Jo rei­lun puo­len vuo­den ajan Co­ro­na­ria kun­tou­tus- ja te­ra­pi­a­pal­ve­lut Pori on saa­nut toi­mia uu­sis­sa ti­lois­saan kaup­pa­kes­kus Iso­Kar­hus­sa. Uu­sien toi­mi­ti­lo­jen li­säk­si ta­loon kuu­luu muu­ta­kin uut­ta: tänä ke­vää­nä Co­ro­na­ria os­ti KK-Ver­ve Oy:n am­ma­til­li­sen kun­tou­tuk­sen ja avo­te­ra­pi­an lii­ke­toi­min­nan sekä Ver­ve Te­ra­pia Oy:n fy­sio-, puhe- ja toi­min­ta­te­ra­pi­an.

Po­rin, Eu­ra­jo­en, Naan­ta­lin ja Rai­si­on pal­ve­lu­pääl­lik­kö Eri­ka Lind­roos ku­vai­lee Iso Kar­hus­sa si­jait­se­via uu­sia ti­lo­ja viih­tyi­sik­si ja va­loi­sik­si. Ne on ra­ken­net­tu var­ta vas­ten kun­tou­tus- ja te­ra­pi­a­toi­min­taa var­ten.

Upou­u­sis­ta ti­lois­ta löy­tyy muun mu­as­sa kak­si suur­ta toi­min­ta­te­ra­pi­aan tar­koi­tet­tua SI-sa­lia ja fy­si­o­te­ra­pi­a­sa­lia, sekä liu­ta viih­tyi­siä hoi­to­huo­nei­ta. Toi­mi­ti­lo­jen par­hai­siin puo­liin kuu­lu­vat myös kes­kei­nen si­jain­ti, es­tee­tön pää­sy ja il­mai­nen park­kee­raus kaup­pa­kes­kuk­sen park­ki­hal­lis­sa.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pori on KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Palveluvalikoimaan kuuluu fysioterapiaa, allasterapiaa, toimintaterapiaa ja puheterapiaa sekä neuropsykologin palveluita.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pori on KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Palveluvalikoimaan kuuluu fysioterapiaa, allasterapiaa, toimintaterapiaa ja puheterapiaa sekä neuropsykologin palveluita.

Co­ro­na­ria kun­tou­tus- ja te­ra­pi­a­pal­ve­lut Pori on KELA:n vaa­ti­van lää­kin­näl­li­sen kun­tou­tuk­sen pal­ve­lun­tuot­ta­ja. Pal­ve­lu­va­li­koi­maan kuu­luu fy­si­o­te­ra­pi­aa, al­las­te­ra­pi­aa, toi­min­ta­te­ra­pi­aa ja pu­he­te­ra­pi­aa sekä neu­rop­sy­ko­lo­gin pal­ve­lui­ta.

Sa­man ka­ton al­ta löy­ty­vät myös KELA:n mo­ni­am­ma­til­li­set pal­ve­lut, ku­ten esi­mer­kik­si LAKU-per­he­kun­tou­tus ja TU­LES-kun­tou­tus sekä nuo­ril­le suun­nat­tu NUOT­TI-val­men­nus.

– Olem­me to­del­la mo­ni­am­ma­til­li­nen työ­yh­tei­sö. Se on sii­tä kiva, et­tä tääl­lä pys­ty­tään hy­vin vaih­ta­maan nä­kö­kul­mia ja te­ke­mään yh­teis­työ­tä eri am­mat­ti­lais­ten kes­ken. Näin te­ra­peu­tit­kin saa­vat työs­tään ir­ti enem­män, Lind­roos sa­noo.

Co­ro­na­ri­as­sa työs­ken­te­le­vät am­mat­ti­lai­set suh­tau­tu­vat työ­hön­sä in­to­hi­moi­ses­ti. Eli­ni­käi­nen op­pi­mi­nen on alal­la sään­tö ei­kä poik­keus. Sik­si hen­ki­lös­tön osaa­mi­seen on pa­nos­tet­tu rei­lul­la kou­lu­tus­bud­je­til­la. Jat­ku­vaa kou­lut­tau­tu­mis­ta pai­not­taa myös KELA kil­pai­lu­tuk­sis­saan.

– Co­ro­na­ri­as­sa te­ra­peu­teil­la on mah­dol­li­suus kun­nol­la pa­nos­taa ja eri­kois­tua it­seä kiin­nos­ta­vaan ai­he­a­lu­ee­seen. Näin myös asi­a­kas saa var­mas­ti asi­al­leen vih­kiy­ty­neen te­ra­peu­tin, Lind­roos sa­noo.

Erika Lindroos kuvailee Iso Karhussa sijaitsevia uusia tiloja viihtyisiksi ja valoisiksi. Ne on rakennettu varta vasten kuntoutus- ja terapiatoimintaa varten.

Erika Lindroos kuvailee Iso Karhussa sijaitsevia uusia tiloja viihtyisiksi ja valoisiksi. Ne on rakennettu varta vasten kuntoutus- ja terapiatoimintaa varten.

Lind­roo­sil­la on alal­ta pit­kä ko­ke­mus, vaik­ka hän on Co­ro­na­ri­as­sa vie­lä uu­deh­ko kas­vo. Ko­ke­mus on ol­lut hyvä. Suo­ma­lai­nen työ­nan­ta­ja tar­jo­aa hen­ki­lö­kun­nal­leen kil­pai­lu­ky­kyi­set työ­paik­ka­e­dut. Näin kan­nus­te­taan toi­sis­ta huo­leh­ti­mi­sen am­mat­ti­lai­sia huo­leh­ti­maan myös it­ses­tään.

Lind­roos ker­too, et­tä te­ra­pi­a­työn suo­la ovat on­nis­tu­mi­sen het­ket. On­nis­tu­mi­sis­ta iloit­se­vat asi­ak­kaan li­säk­si hä­nen lä­hei­sen­sä ja te­ra­peut­ti­kin. Myös am­mat­ti­lai­ses­sa nuo het­ket he­rät­tä­vät ai­na suu­ria tun­tei­ta.

– Se on se, kun huo­maa, et­tä toi­nen me­nee eteen­päin. Kyl­lä sii­nä ai­na elää mu­ka­na asi­ak­kaan elä­mäs­sä. Niin pit­kis­sä kuin ly­hy­em­mis­sä­kin asi­a­kas­suh­teis­sa, Lind­roos sa­noo.

Hen­ki­löl­le, jon­ka vam­mat ovat va­ka­vat, pie­ni­kin edis­ty­sas­kel on suu­ri saa­vu­tus.

– Esi­mer­kik­si ai­vo­vam­mas­ta kär­si­väl­le ilon ai­he voi ol­la jo se­kin, et­tä jak­saa teh­dä jo­tain har­joi­tet­ta kak­si mi­nuut­tia pi­dem­pään kuin ai­kai­sem­min. Tai kyse voi ol­la ihan tuo­lil­ta nou­se­mi­ses­ta tai sor­mien lii­kut­ta­mi­ses­ta.