu­eel­la si­jait­se­vat juh­la- ja ko­kous­ti­lat tar­jo­a­vat hie­not puit­teet ko­kous­ten ja ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen. Vain pa­rin ki­lo­met­rin pääs­sä Po­rin kes­kus­tas­ta si­jait­se­vat Pih­la­ja­sa­li, ko­kous­ti­la Mar­tin­ta­lo ja suu­ri neu­vot­te­lu­huo­ne.

Ko­kous­päi­vää voi tau­ot­taa esi­mer­kik­si is­tus­ke­le­mal­la Pih­la­ja­sa­lin ava­ral­la te­ras­sil­la tai te­ke­mäl­lä pie­nen kä­ve­ly­ret­ken laa­vu­kaf­feel­le. Tau­ko­jum­pan­kin voi Di­a­ko­ni­a­lai­tok­sen fy­si­o­te­ra­peut­ti tul­la pi­tä­mään.

Vä­li­a­joil­la nau­ti­taan tie­ten­kin ta­lon val­mis­ta­mis­ta her­kul­li­sis­ta tar­joi­luis­ta. Ca­te­ring­pal­ve­lua toi­mi­te­taan myös yri­tys­ten omiin ti­loi­hin.

Vii­mei­sim­pä­nä alu­e­val­tauk­se­na Di­a­kon­Juh­la on ot­ta­nut hoi­taak­seen Sa­ta­kun­nan Mu­se­on kah­vi­lan. Mu­seo Cafe:ssa tar­joil­laan lou­nas­ta tiis­tais­ta per­jan­tai­hin. Lei­vos­vit­rii­nin her­kut ovat tuo­rei­ta ja it­se­teh­ty­jä, sil­lä ne lei­vo­taan Di­a­kon­Juh­lan keit­ti­ös­sä. Päi­vit­täin tar­jol­la on myös glu­tee­nit­to­mia ja lak­too­sit­to­mia vaih­to­eh­to­ja sekä kas­vis­vaih­to­eh­to­ja.

Kakkuja voi tilata myös erikseen DiakonJuhlan verkkokaupasta

Kakkuja voi tilata myös erikseen DiakonJuhlan verkkokaupasta

Yri­tys, joka te­kee yh­teis­kun­nal­lis­ta hy­vää

Län­si-Suo­men Di­a­ko­ni­a­lai­tok­sel­la on pit­kä his­to­ria. Ai­ka­naan sää­ti­ön huo­leh­dit­ta­va­na oli suu­ri jouk­ko so­ta­ve­te­raa­ne­ja. Hei­dän juh­li­aan ja muis­to­ti­lai­suuk­si­aan jär­jes­tet­tä­es­sä toi­min­nan kyl­keen syn­tyi it­se­näi­nen juh­la­pal­ve­lu.

Yleis­hyö­dyl­li­nen, voit­toa ta­voit­te­le­ma­ton sää­tiö vai­kut­taa edel­leen kai­ken toi­min­nan taus­tal­la. Di­a­ko­nil­le on myön­net­ty Yh­teis­kun­nal­li­nen Yri­tys -merk­ki, joka ker­too yh­teis­kun­nal­li­sen vas­tuun kan­ta­mi­ses­ta.

www.di­a­kon.fi/juh­la

kaup­pa.di­a­kon.fi/tuo­te-osas­to/ka­kut

Puh. 044 705 2254