Win­No­van ovi au­ke­aa noin tu­han­nel­le uu­del­le opis­ke­li­jal­le hel­mi­kuun yh­teis­haun kaut­ta. Ha­et­ta­va­na on 24 pe­rus­tut­kin­toa, jois­ta val­mis­tuu yli 50 eri am­mat­tiin. Va­lit­ta­va­na ovat muun mu­as­sa lai­va­säh­kö­a­sen­ta­jan, kos­me­to­lo­gin, en­si­hoi­ta­jan ja mer­ko­no­min opin­not. Tu­lee­ko si­nus­ta len­to­ko­ne­a­sen­ta­ja, tur­va-alan am­mat­ti­lai­nen, lä­hi­hoi­ta­ja tai kam­paa­ja?

En­tä ve­tää­kö veri tal­vi­kau­dek­si läm­pi­miin mai­hin opis­ke­li­ja­vaih­toon tai työs­sä­op­pi­maan eu­roop­pa­lai­sen kult­tuu­ri­kau­pun­gin sy­dä­meen? Win­No­va avaa ovet ja myön­tää Eras­mus+-liik­ku­vuu­sa­pu­ra­haa.

– Alan va­lin­ta kan­nat­taa teh­dä omien toi­vei­den, tai­to­jen ja kiin­nos­tus­ten koh­tei­den mu­kaan. Mo­ti­vaa­tio on rat­kai­se­vin. Kun olet suo­rit­ta­nut pe­rus­tut­kin­non, si­nul­la on hy­vät val­miu­det jat­kaa ha­lu­tes­sa­si am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun tai yli­o­pis­toon as­ti, roh­kai­se­vat pal­ve­lu­pääl­lik­kö Sai­ja Kuu­sis­to ja opin­to-oh­jaa­ja Jaa­na Toi­vo­nen.

Nop­sa-väy­lää pit­kin suo­raan jat­ko-opin­toi­hin

Win­No­vas­ta tie on au­ki myös am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun ja yli­o­pis­toon as­ti.

Win­No­val­la on SAM­Kin kans­sa so­pi­mus, jon­ka mu­kaan kaik­ki tut­kin­non ja Nop­sa-väy­lä­o­pin­not suo­rit­ta­neet pää­se­vät il­man va­lin­ta­ko­kei­ta jat­ko-opin­toi­hin tie­tyil­le aloil­le SAM­Kiin. Esi­mer­kik­si mer­ko­no­mit pää­se­vät suo­raan tra­de­no­mi­o­pin­toi­hin.

– Kun suo­ri­tat Nop­sa-väy­lä­o­pin­not am­ma­til­li­sen tut­kin­non yh­tey­des­sä, pää­set il­man va­lin­ta­ko­kei­ta SAM­Kiin ja opin­not lu­e­taan hyö­dyk­se­si SAM­Kin tut­kin­toon. Nop­sa ei vel­voi­ta jat­ko-opin­toi­hin, mut­ta ovia se avaa, Jaa­na kan­nus­taa.

Mat­kus­ta­mi­nen avar­taa, ku­lui­hin saat avus­tus­ta

Win­No­van opis­ke­li­jat pää­se­vät toi­mi­maan myös kan­sain­vä­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä.

– Mat­kus­ta­mi­nen avar­taa kat­san­to­kan­taa, roh­kai­see pu­hu­maan vie­rai­ta kie­liä ja an­taa pys­ty­vyy­den ko­ke­muk­sia ja elä­myk­siä, Sai­ja tie­tää.

Win­No­vas­ta voi läh­teä kan­sain­vä­li­seen vaih­toon yk­sin, kak­sin tai vaik­ka opet­ta­jan ja pien­ryh­män tur­val­li­ses­sa seu­ras­sa.

– Kan­sain­vä­li­ses­sä työ­ym­pä­ris­tös­sä voi opis­ke­li­jan omis­ta toi­veis­ta riip­pu­en suo­rit­taa use­am­man­kin tut­kin­non osan. Opis­ke­li­ja­vaih­don kaut­ta voi löy­tyä vaik­ka ke­sä­työ­paik­ka. Myös tu­le­vat työ­nan­ta­jat ar­vos­ta­vat kan­sain­vä­lis­tä vaih­toa, Jaa­na vink­kaa.

Win­No­vas­ta saa liik­ku­vuu­sa­pu­ra­haa, joka voi par­haim­mil­laan kat­taa kaik­ki vaih­to­jak­son kus­tan­nuk­set. Tämä on hyvä kan­nus­tin.

Juu­ri si­nul­le so­pi­vat, jous­ta­vat opin­to­po­lut

Sai­ja ja Jaa­na ko­ros­ta­vat Win­No­van jous­ta­vuut­ta. Kai­kil­la opis­ke­lu­pai­kan va­lin­ta ei ole vie­lä ysil­lä sel­vä.

– Pe­rus­kou­lun päät­tä­vil­le on yh­teis­haus­sa tar­jol­la myös tut­kin­to­kou­lu­tuk­seen val­men­ta­va TUVA-kou­lu­tus.

Tämä oh­jaa­va, val­men­ta­va ja yk­si­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­ty kou­lu­tus aut­taa si­nua löy­tä­mään oma suun­ta­si ja so­pi­vin kou­lu­tus. Opin­to­ja voi suo­rit­taa myös nuor­ten työ­pa­jal­la ja työs­sä­op­pi­mal­la. Tuva kes­tää yh­den lu­ku­vuo­den.

Kun oma ala on löy­det­ty, TU­VAs­ta voi ha­keu­tua myös kes­ken vuo­den omal­le opin­tou­ral­le jat­ku­van haun kaut­ta.

Muis­ta ha­kea!

Kos­ka? 21.2.–21.3.2023

Mis­sä? opin­to­pol­ku.fi

Kos­ka tu­lok­set? 15.6.2023 saat va­lin­ta­tie­don säh­köi­ses­ti, il­moi­ta opis­ke­lu­pai­kan vas­taa­not­ta­mi­ses­ta 29.6.2023 men­nes­sä.

Kysy li­sää: Win­No­van ha­ku­pal­ve­lut, ha­ku­pal­ve­lut@win­no­va.fi, 044 455 8500, Li­vec­hat ar­ki­sin klo 12–15, win­no­va.fi

Tie­sit­kö?

Rio ohoi! Rau­mal­la val­mis­tuu me­ren­kul­ku­a­lan am­mat­ti­lai­sia, ku­ten vah­ti­pe­rä­mie­hiä ja -ko­ne­mes­ta­rei­ta sekä lai­va­säh­kö­a­sen­ta­jia. Suo­rit­ta­mi­a­si opin­to­ja lu­e­taan hy­väk­se­si pä­te­vyyk­sien mu­kaan, jos jat­kat alan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luo­pin­toi­hin. Voit siis saa­da pe­rus­kou­lun jäl­keen vii­des­sä vuo­des­sa me­ren­kul­ku­a­lan pe­rus- ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non!

Ahaa

Win­No­van lo­gis­tiik­ka-alan opis­ke­li­jat toi­mit­ta­vat Win­No­van ha­ki­jan op­pai­ta alu­een pe­rus­kou­lui­hin. Ysi­luok­ka­lai­set voi­vat myös vie­rail­la täs­mä­tu­tus­tu­mis­päi­vi­nä kam­puk­sil­la.

Vink­ki

Met­sä­a­lan Ul­vi­lan Kul­laan uu­sis­sa, hie­nois­sa ti­lois­sa val­mis­tuu met­sä­ko­neen kul­jet­ta­jia ja puu­ta­va­ra-au­ton kul­jet­ta­jia. Met­sä­a­lan väy­lä­o­pin­not an­ta­vat mah­dol­li­suu­den jat­kaa Tam­pe­reen am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun, jos­ta voit val­mis­tua met­sä-

ta­lou­sin­si­nöö­rik­si.