Toi­von Lin­nun taus­tal­la on Rian oma ta­ri­na. Kil­pail­lul­la alal­la esi­mie­sa­se­mas­sa toi­mi­mi­nen sai hä­net vä­sy­mään työ­e­lä­mään. Hän pa­loi lop­puun kah­des­ti.

– Vaik­ka kai­kil­la oli tie­dos­sa, et­tä ih­mi­set pys­ty­vät te­ke­mään vain tie­tyn mää­rän asi­oi­ta, asi­ak­kaal­le lu­vat­tiin enem­män. Minä olin se, joka ai­na jou­tui pa­hoit­te­le­maan. Ku­kaan ei ol­lut tyy­ty­väi­nen kos­kaan.

Toi­sen burn ou­tin jäl­keen Ria al­koi miet­tiä, et­tä hän ha­lu­aa aut­taa ih­mi­siä. Teh­dä jo­ta­kin, jo­hon asi­ak­kaat ovat tyy­ty­väi­siä. Hän kou­lut­tau­tui hie­ro­jak­si ja Toi­von Lin­tu sai al­kun­sa.

– Mi­nul­le tär­ke­ää on, et­tä kun ih­mi­nen tu­lee tän­ne jon­kin oi­reen ta­kia tai vaik­ka vain huo­nol­la tuu­lel­la, hän läh­tee pois pa­rem­mal­la mie­lel­lä ja tyy­ty­väi­se­nä. Ja nyt koen ole­va­ni vah­vas­ti omal­la alal­la. Tämä on täy­sin mun jut­tu, kuin oli­sin syn­ty­nyt tätä var­ten.

Rian pää­a­si­al­li­nen pal­ve­lu on klas­si­nen hie­ron­ta, mut­ta sen li­säk­si Ria on kou­lut­tau­tu­nut muu­hun­kin.

– Teen klas­sis­ta hie­ron­taa, pu­ren­ta­li­has­hie­ron­taa, kui­va­kup­paus­ta, imu­kup­pi­hie­ron­taa, Gua sha hie­ron­taa, kii­na­lais­ta jal­ka­hie­ron­taa, stres­si­nis­ka­hie­ron­taa, sy­vä­ren­tou­tus­hoi­to­ja sekä ener­gi­a­hoi­to­ja. Ja tu­los­sa on lym­faat­ti­nen hie­ron­ta. Li­säk­si olen kou­lut­tau­tu­nut rat­kai­su­kes­kei­sek­si val­men­ta­jak­si. Ih­mis­ten hy­vin­voin­nin li­säk­si mi­nua on ai­na kiin­nos­ta­nut ih­mis­ten käyt­täy­ty­mi­nen ja se, mik­si joku voi huo­nos­ti.

Hie­ron­taan hän yh­dis­tää osaa­mis­taan mo­ni­puo­li­ses­ti.

– Käyn hie­ron­nas­sa läpi myös me­ri­di­aa­ne­ja ja aku­pis­tei­tä. Asi­ak­kaat tyk­kää­vät myös sii­tä, et­tä hie­ron myös pään ja esi­mer­kik­si kas­vo­jen pu­ren­ta­li­hak­set. Ih­mi­set kai­paa­vat ren­tou­tus­ta, hy­vää oloa ja myös ihan kos­ke­tus­ta. Kos­ka olen opis­kel­lut myös val­men­ta­jak­si, koen, et­tä voin koh­da­ta ih­mi­set sy­väl­li­sem­min. Us­kon, et­tä jo­kai­sel­la hoi­to­huo­neen oves­ta si­sään as­tu­val­la ih­mi­sel­lä on suu­rem­pi mer­ki­tys ja on ole­mas­sa syy sii­hen, mik­si me koh­taam­me. Tän­ne saa tul­la juu­ri sel­lai­se­na kuin on. Tääl­lä on kos­ke­tus­ta ja kuun­te­lua ih­mi­sel­le.

Mie­het ovat hy­vin löy­tä­neet luok­se­ni, mut­ta li­sää saa tul­la. Var­sin­kin klas­si­nen sel­kä­hie­ron­ta ja jal­ka- ja ko­ko­var­ta­lo­hie­ron­ta ovat mies­ten kes­to­suo­sik­ke­ja.

Toi­von Lin­nun hoi­to­huo­ne on Rian ko­din ylä­ker­ras­sa idyl­li­ses­sä oma­ko­ti­ta­los­sa. Ria on pa­nos­ta­nut ti­lan ää­ni-, tuok­su- ja vä­ri­maa­il­maan, jol­loin asi­ak­kaat ko­ke­vat sen elä­myk­sel­li­se­nä.

– Moni on ihas­tel­lut ti­laa, kos­ka asi­ak­kaat eh­kä ajat­te­le­vat tu­le­van­sa val­koi­seen hoi­to­huo­nee­seen, jos­sa on klii­ni­nen hie­ron­ta­pöy­tä. Olen ha­lun­nut, et­tä tämä paik­ka on oman­lai­sen­sa ja ku­vas­taa mi­nua. Asi­ak­kaan sa­noin: Luu­lin tu­le­va­ni pelk­kään hie­ron­taan, mut­ta tämä koko paik­ka oli elä­mys!

Tämä on paik­ka jo­hon us­kal­taa tul­la, toi­von et­tä jo­kai­nen et­si­si täs­sä elä­mäs­sä sen kuka oi­ke­as­ti on, ih­mi­sis­sä on val­ta­va po­ten­ti­aa­li!

Hä­nen toi­vee­naan on­kin roh­kais­ta ih­mi­siä te­ke­mään juu­ri nii­tä asi­oi­ta, joi­ta he ha­lu­a­vat teh­dä.

– Lo­gos­sa­ni­kin lu­kee “Toi­von lin­tu, va­pau­ta it­se­si”. Olen it­se hyvä esi­merk­ki alan vaih­ta­jas­ta. Täy­tin vii­me ke­sä­nä 50 vuot­ta ja aloin miet­tiä, mitä oi­ke­as­ti ha­lu­an teh­dä. Mikä on mi­nun teh­tä­vä­ni tääl­lä maa­il­mas­sa? Se on tuo­da va­loa mui­den elä­mään.

In­nos­tus te­ke­mi­seen lois­taa Ri­as­ta ja Toi­von Lin­nus­ta.

– Ha­lu­an ke­hit­tää pal­ve­lua ja Toi­von Lin­tua edel­leen koko ajan. Ide­oi­ta on pal­jon ja nii­tä to­teu­te­taan, niin et­tä ko­ti­si­vut­kaan ei pysy mu­ka­na.