Kul­ta­loi­mi on Po­rin ra­vi­ra­dan pe­rin­tei­nen huip­pu­ra­vi­ta­pah­tu­ma, joka kil­pail­laan vuo­sit­tain ai­na ke­väi­sin. Vuon­na 2019 Kul­ta­loi­mi­ra­vit ovat vuo­ros­sa tä­män vii­kon lau­an­tai­na 27. huh­ti­kuu­ta klo 14:00 al­ka­en.

Päi­vän pää­läh­töi­nä kil­pail­laan jär­jes­tyk­ses­sään jo 48. läm­min­ve­ris­ten Kul­ta­loi­mi­a­jo sekä 20. suo­men­he­vos­ten Kul­ta­loi­mi­a­jo. Ky­sei­sis­sä läh­döis­sä kil­pai­le­vat avoi­men ta­son eli kor­keim­man ta­son par­haat ko­ti­mai­set kum­pai­sen­kin ro­dun huip­pu­he­vo­set. Kil­pai­lun kun­ni­a­tau­luun ni­men­sä ovat vuo­sien saa­tos­sa saa­neet use­at ai­kan­sa ab­so­luut­ti­ses­ti par­haim­mat suo­ma­lai­set he­vo­set.

Ra­vien en­sim­mäi­nen läh­tö esit­täy­tyy noin klo 14:00. Alu­eel­le sekä ra­vin­to­laan pää­see jo klo 13:00. Ra­vit päät­ty­vät noin klo 17:45. Ra­vien ai­ka­na kil­pail­laan yh­teen­sä 11 läh­töä, joi­hin kaik­kiin voi pe­la­ta to­toa. Pää­sy­lip­pu alu­eel­le kus­tan­taa 10 eu­roa ai­kui­sel­ta ja kaik­ki li­put myy­dään por­til­ta. Mak­su­vä­li­nee­nä lip­pu­por­til­la käy pank­ki­kort­ti sekä kä­tei­nen. Ra­vi­ra­dal­la on myös suu­ri il­mai­nen pai­koi­tu­sa­lue.

Po­rin ra­vi­ra­dan uu­sit­tu ra­vin­to­la­kat­so­mo eli Ra­vin­to­la Hur­mos on Kul­ta­loi­mi­ra­vei­hin ol­lut jo noin kuu­kau­den päi­vät lop­puun­myy­ty. Hätä ei ole kui­ten­kaan tä­män nä­köi­nen, sil­lä myös ra­dan par­hail­la pai­koil­la si­jait­se­va 300-paik­kai­nen te­ras­si pal­ve­lee asi­ak­kai­ta. Jän­ni­tys ja hur­mok­sel­li­nen tun­nel­ma on taat­tu, kun par­hais­ta par­haim­mat koh­taa­vat!