Vuon­na 2014 pe­rus­tet­tu Kiin­teis­tö­pal­ve­lu KNL Oy on saa­vut­ta­nut rei­lus­sa vii­des­sä vuo­des­sa van­kan ja­lan­si­jan Sa­ta­kun­nas­sa.

– Kil­pai­lu on en­ti­ses­tään ki­ris­ty­nyt. Olem­me kui­ten­kin pär­jän­neet hy­vin, sil­lä meil­lä on tar­jo­ta mo­ni­puo­li­nen ja kat­ta­va pal­ve­lu­pa­let­ti, jos­ta asi­ak­kaan on help­po va­li­ta juu­ri it­sel­le so­pi­va ja asi­an­tun­te­va pal­ve­lu. Olem­me­kin lu­nas­ta­neet luo­tet­ta­vuu­del­la, toi­min­ta­var­muu­del­la ja no­peu­del­la asi­ak­kai­den luot­ta­muk­sen, ko­ros­taa KNL:n pe­rus­ta­jiin kuu­lu­va Jan­ne Nur­mi.

Noin 50 ki­lo­met­rin sä­teel­lä Po­ris­ta ope­roi­van KNL Oy:n toi­min­ta on pai­su­nut no­pe­as­ti.

- Kas­vu on ol­lut sekä lii­ke­toi­min­nan et­tä hen­ki­lös­tön osal­ta ri­pe­ää. Aloi­tim­me kah­den mie­hen voi­min, nyt mei­tä on KNL Oy:ssä jo noin 30 alan am­mat­ti­lais­ta. Osaa­vien työn­te­ki­jöi­den jouk­kom­me ta­kaa sen, et­tä työt hoi­tu­vat no­pe­as­ti ja ai­na so­vi­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa - tar­vit­ta­es­sa luo­tet­ta­vien yh­teis­työ­kump­pa­nei­dem­me kans­sa, va­kuut­taa Nur­mi.

KNL OY:n 800 ne­li­ön toi­mi­ti­lat si­jait­se­vat Po­ris­sa Kar­ta­non­tie 54:ssä. Yri­tyk­sen pal­ve­lu­tar­jon­taan kuu­lu­vat säh­kö-, au­to­maa­tio-, LVI- ja kyl­mä­a­lan huol­lot sekä asen­nuk­set ja kiin­teis­tön­hoi­to.

- Meil­lä on pe­ri­aat­tees­sa kol­me pää­haa­raa: kiin­teis­tön­hoi­to, säh­kö ja LVI. Lii­ke­vaih­toon niis­tä kus­ta­kin tu­lee noin 30 pro­sent­tia. Lo­put 10 pro­sent­tia muo­dos­tuu muis­ta pal­ve­luis­ta.

KNL Oy on ol­lut mo­nes­sa mu­ka­na.

- Vii­me vuo­sien iso­ja ura­koin­te­ja ovat ol­leet muun mu­as­sa Asun­to Oy Po­rin Maan­tie­ka­tu 30:n lin­ja­sa­nee­raus, jos­sa olim­me pää­u­ra­koit­si­ja­na. Bo­li­de­nin säh­kö­ti­lo­jen jääh­dy­tys­ver­kos­ton LV-työt ja la­bo­ra­to­ri­on sa­nee­rauk­sen LV-työt sekä ABC Tik­ku­lan ja Ke­lan Po­rin toi­mis­ton muu­tos­töi­den säh­kö­u­rak­ka. Des­ti­al­le olem­me puo­les­taan teh­neet läm­mi­tys­jär­jes­tel­män au­to­ma­tii­kan uu­dis­tuk­sen ja so­si­aa­li­ti­lo­ja kos­ke­vat LV- ja ra­ken­nus­työt. Vas­tuul­lam­me oli­vat myös muun mu­as­sa Po­rin Ve­ro­toi­mis­ton run­ko­vie­mä­rin uu­si­mi­nen, Pris­ma Mik­ko­lan Kaup­pa­kas­sin LVI-urak­ka ja uu­dis­tu­neen Ra­vin­to­la Ros­so LVI- ja säh­kö­u­rak­ka.

KNL Oy:n jat­ku­vas­ti laa­je­ne­vaan asi­a­kas­kun­taan si­säl­tyy sekä lii­ke­kiin­teis­tö­jä et­tä ko­ti­ta­louk­sia.

– Pää­pai­no on lii­ke­kiin­teis­tö­jen puo­lel­la, mut­ta yk­si­tyi­siä ko­ti­ta­louk­si­a­kin pal­ve­lem­me tar­peen ja mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan, pai­not­taa Nur­mi.

KNL Oy:n rau­tai­set am­mat­ti­lai­set suo­rit­ta­vat ko­ko­nais­val­tais­ta kiin­teis­tön­huol­toa niin lii­ke­kiin­teis­töi­hin kuin asun­to-osa­keyh­ti­öi­hin­kin.

- Hoi­det­ta­va­nam­me on Po­ris­sa usei­ta lii­ke­kiin­teis­tö­jä. Mo­nien mer­kit­tä­vien re­fe­rens­sien jou­kos­ta nä­ky­vim­män osuu­den eli pyö­re­ät 50 pro­sent­tia vie­vät Sa­ta­kun­nan Osuus­kau­pan koh­teet. Nii­den jou­kos­sa on muun mu­as­sa Ko­din Ter­ra, Län­si-Po­rin Pris­ma, ABC/S-mar­ket Tik­ku­la, So­kos Ho­tel Vaa­ku­na, Wash­King ja Au­to­Pa­lin. Huo­let­ta­va­nam­me on myös muun mu­as­sa Las­si­la-Ti­ka­no­ja Oy:n koh­tei­ta, Po­rin YH-Asun­to­jen ja Sa­ki­pa Isän­nöin­ti Oy:n ta­lo­yh­ti­ö­tä.

Po­ri­lai­sy­ri­tyk­sen hoi­dos­sa ovat myös esi­mer­kik­si Gi­gan­tin ja XXL:n isot lii­ke­ti­lat sekä Itä­puis­to 7, 9 ja 11 ja Ete­lä­kaup­pa­to­ri 4.

- So­pi­mu­sa­si­ak­kail­lem­me tar­jo­am­me232 myös ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen päi­vys­tys­pal­ve­lun.