Ryy­ti­ai­tan yrit­tä­jäl­le Juho Lyy­ti­käi­sel­le luon­tais­tuot­tei­den käyt­tä­mi­nen on ko­toa opit­tua. Esi­mer­kik­si fluns­saa hän ei ole tot­tu­nut hoi­ta­maan an­ti­bi­oo­tein, vaan vi­lus­tu­mis­ta läh­de­tään se­lät­tä­mään ot­ta­mal­la kun­non he­vos­kuu­ri vi­ta­mii­ne­ja. Hy­vis­sä luon­tais­tuot­teis­sa vi­ta­mii­nit ovat pää­o­sin luon­nol­li­ses­sa muo­dos­saan, jol­loin ne imey­ty­vät jopa 80-90 pro­sent­ti­ses­ti.

Myös ke­vään al­ler­gi­a­kau­den oi­rei­siin löy­tyy Ryy­ti­ai­tas­ta hel­po­tus­ta. Muun mu­as­sa pe­ril­lau­u­te vä­hen­tää keuh­ko­jen hil­jais­ta tu­leh­dus­ta. Al­ler­gi­aoi­rei­ta rau­hoi­te­taan myös pi­ha­ra­ta­mol­la ja ran­nik­ko­män­nyn­kuo­riu­ut­teel­la, joi­ta käy­te­tään an­ti­his­ta­mii­nin si­jas­ta.

Ryy­ti­ait­ta on osa vii­me syk­sy­nä lan­see­rat­tua suo­ma­lais­ten pie­ny­rit­tä­jien omis­ta­maa AI­TO hy­vän olon kaup­pa -ket­jua. Ket­jul­la on kaup­pi­as­kun­nan it­sen­sä ke­hit­tä­mä AI­TO-tuo­te­sar­ja, joka si­säl­tää vi­ta­mii­ni- ja ra­vin­to­li­sien li­säk­si eri­lai­sia pe­su­ai­nei­ta.

Ai­to tuot­teet ovat ym­pä­ris­tö­tie­toi­sen va­lin­ta, sil­lä niis­sä väl­te­tään mik­ro­muo­ve­ja, joi­ta te­ol­li­ses­sa kos­me­tii­kas­sa on yleen­sä run­saas­ti. Li­säk­si AI­TO-ja Vi­ri­di­an -tuo­te­sar­jo­jen la­si­pul­lot voi pa­laut­taa Ryy­ti­ai­tan myy­mä­lään, jol­loin niis­tä saa 20 sen­tin pan­tin.

AI­TO -ket­jun liik­keis­sä asi­oi­des­saan asi­a­kas voi ol­la var­ma sii­tä, et­tä hän­tä pal­ve­lee kou­lu­tet­tu, tuot­tei­siin pe­reh­ty­nyt myy­jä, ku­ten Tik­ku­lan liik­keen fy­to­no­mi Alt­ti Par­vi­ai­nen.

- Luon­tais­tuot­tei­den idea on sii­nä, et­tä tar­jo­taan mah­dol­li­sim­man pel­kis­tet­tyä, puh­das­ta ai­net­ta, il­man kei­no­te­koi­sia täy­te-, pin­noi­tus- tai ma­keu­tu­sai­nei­ta. Myös kap­se­lit on val­mis­tet­tu ke­ho­yh­teen­so­pi­vis­ta, luon­nol­li­sis­ta ai­neis­ta. Voi­si sa­noa, et­tä mitä ly­hy­em­pi si­säl­lys­lu­et­te­lo, sitä to­den­nä­köi­sem­min tuo­te on hyvä, Par­vi­ai­nen to­te­aa.

Hän jat­kaa, et­tä luon­tais­tuo­te­kaup­po­jen yk­si teh­tä­vä on yl­lä­pi­tää van­haa luon­no­nai­neil­la hoi­ta­mi­sen pe­rin­net­tä. Ryy­ti­ait­ta on toi­mi­nut Po­ris­sa jo vuo­des­ta -82, ja hel­mi­kuus­sa yri­tys ava­si kol­man­nen myy­mä­län­sä Po­rin Tik­ku­laan, en­ti­siin Ter­veys-Tuu­li­an lii­ke­ti­loi­hin.

Par­vi­ai­nen ja Lyy­ti­käi­nen roh­kai­se­vat asi­a­kas­ta ole­maan laa­tu­tie­toi­nen ra­vin­to­li­sien­sä suh­teen, ja tu­le­maan os­tok­sil­le Ryy­ti­ai­tan myy­mä­löi­hin.

- Luon­tais­tuo­te­han­kin­nat kan­nat­taa teh­dä ki­vi­jal­ka­kau­pas­ta, kos­ka oi­ke­an tuot­teen va­lin­taan on hyvä saa­da asi­an­tun­ti­jan opas­tus­ta, he to­te­a­vat.