Hy­vin­voin­ti­cen­te­rin juu­ri val­mis­tu­nee­seen suo­la­huo­nee­seen on va­raus­kir­jas­sa jo­noa. Suo­la­huo­neen suo­sio nä­kyy eri­tyi­ses­ti näin tal­vel­la, kun eri­lai­sia in­fek­ti­oi­ta on pal­jon liik­keel­lä. Suo­la­huo­ne­hoi­to ni­mit­täin avaa hen­gi­tys­tei­tä ja kos­teut­taa li­ma­kal­vo­ja.

– Li­säk­si suo­la­huo­ne tar­jo­aa het­ken py­säh­ty­mi­seen ja ren­tou­tu­mi­seen. Hoi­toon voi­daan yh­dis­tää myös ää­ni­mal­jo­ja, jot­ka li­sää­vät ren­tou­tu­mis­ta ja las­ke­vat stres­si­ta­soa, yrit­tä­jä Mir­ja Lam­berg sa­noo.

Ää­ni­mal­ja­ren­tou­tuk­set ja soin­tu­kyl­vyt ovat Lam­ber­gin mu­kaan täl­lä het­kel­lä muu­ten­kin in.

– Ih­mi­set tyk­kää­vät nyt rau­hal­li­sis­ta ja ren­tout­ta­vis­ta tun­neis­ta. Kos­ka olem­me elä­neet jo pit­kään ras­kai­ta ai­ko­ja, olem­me yli­kuor­mit­tu­nei­ta. Eri­tyi­ses­ti täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa on hyvä kiin­nit­tää omaan hy­vin­voin­tiin huo­mi­o­ta. Vaik­ka em­me juu­ri­kaan voi vai­kut­taa maa­il­man ti­lan­tee­seen, omaan hy­vin­voin­tiin sat­saa­mi­nen aut­taa jak­sa­maan.

Py­säh­ty­mi­sen kai­puu nä­kyy myös joo­ga­tun­neil­la. Rau­hal­li­sem­mat tun­nit täyt­ty­vät no­pe­as­ti.

– Lem­peä läm­pö­joo­ga on jo pit­kään ol­lut suo­sit­tu tun­ti. Myös to­del­la hi­das­tem­poi­nen yin-joo­ga on nyt tosi suo­sit­tua. Vaik­ka joo­ga on edel­leen Hy­vin­voin­ti­cen­te­rin ydin, yh­dis­tän usein joo­ga­tun­tei­hin myös muu­ta. Esi­mer­kik­si lop­pu­ren­tou­tuk­ses­sa saa­tan käyt­tää ää­ni­mal­jo­ja.

Vaik­ka ih­mi­set ha­ke­vat täl­lä het­kel­lä py­säh­ty­mis­tä, on se vä­lil­lä vai­ke­aa. Py­säh­ty­mi­seen voi käyt­tää eri­lai­sia kei­no­ja, ku­ten me­di­taa­ti­o­ta. Ää­ni­mal­ja­ren­tou­tus on yk­si hy­väk­si to­det­tu kei­no mui­den jou­kos­sa.

– Asi­ak­kaat ovat ker­to­neet, et­tä he naut­ti­vat, kun saa­vat het­ken ol­la vain ja kuun­nel­la mal­jo­jen soin­tia.

Hy­vin­voin­ti­cen­te­rin al­ku­vuo­teen kuu­luu myös uu­sia jut­tu­ja. Joo­ga­tun­tien viik­ko-oh­jel­ma pyö­rii ta­val­li­seen ta­paan, mut­ta sen li­säk­si Hy­vin­voin­ti­cen­ter tar­jo­aa run­saas­ti eri­lai­sia kou­lu­tuk­sia ja ly­hyt­kurs­se­ja.

– Nyt vuo­den en­sim­mäi­si­nä kuu­kau­si­na on Hy­vin­voin­ti­cen­te­ril­lä lä­hes joka vii­kon­lop­pu jo­ta­kin ta­pah­tu­maa, tee­ma­päi­vää tai kou­lu­tus­ta. Li­säk­si jär­jes­täm­me eri­lai­sia ly­hyt­kurs­se­ja, jois­sa kes­ki­tym­me esi­mer­kik­si kol­men tai vii­den ker­ran ajan jo­hon­kin tiet­tyyn jut­tuun, Mir­ja Lam­berg ker­too.

Eri­lai­sis­ta ly­hyis­tä kurs­seis­ta on tul­lut Lam­ber­gin mu­kaan suo­sit­tu­ja.

– Nyt tun­tuu sil­tä, et­tä asi­ak­kaat si­tou­tu­vat hel­pom­min ly­hy­em­piin kurs­sei­hin. Sen suh­teen kult­tuu­ri on muut­tu­nut. Ai­kai­sem­min asi­a­kas saat­toi va­ra­ta tie­tyn tun­nin koko ke­vään ajak­si. Nyt va­rauk­sia kyl­lä teh­dään, mut­ta nii­tä myös pe­ru­taan enem­män. Täs­tä syys­tä kan­nat­taa ai­na il­moit­tau­tua va­ra­si­jal­le, vaik­ka tun­ti näyt­täi­si ole­van täyn­nä. Va­ra­si­joil­ta pää­see yleen­sä vie­lä mu­kaan.