Per­jan­tai­na 11.11. Po­rin Ko­ne­kes­kuk­ses­sa vie­tet­tiin var­sin­kin ra­ken­ta­jil­le suun­nat­tua Const­ruc­ti­on -tee­ma­päi­vää.

- Moni ei eh­kä ole niin tie­toi­nen sii­tä, et­tä olem­me myös Husq­var­na Const­ruc­ti­on –jäl­leen­myy­jä. Olem­me­kin ha­lun­neet li­sää­mään eri­lai­sin mark­ki­noin­ti­vies­tin kei­noin ih­mis­ten tie­tout­ta täs­tä­kin pal­ve­lu­sek­to­ris­ta. Vas­taa­via te­hois­ku­ja py­rim­me to­teut­ta­maan pari ker­taa vuo­des­sa. Nyt näyt­tää sil­tä, et­tä täl­lai­sil­le ta­pah­tu­mil­le on ti­laus­ta. Alan väki on läh­te­nyt vilk­kaas­ti liik­keel­le. Hei­tä veti pai­kal­le alan huip­pu­mer­kit ja Vii­kin Hel­men eri­no­mai­nen ruo­ka­tar­jon­ta, ker­too ke­vääl­lä 2021 Po­rin Ko­ne­kes­kuk­sen kaup­pi­aa­na aloit­ta­nut Ar­to Jo­ke­la.

Asi­ak­kai­den luot­ta­mus maa­nan­tais­ta lau­an­tai­na Ojan­tie 35:ssa pal­ve­le­vaan Po­rin Ko­ne­kes­kuk­seen on vank­ka.

- Pai­kal­li­suus ja sen mu­ka­naan tuo­ma no­pea ta­voit­ta­vuus on yk­si val­teis­tam­me. Odot­ta­mat­to­mat tek­ni­set yl­lä­tyk­set ja ovat olen­nai­nen osa var­sin­kin yrit­tä­jien ar­kea. Nii­hin pi­tää re­a­goi­da vä­lit­tö­mäs­ti. Ky­ke­nem­me van­kal­la asi­an­tun­te­muk­sel­la ja ko­ke­muk­sel­lam­me pal­ve­le­maan asi­ak­kai­ta ri­pe­äs­ti, te­hok­kaas­ti ja kor­ke­a­ta­soi­sil­la tuo­te­va­li­koi­mal­la. Ny­ky­päi­vän no­peut­ta ja laa­tua edel­lyt­tä­vät asi­ak­kaat – en­nen kaik­kea am­mat­tiu­ra­koit­si­jat ar­vos­ta­vat juu­ri näi­tä omi­nai­suuk­sia, vah­vis­taa Jo­ke­la.

Husq­var­na on mo­ni­a­la­y­ri­tys, joka val­mis­taa muun mu­as­sa huip­pu­ta­son met­sä- ja puu­tar­ha­ko­nei­ta.

Glo­baa­lis­ti tun­ne­tun ruot­sa­lais­val­mis­ta­jan tuot­teet ovat myös Po­rin Ko­ne­kes­kuk­sen eh­dot­to­mia yk­kös­merk­ke­jä. Husq­var­nan laa­jas­ta va­li­koi­mas­ta löy­ty­vät luo­tet­ta­vat työ­ka­lut, lait­teet ja va­rus­teet myös ra­ken­ta­mi­sen am­mat­ti­lai­sil­le.

- Husq­var­na Const­ruc­ti­on -tuot­teet ja pal­ve­lut aut­ta­vat ko­ne­ka­lus­to­si sel­viy­ty­mään kai­kis­ta haas­teis­ta – myös niis­tä odot­ta­mat­to­mis­ta ti­lan­teis­ta.

Jo­ke­la ko­ros­taa, et­tä laa­tu­merk­ke­jä on ilo edus­taa.

- Husq­var­na Const­ruc­ti­o­nin tuo­te­re­per­tu­aa­ri on erit­täin kat­ta­va, ai­na vaat­teis­ta, ro­bot­ti­leik­ku­reis­ta, met­sä- ja puu­tar­ha­puo­len tuot­teis­ta const­ruc­ti­on –puo­len val­ta­vaan va­li­koi­maan.

Husq­var­nan lait­tei­den huol­lot hoi­de­taan luon­nol­li­ses­ti Ojan­tiel­lä, mut­ta Po­rin Ko­ne­kes­kuk­ses­sa teh­dään myös mo­nen muun­kin mer­kin ta­kuu­kor­jauk­set ja huol­lot.

Jo­ke­lan ja Aho­lan mu­kaan Ko­ne­kes­kuk­sen ta­voit­tee­na on ol­la hin­noil­taan mah­dol­li­sim­man kil­pai­lu­ky­kyi­nen.

- Kai­ken tär­keim­pä­nä pi­däm­me kui­ten­kin en­si­luok­kais­ta pal­ve­lua. Pa­nos­tam­me sii­hen joka ti­lan­tees­sa täy­sil­lä. Pal­ve­lun tar­ve­han tu­lee yleen­sä sii­nä vai­hees­sa, kun lait­teet kes­ken hek­ti­sen ura­kan ha­jo­a­vat. Am­mat­ti­lais­ten ka­lus­toa on kal­lis­ta pi­tää py­säh­dyk­sis­sä, jo­ten huol­lot ja kor­jauk­set on hoi­det­ta­va ri­pe­äs­ti.

Yh­des­sä Kim­mo Aho­lan ja Juha Mar­ti­kai­sen kans­sa po­ri­lai­sy­ri­tys­tä omis­ta­va Jo­ke­la ha­lu­aa osaa­van hen­ki­lös­tön­sä voi­min pal­vel­la asi­a­kas­kun­taan­sa ko­ko­nais­val­tai­ses­ti.

- Py­rim­me ole­maan asi­ak­kai­den apu­na ja ta­voi­tet­ta­vis­sa mah­dol­li­sim­man hy­vin myös vi­ral­lis­ten au­ki­o­lo­ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la. Jous­ta­vuus ja hyvä saa­ta­vuus ovat ne­kin mei­dän valt­ti­kort­te­jam­me.

Kaup­pa on käy­nyt rei­lun mil­joo­nan eu­ron vuo­sit­tais­ta lii­ke­vaih­toa pyö­rit­tä­vän Po­rin Ko­ne­kes­kuk­sen omis­ta­ja­kol­mi­kon mu­kaan hy­vin.

- Kär­ki­mer­keil­lä on kova ve­to­voi­ma. Kii­rei­tä on riit­tä­nyt sekä myyn­nis­sä et­tä huol­los­sa. Kiin­nos­tus ja ky­syn­tä ovat vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na tup­laan­tu­neet. Tu­le­vai­suus­kin näyt­tää va­loi­sal­ta.