VSP eli ”vä­lit­tä­vä, su­vait­se­va ja po­si­tii­vi­nen”. Vak­ka-Suo­men Pu­he­lin Oy:n Tu­run toi­mi­pis­teen il­moi­tus­tau­lul­la on työn­te­ki­jöi­den laa­ti­ma pit­kä lis­ta po­si­tii­vi­sia ad­jek­tii­ve­ja, jot­ka ku­vai­le­vat yri­tyk­sen hen­keä. Sitä sa­maa, joka vai­kut­ti jo vuon­na 1896 Uu­den­kau­pun­gin Te­le­foo­ni Oy:n pe­rus­ta­jis­sa.

Vak­ka-Suo­men Pu­he­li­men ryh­mä­pääl­lik­kö Lee­na Huh­ta­la pu­huu mie­lel­lään VSP:n hen­ges­tä.

- Sa­man hy­vän hen­gen al­la toi­mim­me tä­nä­kin päi­vä­nä. Yri­tyk­sen pe­rus­ta­jat oli­vat ai­ka­naan vah­vo­ja nä­ke­myk­ses­sään, ja us­koi­vat pu­he­li­men mah­dol­li­suuk­siin.

Vaik­ka yri­tyk­sel­lä on ikää kun­ni­oi­tet­ta­vat 126 vuot­ta, sitä voi ku­vail­la nuo­rek­kaak­si. Sii­tä ker­too muun mu­as­sa se, et­tä lii­ke­toi­min­nan suh­teel­li­sen uu­si tu­lo­kas, yri­tyk­sil­le tar­jot­ta­va Con­tact Cen­ter -pal­ve­lu, tuo tänä päi­vä­nä noin puo­let lii­ke­vaih­dos­ta.

- Con­tact Cen­ter on ul­kois­tet­tua mo­ni­ka­na­vais­ta asi­a­kas­pal­ve­lua. Meil­lä on asi­ak­kai­na Suo­men tun­ne­tuim­pia brän­de­jä muun mu­as­sa mat­kai­lu- ja fi­nans­si­a­lal­ta ja päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan puo­lel­ta. Kai­ken kaik­ki­aan asi­a­ka­sy­ri­tyk­siä on lä­hem­mäs 100 ja asi­a­kas­neu­vo­jia ne­li­sen­sa­taa. He pal­ve­le­vat asi­ak­kai­ta pu­he­li­mel­la, säh­kö­pos­tit­se ja cha­tis­sa, to­te­aa rek­ry­toin­ti­koor­di­naat­to­ri In­ka Fried.

- Voi hy­vin sa­noa, et­tä jos iki­nä olet soit­ta­nut mi­hin­kään asi­a­kas­pal­ve­luun, on to­den­nä­köis­tä, et­tä olet soit­ta­nut meil­le. Olem­me yk­si Suo­men joh­ta­vis­ta ul­kois­te­tun asi­a­kas­pal­ve­lun tuot­ta­jis­ta, to­te­aa Huh­ta­la.

- Asi­a­kas­neu­vo­jam­me ot­ta­vat va­ka­vas­ti roo­lin­sa asi­a­ka­sy­ri­tyk­sen ää­ne­nä ja edus­ta­ja­na, riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­sä he sit­ten fyy­si­ses­ti is­tu­vat­kin. Me­hän olem­me omal­ta osal­tam­me kiil­lot­ta­mas­sa yri­tyk­sen brän­diä.

Juu­ri nyt ol­laan rek­ry­toi­mas­sa uu­sia asi­a­kas­neu­vo­jia eri toi­mi­pis­tei­siin, jois­ta uu­sin si­jait­see Po­ris­sa. Työ ei edel­ly­tä ai­kai­sem­paa kou­lu­tus­ta tai ko­ke­mus­ta. Suu­rim­mak­si osak­si työ­tä teh­dään suo­men kie­lel­lä, mut­ta muu kie­li­tai­to on eduk­si. Ha­ki­jan tu­lee ol­la täyt­tä­nyt 18 vuot­ta ja val­mis vuo­ro­työ­hön, sil­lä Con­tact Cen­ter pal­ve­lee kel­lo 7-22 jo­kai­se­na vii­kon­päi­vä­nä.

- Tär­kein omi­nai­suus on tah­to tul­la hy­väk­si asi­a­kas­neu­vo­jak­si. Työ­tä voi teh­dä myös ko­toa kä­sin, jos sii­hen löy­tyy rau­hal­li­nen tila, to­te­aa Fried.

Tu­run toi­mi­pis­teen isos­sa avo­toi­mis­tos­sa sil­mään pis­tää heti se, et­tä san­ka­luu­rit kor­vil­la is­tuu niin pa­ri­kymp­pi­siä kuin yli vii­si­kymp­pi­si­ä­kin nai­sia ja mie­hiä.

- Eri-ikäi­set ih­mi­set ovat vah­vuus. Meil­lä ei ole ikä­ra­sis­mia, va­kuut­taa Huh­ta­la.