Po­rin YH-asun­to­jen per­he­a­sun­nois­sa asu­vat Jar­mo ja Pau­la per­hei­neen. Ri­vi­ta­lo so­pii mai­ni­os­ti lap­si­per­heen ar­keen, sil­lä asun­nos­sa riit­tää ti­laa tem­mel­tää. Oma piha mah­dol­lis­taa lap­sil­le ul­ko­lei­kit lä­hel­lä.

Ri­vi­ta­lon help­pous vie­hät­ti

Pa­ris­kun­ta ihas­tui ri­vi­ta­los­sa elä­mi­sen help­pou­teen, sil­lä maan ta­sal­la ole­vat ti­lat ovat kä­te­vät rat­tai­den kans­sa. Huo­nei­den si­joit­te­lu ul­ko-oven lä­hei­syy­teen hel­pot­taa myös jäl­ki­kas­vun tark­kai­lua ja pe­räs­sä py­sy­mis­tä.

Ti­laa löy­tyy muu­hun­kin puu­has­te­luun, ku­ten pii­rus­tuk­seen, maa­lauk­seen ja mu­sii­kin soit­ta­mi­seen. Jar­mon ra­kas har­ras­tus puu­tar­han­hoi­to pys­tyy jat­ku­maan täs­sä asun­nos­sa, sil­lä ul­koa löy­tyy upe­at puit­teet kas­vien hoi­ta­mi­seen.

Lap­siys­tä­väl­li­nen yh­tei­sö

Piha on lap­siys­tä­väl­li­nen ja naa­pu­ris­ta löy­tyy mu­ka­va yh­tei­sö mui­ta lap­si­per­hei­tä. Näin leik­ki­ka­ve­rit löy­ty­vät ai­van lä­hel­tä. Ui­ma­ran­ta si­jait­see vain ki­ven­hei­ton pääs­sä, jo­ten koko per­he pää­see pols­ki­maan luon­non­ve­siin.

Po­rin YH:n kans­sa on help­po asi­oi­da, sil­lä asi­a­kas­pal­ve­lu on po­si­tii­vi­nen, ys­tä­väl­li­nen, toi­mi­va ja asi­an­tun­te­va, he ker­to­vat. Per­he on­kin sa­no­nut ys­tä­vil­leen, et­tä asun­toa et­sies­sä Po­rin YH on lois­ta­va va­lin­ta.