Kun An­na Haa­pa­nen ja Juk­ka Mat­ti­la pe­rus­ti­vat Re­mon­toin­ti­pal­ve­lu Po­ris­kun­ta Oy:n, heil­lä oli yk­si joh­to­a­ja­tus: mi­kään re­mon­toin­ti­työ ei ole heil­le lii­an pie­ni, vaan asi­ak­kaan tar­pee­seen vas­ta­taan ai­na am­mat­ti­tai­dol­la.

– Ym­mär­räm­me, et­tä asi­ak­kai­den tar­peet vaih­te­le­vat, jo­ten teem­me myös ihan pie­niä re­mont­ti­töi­tä. Voim­me kiin­nit­tää yh­den vuo­dan ta­pet­tia, vaih­taa kä­sien­pe­su­al­taan si­li­ko­nit tai ruu­va­ta ver­ho­tan­gon ik­ku­naan, Juk­ka Mat­ti­la ker­too.

Pää­a­si­as­sa Po­ris­kun­ta te­kee pin­ta­re­mont­te­ja ja nii­den suun­nit­te­lua. Tal­vi­ai­kaan Haa­pa­nen ja Mat­ti­la te­ke­vät re­mont­te­ja yh­des­sä, mut­ta ke­säl­lä työt hie­man eriy­ty­vät. Tar­vit­ta­es­sa Po­ris­kun­ta työl­lis­tää apu­kä­siä ja ali­hank­ki­joi­den ver­kos­to on laa­ja.

– Teem­me kai­ken­lai­sia re­mont­te­ja, pait­si säh­kö- ja put­ki­töi­tä em­me tee it­se. Juk­ka te­kee myös ra­ken­nus­pel­ti­se­pän töi­tä, jo­ten ke­sä­kau­si me­nee hä­nel­lä niis­sä. It­se jat­kan si­sä­re­mont­te­ja. Ke­sä­ai­kaan pal­ve­luum­me kuu­lu­vat myös muun mu­as­sa ul­ko­maa­lauk­set. Näis­tä ka­len­te­ri al­kaa jo täyt­tyä, An­na Haa­pa­nen sa­noo.

Po­ris­kun­nan pal­ve­lu­tar­jon­ta on laa­ja. An­na Haa­pa­nen on ai­kai­sem­min työs­ken­nel­lyt huo­ne­ka­lu­liik­kees­sä ja kou­lut­tau­tu­nut siel­lä vi­su­a­lis­tik­si. Nyt hän val­mis­tuu myös si­sus­ta­jak­si. Li­säk­si Po­ris­kun­ta te­kee rai­vaus­sii­vouk­sia.

– Alam­me tar­jo­ta myös am­mat­ti­jär­jes­tä­jän pal­ve­lu­ja. Sekä rai­vaus­sii­vouk­set ja am­mat­ti­jär­jes­tä­jän pal­ve­lut tu­le­vat li­sään­ty­mään tu­le­vai­suu­des­sa. Ihan ta­val­li­set ih­mi­set tar­vit­se­vat apua ja neu­vo­ja yli­mää­räi­ses­tä ta­va­ras­ta eroon pää­se­mi­ses­sä.

Kos­ka osaa­mis­ta on lai­das­ta lai­taan, on työ mo­ni­puo­lis­ta.

– Unel­mien re­mont­ti­koh­de oli­si sel­lai­nen, jos­sa pää­si­si en­sin te­ke­mään rai­vaus­sii­vouk­sen, sen jäl­keen suun­nit­te­le­maan ja te­ke­mään re­mon­tin ja vie­lä osal­lis­tu­maan si­sus­tuk­seen­kin, An­na Haa­pa­nen sa­noo.

Re­mon­toin­ti on Haa­pa­sen ja Mat­ti­lan mu­kaan en­nen kaik­kea asi­a­kas­pal­ve­lua. Koti on jo­kai­sel­le hen­ki­lö­koh­tai­nen asia.

– Ym­mär­räm­me, et­tä ih­mi­sen voi ol­la vai­kea pääs­tä vie­rai­ta ih­mi­siä te­ke­mään ko­dil­leen asi­oi­ta. Ko­ti­hä­pe­ää ei kui­ten­kaan mis­sään ni­mes­sä kuu­lu tun­tea. Olem­me näh­neet kaik­kea.

Eri­tyi­ses­ti ih­mi­set edel­leen vie­ras­ta­vat aja­tus­ta avun pyy­tä­mi­ses­tä rai­vaus­sii­vouk­seen tai jär­jes­tä­mi­seen.

– Ko­din pi­täi­si ol­la paik­ka, jos­sa pys­tyy ren­tou­tu­maan ja la­taa­maan ak­ku­ja. Jos ym­pä­ril­lä on pal­jon ros­kaa tai ta­va­ra­vuo­ria, li­sää­vät ne hen­kis­tä kuor­maa, Haa­pa­nen sa­noo.

Kun pää­tös re­mon­tis­ta on teh­ty, kan­nat­taa sii­hen val­mis­tau­tua etu­kä­teen.

– Tär­kein­tä on miet­tiä re­mon­til­le bud­jet­ti. Se an­taa raa­mit koko hank­keel­le. Ma­te­ri­aa­lien hin­tas­kaa­la on iso, Mat­ti­la to­te­aa.