Ke­vään tul­len moni miet­tii, mis­sä kun­nos­sa kat­to on ja oli­si­ko kat­to­re­mon­tin ai­ka. Vaik­ka kat­to näyt­täi­si huo­nol­ta, niin ai­na ei kat­to­re­mont­ti ole tar­peen. Ka­ton oi­ke­al­la ja oi­kea-ai­kai­sel­la huol­lol­la kat­to­re­mont­tia voi­daan siir­tää useil­la vuo­sil­la. Toki ka­ton kun­to pi­tää kar­toit­taa en­nen kuin toi­men­pi­teis­tä pää­te­tään.

– Jos ka­ton kun­to epäi­lyt­tää, kan­nat­taa pyy­tää mei­dät pai­kal­le kar­toit­ta­maan ka­ton kun­to. An­nam­me ai­na kir­jal­li­sen tar­jouk­sen tar­vit­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä ka­ton kun­non mu­kaan, Har­ri Jär­viö LA Kat­to­huol­lon Sa­ta­kun­nan yk­si­kös­tä opas­taa.

LA Kat­to­huol­to Sa­ta­kun­ta te­kee kat­to­jen huol­to­ja kai­kil­le asi­a­kas­ryh­mil­le, sekä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le, ta­lo­yh­ti­öil­le, yri­tyk­sil­le et­tä kun­ta­sek­to­ril­le.

– Ka­ton huol­to- ja kor­jaus­toi­mis­ta saa ai­na kir­jal­li­sen do­ku­men­tin, jol­loin asi­a­kas tie­tää, mitä ka­tol­la on teh­ty ja mis­sä kun­nos­sa kat­to huol­lon jäl­keen on. An­nam­me kai­kil­le töil­lem­me ta­kuun.

Ka­ton kun­to kan­nat­taa tar­kas­taa kak­si ker­taa vuo­des­sa: ke­vääl­lä ja syk­syl­lä.

– Var­sin­kin puus­toi­sil­la alu­eil­la kat­to al­kaa hel­pos­ti kas­vaa sam­mal­ta ja muu­ta kas­vus­toa. Kat­to ja rän­nit pi­täi­si puh­dis­taa hy­vin pari ker­taa vuo­des­sa, Joo­na Jär­viö neu­voo.

Kaik­ki ei­vät vält­tä­mät­tä it­se voi tai ha­lua kii­ve­tä ka­tol­le. LA Kat­to­huol­to te­kee kat­to­jen puh­dis­tuk­set ja pe­sut.

– Ku­lut­ta­ja-asi­ak­kai­den kan­nat­taa huo­mi­oi­da ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys, sil­lä kat­to­huol­lois­sa työ­kus­tan­nuk­set muo­dos­ta­vat mer­kit­tä­vän osan ko­ko­nais­kus­tan­nuk­ses­ta, Kal­le Jär­viö muis­tut­taa.

Jos kat­to on vain ku­lu­nut, ka­ton käyt­töi­kää voi­daan pi­den­tää pin­noi­tuk­sel­la ja maa­lauk­sel­la. Myös vuo­to­kor­jauk­set saat­ta­vat tal­ven jäl­keen ol­la tar­peen. LA Kat­to­huol­to te­kee am­mat­ti­tai­dol­la kaik­ki kat­to­työt ka­te­ma­te­ri­aa­lis­ta riip­pu­mat­ta.

– Esi­mer­kik­si tii­li­ka­ton pin­ta kar­heen­tuu vuo­sien ku­lu­es­sa, jol­loin kas­vus­to jää ka­ton pin­taan hel­pom­min kiin­ni. Sil­loin tii­li myös imee it­seen­sä vet­tä. Vaik­ka kat­to ei vuo­da, se on mär­kä. Pin­noi­tet­tu ja maa­lat­tu tii­li sen si­jaan hyl­kii vet­tä ja vesi va­luu ka­tol­ta pois, Joo­na Jär­viö ker­too.

Jär­vi­ön vel­jek­set tu­li­vat LA Kat­to­huol­lon Sa­ta­kun­nan joh­toon vä­hän va­hin­gos­sa. Taus­tal­la oli se, et­tä vel­jek­set oli­vat jo pit­kään pu­hu­neet, et­tä oli­si kiva teh­dä töi­tä yh­des­sä.

– Aloi­tin it­se LA Kat­to­huol­los­sa myyn­nis­sä vuon­na 2018 ja pian mi­nun jäl­kee­ni Joo­na tuli yri­tyk­seen asen­ta­jak­si. Kun esi­mie­hem­me jäi pois alu­e­pääl­li­kön teh­tä­vis­tä, kon­ser­nis­ta ky­syt­tiin, mitä me oi­kein mei­na­taan. Kat­to­töi­tä oli, mut­ta ei yrit­tä­jää tai esi­mies­tä, Har­ri Jär­viö jut­te­lee.

Har­ri ja Joo­na pu­hui­vat myyn­ti­työs­sä viih­ty­vän pik­ku­vel­jen­sä Kal­len mu­kaan toi­min­taan ja vel­jek­set aloit­ti­vat LA Kat­to­huol­lon Sa­ta­kun­nan yk­si­kön joh­dos­sa rei­lu vuo­si sit­ten. Kal­le vas­taa yk­si­tyi­sis­tä asi­ak­kais­ta ja Har­ri vas­taa yri­ty­sa­si­ak­kais­ta, ku­ten kun­nis­ta, seu­ra­kun­nis­ta ja ta­lo­yh­ti­öis­tä. Joo­nal­la on vas­tuul­laan asen­nuk­set ja työn­joh­dol­li­set teh­tä­vät.

– Olen koko ai­kui­si­kä­ni viih­ty­nyt ka­toil­la. Ai­na syk­syl­lä pi­mey­des­sä ja ve­si­sa­tees­sa sa­non, et­tä en enää mene ka­toil­le, mut­ta ke­vät muut­taa mie­len. Ka­tot ovat mi­nul­le in­to­hi­mo, vaik­ka vä­lil­lä on hans­kat ja su­kat mä­rät, Joo­na Jär­viö nau­raa.

LA Kat­to­huol­to Sa­ta­kun­ta pal­ve­lee ni­men omaan sa­ta­kun­ta­lai­sia asi­ak­kai­ta, kos­ka pai­kal­li­suus on Jär­vi­öil­le it­sel­leen­kin tär­ke­ää. Har­ri asuu Lu­vi­al­la, Joo­na Po­ris­sa ja Kal­le Ul­vi­las­sa.

– Ai­na vä­lil­lä mei­dät voi näh­dä jää­hal­lis­sa kan­nus­ta­mas­sa, vel­jek­set pal­jas­ta­vat.