Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen uu­dis­ta­mi­nen on tar­jon­nut uu­sia ulot­tu­vuuk­sia myös pe­rin­tei­seen op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen. Ny­kyi­sin on mah­dol­lis­ta tart­tua ly­hy­em­pään op­pi­so­pi­muk­seen kiin­ni jopa ke­sä­ai­kaan.

- Ke­sä­a­jan op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus so­pii hy­vin esi­mer­kik­si tut­kin­to-opis­ke­li­joil­le, joil­la on mah­dol­li­suus työl­lis­tyä ke­sä­ai­ka­na. Opis­ke­li­ja saa palk­kaa työs­tään, opin­not ete­ne­vät ja työ­nan­ta­ja hyö­tyy sii­tä, et­tä pys­tyy opas­ta­maan nuor­ta oman yri­tyk­sen­sä työ­hön ja saa hä­nes­tä tut­kin­non suo­rit­ta­neen työn­te­ki­jän, kou­lu­tus­pääl­lik­kö Päi­vi Yli-Kar­ro Win­No­vas­ta ker­too.

- Vii­me ke­sä­nä pa­ri­kym­men­tä Win­No­van opis­ke­li­jaa käyt­ti jo hy­väk­seen uut­ta mah­dol­li­suut­ta ja tu­le­va­na ke­sä­nä ta­voit­tee­na on rik­koa ai­na­kin sa­dan opis­ke­li­jan raja, sel­vit­tää Yli-Kar­ro.

Kou­lu­tus­re­for­mi mah­dol­lis­taa myös sen, et­tä op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen läh­te­vä nuo­ri voi teh­dä koko kou­lu­tus­jak­son työ­pai­kal­la. Val­mis­ta­vaa kou­lu­tus­ta ei vält­tä­mät­tä enää tar­vi­ta, vaan osaa­mi­nen osoi­te­taan näy­töil­lä työ­pai­kal­la.

- Mah­dol­li­suus so­pii eri­tyi­ses­ti niil­le, jot­ka ha­lu­a­vat mie­luum­min op­pia te­ke­mäl­lä konk­reet­tis­ta työ­tä kuin is­tu­mal­la kou­lun­pen­kil­lä. Täs­sä ta­pauk­ses­sa vaa­di­taan tie­tys­ti myös työ­paik­ka­oh­jaa­jal­ta enem­män, Yli-Kar­ro esit­tää.

Päi­vi Yli-Kar­ron mu­kaan op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen aloit­ta­mis­ta on hel­po­tet­tu myös si­ten, et­tä op­pi­lai­tos huo­leh­tii kai­kes­ta pa­pe­ri­työs­tä ja työ­nan­ta­jien usein pel­kää­mäs­tä by­rok­ra­ti­as­ta.

Win­No­van opis­ke­li­joi­den si­joit­tu­mis­ta työ­e­lä­mään aut­taa myös Rau­mal­la aloi­tet­tu ja jat­kos­sa myös Po­riin le­vi­tet­tä­vä Wink­ka­ri-han­ke, jon­ka ra­hoi­tuk­ses­ta vas­taa Eu­roo­pan so­si­aa­li­ra­has­to.

- Ta­voit­tee­na on et­siä kei­no­ja, joil­la opis­ke­li­joi­ta työl­lis­te­tään. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, et­tä opas­te­taan työ­ha­ke­muk­sen tai CV:n te­ke­mi­ses­sä ja työ­pai­kan haus­sa tai val­mis­te­taan haas­tat­te­luun. Oh­jaus­työs­tä vas­taa­vat eri alo­jen opet­ta­jat, hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Kat­ri Tuu­ha sel­vit­tää.

- Meil­lä on ol­lut myös pop up-ta­pah­tu­mia, jois­sa työ­nan­ta­jat ovat käy­neet ker­to­mas­sa omis­ta mah­dol­li­suuk­sis­taan. Työ­nan­ta­jat voi­vat myös tar­jo­ta työ­paik­ko­ja uu­des­sa Tii­tus-jär­jes­tel­mäs­sä, jota kaut­ta opis­ke­li­joil­la­kin on mah­dol­li­suus le­vit­tää omaa opis­ke­li­jap­ro­fii­li­aan, jat­kaa Tuu­ha.