On­ko se isän­tä it­se pai­kal­la, saa­te­taan To­e­jo­en ap­teek­kiin soit­taa, kun ky­sy­tään pu­he­li­meen ap­teek­ka­ri Manu Ee­vaa.

Ja juu­ri tämä ker­too­kin tä­män pie­nen ap­tee­kin ole­muk­ses­ta. Asi­ak­kaat tun­te­vat hen­ki­lö­kun­nan ja hen­ki­lö­kun­ta asi­ak­kaat.

-Tääl­lä on hie­man maa­seu­tu­ap­tee­kin tun­nel­maa. Ih­mi­set ovat tot­tu­neet esi­mer­kik­si asi­oi­maan juu­ri tie­tyn far­ma­seu­tin kans­sa, jon­ka kans­sa ”on ai­na asi­oi­tu”, Manu Ee­va ker­too.

To­e­jo­en ap­tee­kil­la on vuo­si­kym­men­ten his­to­ria. Pi­sin työ­u­ra ta­los­ta löy­ty­nee Si­nik­ka Sep­pä­läl­tä, jol­le tu­lee tänä vuon­na 42 vuot­ta täy­teen sa­man ap­tee­kin pal­ve­luk­ses­sa.

Pal­jon on vuo­sien ai­ka­na muut­tu­nut.

-Lää­ke­val­mis­tus on käy­tän­nös­sä lop­pu­nut, mut­ta val­miu­det sii­hen toki on edel­leen. Tie­to­tek­niik­ka toi isot muu­tok­set, sa­moin se, kun osa lääk­keis­tä siir­tyi tis­kin toi­sel­le puo­lel­le, Sep­pä­lä ker­too.

Sii­nä mis­sä en­nen lääk­keet oli­vat ai­no­as­taan far­ma­seut­tien saa­ta­vil­la, on nyt avoi­muus ja saa­ta­vuus li­sään­ty­neet kä­si­kaup­pa­lääk­kei­den muo­dos­sa.

-Ai­em­min lääk­keis­tä ei myös­kään ker­rot­tu juu­ri muu­ta kuin hin­ta. Nyt lääk­keis­tä, nii­den käy­tös­tä ja va­roi­tuk­sis­ta ker­to­mi­nen on tär­kein osa työ­täm­me, Manu Ee­va ker­too.

Mut­ta vaik­ka van­han ajan tun­nel­maa on­kin, ny­ky­a­jan vaa­ti­muk­set pal­ve­le­vat par­hai­ten asi­ak­kai­ta. Juu­ri­kin asi­oin­nin hel­pout­ta ja su­ju­vuut­ta ha­lut­tiin pa­ran­taa ja sik­si ap­tee­kis­sa teh­tiin mit­ta­va re­mont­ti.

-Re­mon­til­la ha­lut­tiin hel­pot­taa eri­tyi­ses­ti kul­ke­mis­ta, nyt käy­tä­vien vä­liin pää­see es­teet­tä niin las­ten­rat­tail­la kuin rol­laat­to­ril­la­kin.

Ai­em­man kol­men toi­mi­tus­pis­teen li­säk­si saa­tiin yk­si toi­mi­tus­pis­te li­sää.

-Ih­mi­sil­lä on ny­ky­ään kii­re ja nel­jä toi­mi­tus­pis­tet­tä toi­vot­ta­vas­ti hel­pot­taa tätä, jot­ta voim­me pal­vel­la mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti ruuh­kai­sem­pi­na­kin ai­koi­na, Ee­va ker­too.

Myös toi­mi­tus­pis­tei­den akus­tiik­kaan kiin­ni­tet­tiin huo­mi­o­ta, jot­ta asi­oin­ti su­juu mah­dol­li­sim­man miel­lyt­tä­väs­ti asi­ak­kaan nä­kö­kul­mas­ta, ei­kä puhe kan­tau­du pi­dem­mäl­le.

-Tar­koi­tus on, et­tä jo­kai­nen voi luot­ta­muk­sel­li­ses­ti kes­kus­tel­la tar­peis­taan ja vai­vois­taan.

Li­säk­si uu­sit­tiin lää­ke­laa­ti­kos­to ja saa­tiin enem­män hyl­ly­ti­laa, jol­loin kä­si­kaup­pa­lääk­keet ovat sel­ke­äm­min esil­lä.

To­e­jo­en ap­teek­ki aloit­ti it­se­näi­se­nä ap­teek­ki­na puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten, tätä en­nen ap­teek­ki toi­mi Po­rin Yk­kö­sap­tee­kin si­vu­ap­teek­ki­na.

It­se­näis­ty­mi­nen mah­dol­lis­taa laa­jem­man lää­ke- ja tuo­te­va­li­koi­man, joka vas­taa pa­rem­min asi­a­kas­kun­nan tar­pei­ta.

-Olem­me tääl­lä asi­ak­kai­ta var­ten ja sen työn teem­me mah­dol­li­sim­man hy­vin. Uu­del­leen pa­laa­va asi­a­kas on meil­le pa­ras­ta pa­lau­tet­ta.

Uu­sit­tu­ja ti­lo­ja juh­li­taan 15. huh­ti­kuu­ta kah­vi­tar­joi­lun ja tar­jous­ten mer­keis­sä.