-Ai­em­min keit­tiö oli ko­dis­sa tila, jo­hon pa­nos­tet­tiin eni­ten. Ny­ky­ään sau­na on tul­lut sii­hen rin­nal­le, ja sen ha­lu­taan ole­van tyy­li­käs ja viih­tyi­sä, Sau­na­po­jat yrit­tä­jä Jark­ko Dahl­man ker­too.

Jark­ko Dahl­man tie­tää mis­tä pu­huu, sil­lä hä­nen luot­saa­ma Sau­na­po­jat on ra­ken­ta­nut ja re­mon­toi­nut suo­ma­lai­sia sau­no­ja liki kah­den­kym­me­nen vuo­den ajan. Ja nii­tä­hän Suo­mes­sa riit­tää mil­joo­nia, löy­lyt­te­lee­hän täs­sä sau­no­jen lu­va­tus­sa maas­sa sään­nöl­li­ses­ti niin vau­vat, vaa­rit kuin jopa lem­mi­kit­kin.

Ai­em­min sau­nat ra­ken­net­tiin tu­tul­la kaa­val­la suo­ra lau­de pe­rä­sei­näl­lä, jal­ka­kai­de, lau­tei­den al­la yk­si va­lon­läh­de ja etu­sei­näs­sä kiu­as. Toki edel­leen pe­rus­kaa­va on usein tämä, mut­ta sel­ke­äs­ti esi­mer­kik­si sau­na­re­mont­tien yh­tey­des­sä tah­do­taan enem­män.

Hir­si­sau­na­mai­suus on kova hit­ti

Sau­nas­ta ha­lu­taan to­sis­saan naut­tia ja tuo­da näin tie­tyn­lais­ta luk­sus­ta ar­keen. Sik­si sau­na saa­te­taan esi­mer­kik­si to­teut­taa la­si­sei­nin, jol­loin sau­na­ti­la ei vält­tä­mät­tä ole enää pii­los­sa, vaan nä­ky­vä, yh­te­näi­nen tila kyl­py­huo­neen kans­sa.

Toi­saal­ta hä­myi­syys on yk­si vah­vim­mis­ta tren­deis­tä. Nyt suo­si­taan eri­tyi­ses­ti tum­mia le­vei­tä pin­to­ja, lank­ku­mai­sia lau­tei­ta, le­vei­tä sei­nä- ja kat­to­pa­nee­le­ja, peh­mei­tä kui­tu­va­lo­ja sekä pi­la­ri­kiu­kai­ta.

Hyvä il­man­vaih­to ja laa­du­kas kiu­as ovat vi­su­aa­li­suu­den rin­nal­la myös tär­kei­tä omi­nai­suuk­sia, jot­ta sau­nas­sa on miel­lyt­tä­vä ol­la ja hy­vät löy­lyt ovat taat­tu.

-Veik­kaan, et­tä le­ve­ät tum­mat pin­nat ja hä­myi­syys pu­hut­te­le­vat ih­mi­siä sik­si, et­tä ne tuo­vat mie­leen van­hat, pe­rin­tei­set suo­ma­lai­set hir­si­sau­nat. Ha­lu­taan pa­la­ta ta­kai­sin pe­rin­tei­den pa­riin, Dahl­man sa­noo ja jat­kaa:

-Ma­koi­lu­la­ve­rit ovat myös suo­sit­tu­ja, sau­nas­sa ei ha­lu­ta vält­tä­mät­tä is­tua ah­taas­ti vaan ha­lu­taan ti­laa ma­koil­la.

Va­lais­tus tär­keä osa

Kont­ras­tia le­veil­le lau­teil­le tuo­vat ri­ma­lau­teet, jois­ta mie­leen saat­taa tul­la van­hat pi­ha­kei­nut.

Myös va­lais­tuk­seen sat­sa­taan.Men­nei­nä vuo­si­na iso hit­ti sau­nas­sa oli niin sa­not­tu täh­ti­tai­vas, joka sit­tem­min on jää­nyt, sil­lä se ei vält­tä­mät­tä ole toi­mi­vin rat­kai­su läm­mön nous­tes­sa ylös­päin. Nyt lau­tei­ta va­lais­taan esi­mer­kik­si epä­suo­ras­ti in­teg­roi­ta­vil­la kui­tu­put­kil­la.

Tren­dit tu­le­vat ja me­ne­vät, mut­ta puu­pin­nois­ta, peh­meis­tä löy­lyis­tä ja pe­rin­teik­kääs­tä tun­nel­mas­ta ei tin­gi­tä.

Moni tahtoo saunaansa pilarikiukaan ja leveät lankkulauteet, kuten tässä puuseppä Tero Haaviston nikkaroimassa saunatilassa.

Moni tahtoo saunaansa pilarikiukaan ja leveät lankkulauteet, kuten tässä puuseppä Tero Haaviston nikkaroimassa saunatilassa.

Nyt pin­nal­la

Tum­mat, le­ve­ät pin­nat.

Lank­ku­mai­suus.

Kui­tu­va­lot.

Ma­koi­lu­la­ve­rit.

Pi­la­ri­kiu­kaat.

Ri­ma­lau­teet.