Jää­kiek­ko­seu­ran lii­ke­vaih­to vir­taa mo­nes­ta uo­mas­ta: lii­ga­kie­kos­ta, ta­pah­tu­ma­bis­nek­ses­tä, ra­vin­to­la­toi­min­nas­ta ja ju­ni­o­ri­toi­min­nas­ta. Vii­ti­sen vuot­ta sit­ten HC Äs­sät Pori Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­ka­el Leh­ti­nen ja Fes­tum Ac­coun­ting Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jan­ne Eurén ot­ti­vat yh­ti­ön ta­lou­den ra­ken­teet tar­kas­te­lun al­le tuo­dak­seen ta­lous­hal­lin­non tä­hän päi­vään.

Vuo­den mit­tai­sen ura­kan ai­ka­na Äs­sien ku­lis­seis­sa teh­tiin iso­ja pe­li­liik­kei­tä. Hen­ki­lös­töä vä­hen­net­tiin, ta­lous­hal­lin­to­pal­ve­lut ul­kois­tet­tiin ja käyt­töön otet­tiin säh­köi­nen Net­vi­sor-jär­jes­tel­mä. Ra­por­toin­ti­mal­lia sel­key­tet­tiin niin, et­tä tie­toa saa­daan nyt yk­si­löi­dym­min, ja ta­lou­den lu­ku­ja on hel­pom­pi seu­ra­ta.

Uu­sil­la toi­min­ta­ta­voil­la on jär­ke­vöi­tet­ty re­surs­sien käyt­töä ja vä­hen­net­ty mer­kit­tä­väs­ti kus­tan­nuk­sia. Mi­ka­el Leh­ti­nen ker­too, kuin­ka tu­lok­set al­koi­vat pu­hua puo­les­taan.

– Or­ga­ni­saa­ti­ouu­dis­tus­ta edel­tä­väl­lä kau­del­la ur­hei­lu sak­ka­si ja lii­ke­vaih­to pu­to­si. Ti­li­kau­del­la 2017-2018 teh­ty lii­ke­vaih­to oli 6,4 000 000 eu­roa ja ope­ra­tii­vi­nen tu­los - 450 000 eu­roa. Uu­dis­tus­ten myö­tä seu­raa­val­la ti­li­kau­del­la lii­ke­vaih­to oli vain 5,8 000 000 eu­roa, mut­ta teim­me 125 000 eu­roa tu­los­ta.

– Tu­los­pa­ran­nus tuol­lai­sel­la lii­ke­vaih­don pu­to­a­mi­sel­la ker­too sii­tä, et­tä pis­tim­me kai­ken uu­sik­si ja on­nis­tuim­me sii­nä, Leh­ti­nen to­te­aa.

Ässät ja Festum selvisivät koronakriisistä yhdessä. Talouden ammattilaisten apu koronatukihakemusten tekemisessä ja monessa muussakin asiassa oli vaikeina aikoina korvaamatonta.

Ässät ja Festum selvisivät koronakriisistä yhdessä. Talouden ammattilaisten apu koronatukihakemusten tekemisessä ja monessa muussakin asiassa oli vaikeina aikoina korvaamatonta.

Mut­ta pian koko ta­pah­tu­ma-ala mui­den mu­ka­na jou­tui syök­sy­vir­tauk­seen ni­mel­tä ko­ro­na­vi­rus. Sil­le yk­si­kään lii­ga­seu­ra ei voi­nut mi­tään.

Äs­sät ja Fes­tum sel­vi­si­vät vai­keis­ta ajois­ta yh­des­sä. Ta­lou­den am­mat­ti­lais­ten apu ko­ro­na­tu­ki­ha­ke­mus­ten te­ke­mi­ses­sä ja mo­nes­sa muus­sa­kin asi­as­sa oli kor­vaa­ma­ton­ta.

– Fes­tum on ol­lut tuki ja spar­rau­sa­pu mo­nes­sa ti­lan­tees­sa. Se on ol­lut ihan kul­la­nar­vois­ta var­sin­kin sil­loin, kun on men­nyt huo­nos­ti. Luo­tet­ta­va ta­lou­den kump­pa­ni on kuin pe­rus­ki­vi, jo­hon pys­tyy no­jaa­maan, Leh­ti­nen sa­noo.

Ul­kois­tet­tu­aan ta­lous­hal­lin­non pal­ve­lut Fes­tu­mil­le Äs­sien toi­mis­tos­sa on voi­tu kes­kit­tyä olen­nai­seen eli ur­hei­luun ja muu­hun lii­ke­vaih­don kas­vat­ta­mi­seen. Leh­ti­ses­tä tun­tuu, kuin Äs­sil­lä oli­si ta­lous­pääl­lik­kö.

– Äs­sis­sä py­rim­me ha­ke­maan yh­tei­sööm­me luo­tet­ta­via part­ne­rei­ta ja Fes­tu­mis­ta olem­me sel­lai­sen saa­neet. Äs­sät on saa­nut laa­ja­mit­tai­ses­ti luo­tet­ta­vaa pal­ve­lua niis­sä ta­lous­hal­lin­non asi­ois­sa, jois­sa olem­me tar­vin­neet, Leh­ti­nen sa­noo.

Festum Accounting on paikallinen tilitoimisto, jolla on toimitilat myös Porissa. Vasemmalla aluejohtaja Kirsi Keipi, palkka-asiantuntija Pia Vainionpää, talouskonsultti Tiina Mäkinen ja toimitusjohtaja Janne Eurén.

Festum Accounting on paikallinen tilitoimisto, jolla on toimitilat myös Porissa. Vasemmalla aluejohtaja Kirsi Keipi, palkka-asiantuntija Pia Vainionpää, talouskonsultti Tiina Mäkinen ja toimitusjohtaja Janne Eurén.

Fes­tum Ac­coun­ting Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jan­ne Eurén ku­vaa Fes­tu­mia kol­mel­la sa­nal­la: mo­der­ni, uu­dis­tus­ha­lui­nen ja asi­a­kas­läh­töi­nen. Työ­tä teh­dään säh­köi­sin työ­ka­luin ja au­to­ma­ti­saa­ti­o­ta hyö­dyn­tä­en. Osaa­mis­ta löy­tyy myös jär­jes­tel­mäin­teg­raa­ti­oa­si­ois­sa.

Työn­te­ki­jät ovat yri­tyk­sen tär­kein voi­ma­va­ra, sil­lä hei­dän kä­sis­sään on asi­ak­kai­den tyy­ty­väi­syys. Sik­si Fes­tu­mil­la pa­nos­te­taan hen­ki­lö­kun­nan viih­ty­vyy­teen ja hy­vin­voin­tiin. Täs­tä ker­to­vat myös hen­ki­lös­tö­tyy­ty­väi­syys­mit­tauk­set, jois­ta Fes­tum saa vuo­sit­tain vah­vo­ja ar­vo­sa­no­ja.

Ta­lous­hal­lin­to­lii­ton auk­to­ri­soi­ma, 2004 Po­ris­sa pe­rus­tet­tu ti­li­toi­mis­to Fes­tum Ac­coun­ting Oy toi­mii nyt kol­mes­sa maa­kun­nas­sa ja kas­vu on ol­lut va­kaa­ta. Uu­sil­le hy­vil­le te­ki­jöil­le on jat­ku­vas­ti haku au­ki.

– Meil­lä on pie­nen ti­li­toi­mis­ton sy­dän ja ison ti­li­toi­mis­ton re­surs­sit, Eurén ki­teyt­tää Fes­tu­min toi­min­ta­pe­ri­aat­teen.

Lue li­sää: fes­tu­mac­coun­ting.fi