Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Pu­do­tus­paik­kan­sa run­ko­sar­jan jäl­kei­seen vai­hee­seen var­mis­ta­nut Po­rin Äs­sät läh­tee ke­vään rat­kai­su­pe­lei­hin luot­ta­vai­se­na. Vah­va us­ko Pa­dan me­nes­tyk­seen on myös Kont­to­ri­lin­ja Oy:n myyn­ti­pääl­lik­kö Juk­ka Nur­mel­la.

– Äs­sät on po­ri­lai­sur­hei­lun kiis­ta­ton lip­pu­lai­va. Pata tun­ne­taan ym­pä­ri Suo­mea. Seu­ral­la on vah­va brän­di. Meil­lä on sa­man­kal­tai­set ta­voit­teet: pyr­ki­myk­se­näm­me on Äs­sien ta­paan tar­jo­ta joka ti­lan­tees­sa su­ju­vaa, asi­ak­kai­ta tyy­dyt­tä­vää ja var­maa toi­min­taa. Yh­teis­pe­li kau­pun­gin le­gen­daa­ri­sen seu­ran kans­sa on toi­mi­nut vuo­sien var­rel­la kit­kat­to­mas­ti. Sama myön­tei­nen ja mo­lem­pia hyö­dyt­tä­vä lin­ja on jat­ku­nut myös täl­lä kau­del­la, ko­ros­taa Nur­mi.

Ai­van ydin­kes­kus­tas­sa, Poh­jois­puis­to 3:ssa toi­mi­ti­lo­jaan pi­tä­vä po­ri­lai­sy­ri­tys pal­ve­lee toi­mis­to­työ- ja ICT-asi­ois­sa kai­ken ko­koi­sia yri­ty­sa­si­ak­kai­ta ja jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­joi­ta.

Yk­si kaik­kien tun­te­mis­ta yh­teis­työ­kump­pa­neis­ta on kar­hu­kau­pun­gin ur­hei­lu­e­lä­män kul­ma­ki­vi, 10 vuot­ta sit­ten lii­ga­mes­ta­ruut­ta juh­li­nut Äs­sät. Ko­ko­nais­val­tais­ta ICT-pal­ve­lua tar­jo­a­van Kont­to­ri­lin­jan ja Po­rin kiek­ko­yl­pey­den kump­pa­nuus on kes­tä­nyt jo pit­käl­ti tois­ta­kym­men­tä vuot­ta.

– Mei­dän yh­tei­seen his­to­ri­aam­me liit­tyy se­kin, et­tä sekä Kont­to­ri­lin­ja et­tä Äs­sät pe­rus­tet­tiin 60-lu­vun puo­li­vä­lin mo­lem­min puo­lin. Yh­teis­tä on myös vah­va pai­kal­li­suus ja mää­rä­tie­toi­nen, ai­na pa­ras­ta lop­pu­tu­los­ta ta­voit­te­le­va ja kor­ke­a­ta­soi­nen sekä ta­voit­tei­siin pyr­ki­vä or­ga­ni­saa­tio. Meil­lä pu­hal­le­taan yh­teen hii­leen. Mo­ti­vaa­tio on kor­ke­al­la. Sitä il­man ei pär­jää mei­dän toi­mi­a­lal­lam­me, ei­kä var­mas­ti lät­kä­kau­ka­lois­sa­kaan, poh­tii pit­kään per­hey­ri­tys­tä joh­ta­nut Ant­ti Nur­mi.

Ant­ti ja Juk­ka Nur­mi ko­ros­ta­vat, et­tä kump­pa­nuus­suh­de Äs­sien kans­sa on vii­me vuo­si­na vain sy­ven­ty­nyt. Sen myö­tä jo kol­man­nes­sa pol­ves­sa toi­mi­van Kont­to­ri­lin­jan nä­ky­vyys on li­sään­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti.

– Olem­me mo­nel­la ta­paa asi­ak­kai­ta toi­sil­lem­me. Ajat­te­lem­me yh­teis­työs­tä hy­vin sa­mal­la ta­val­la. Äs­sät luot­taa mei­dän ko­ke­muk­seem­me, am­mat­ti­tai­toom­me ja ky­kyym­me rat­kais­ta hui­mal­la vauh­dil­la kiih­ty­vän alan haas­teet. Myös me luo­tam­me Äs­siin – niin bis­nes-sek­to­ril­la kuin ur­hei­lu­puo­lel­la, pai­not­ta­vat Nur­met.

En­si vuon­na 60 vuot­ta täyt­tä­väl­lä Kont­to­ri­lin­jal­la on tu­ke­naan le­ve­ät IT-har­ti­at, sil­lä pit­kän­lin­jan per­hey­ri­tys kuu­luu ny­kyi­sin Data Group -jä­sen­liik­kei­den jouk­koon. Kont­to­ri­lin­ja Oy tar­jo­aa yri­tyk­sel­le IT-vä­li­neet su­ju­vaan, toi­min­ta­var­maan ja tie­to­tur­val­li­seen työs­ken­te­lyyn.

Nur­men mu­kaan pal­ve­lu rää­tä­löi­dään tu­ke­maan lii­ke­toi­min­taa. Rat­kai­su asen­ne­taan käyt­tö­val­miik­si ja sitä ke­hi­te­tään yh­des­sä pa­rem­mak­si tar­pei­den­ne mu­kai­ses­ti. Hy­vin toi­mi­van ICT-kump­pa­nuu­den vai­ku­tuk­set puo­les­taan il­me­ne­vät no­pe­as­ti työn te­hos­tu­mi­se­na.

Te­ho­ja tar­vi­taan myös kiek­ko­ke­vään rat­kai­su­pe­leis­sä.

– Vuo­si 2013 osoit­ti, et­tä kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Pata on men­nyt Kar­ri Ki­ven joh­dol­la sel­väs­ti eteen­päin. Lii­gan pu­do­tus­pe­lit ovat kui­ten­kin ai­na oma maa­il­man­sa. Us­kom­me, et­tä Äs­sil­tä löy­tyy vie­lä li­sä­vaih­de. Kil­pai­lu hy­vis­tä si­joi­tuk­sis­ta ja mi­ta­leis­ta on jäl­leen tiuk­kaa, mut­ta sii­nä oma pa­nok­sen­sa on myös pa­ta­pai­doil­la, va­kuut­ta­vat Kont­to­ri­lin­jan kiek­ko­fa­nit.