Ro­ko­tuk­set, haa­van­hoi­to, om­pe­lei­den pois­to, kor­va­huuh­te­lu, tu­leh­dus- ja ve­ren­so­ke­ri­ar­vo­jen mit­tauk­set… Suo­men Ko­ti­terk­ka­rin Eli­na Lun­din pal­ve­lu­va­li­koi­ma kat­taa mo­ni­puo­li­ses­ti sekä sai­raan­hoi­toa et­tä eri­lai­set ter­veys­pal­ve­lui­ta. Eli­na Lund tuo pää­sään­töi­ses­ti pal­ve­lut asi­ak­kaan ko­tiin, mut­ta hä­nel­lä on myös toi­mi­pis­teet Län­si-Po­rin Uu­des­sa ap­tee­kis­sa ja Ul­vi­lan Ap­tee­kis­sa.

– Tämä on tuo­nut hy­vää sy­ner­gi­aa puo­lin ja toi­sin, Eli­na Lund sekä ap­teek­ka­rit Mik­ko Vän­ni Ul­vi­las­ta ja Tui­ja Hä­mä­läi­nen Län­si-Po­ris­ta kiit­te­le­vät.

Jär­jes­te­ly on osoit­tau­tu­nut niin toi­mi­vak­si, et­tä kol­mik­ko nä­ki­si ap­tee­kis­sa si­jait­se­van ter­vey­den­hoi­ta­jan toi­mi­pis­teen voi­van ol­la yk­si rat­kai­su syr­jä­seu­tu­jen ter­veys­pal­ve­lu­jen hel­pot­ta­mi­sek­si.

Haa­van­hoi­toa ja ro­kot­tei­ta

Eli­na Lund on an­ta­nut esi­mer­kik­si haa­van­hoi­to­kou­lu­tus­ta ap­tee­kin hen­ki­lö­kun­nal­le, ja toi­saal­ta hän it­se voi osoit­taa asi­ak­kaal­le hyl­lys­tä heti tä­män tar­vit­se­mat tuot­teet.

– Ja me ke­hi­täm­me tuo­te­va­li­koi­maam­me Eli­nan oh­jei­den mu­kaan, Hä­mä­läi­nen sa­noo.

Sa­moin vas­taa­no­tol­la on­nis­tu­vat myös eri­lai­set ro­ko­tuk­set.

– Esi­mer­kik­si punk­ki­ro­ko­te on­nis­tuu heti, jos sitä vain on ap­tee­kin jää­kaa­pis­sa ei­kä ole ter­vey­del­li­siä es­tei­tä. Vien myös yh­teis­kun­nan ro­kot­tei­ta ko­tei­hin, mut­ta mak­su pe­ri­tään vain työs­tä, Lund sel­vit­tää.

Pal­ve­lui­ta ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

Suo­men Ko­ti­terk­ka­ri toi­mii Lun­din mu­kaan sa­moil­la pe­ri­aat­teil­la kuin pal­ve­lut suu­ris­sa lää­kä­ri­ta­lois­sa eli kaik­ki kir­ja­taan Kan­taan. Ja tie­ten­kin tar­vit­ta­es­sa Eli­na Lund lä­het­tää po­ti­laan lää­kä­ril­le.

– Ap­tee­keis­sa vas­taa­no­toil­le­ni voi tul­la joko jo­not­ta­mal­la tai ajan­va­rauk­sel­la. Olen va­paa, jos ovi on au­ki. Moni asi­a­kas on jo tot­tu­nut, et­tä os­tet­tu­aan pii­ki­tet­tä­vät lääk­keet, he tu­le­vat sen kans­sa kas­sal­ta suo­raan vas­taa­no­tol­le­ni.

Vii­si­vuo­ti­as­ta yri­tys­tään Eli­na Lund pyö­rit­tää yk­sin ja on iloi­nen saa­tu­aan ap­tee­kin hen­ki­lö­kun­nas­ta työ­ka­ve­rei­ta

– Mi­nul­la on kui­ten­kin pie­ni haa­ve, et­tä tä­hän sai­si vie­lä mu­kaan osaa­van lää­kä­rin, joka ha­lu­ai­si teh­dä työ­tään täl­lä ta­val­la ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lu­na ih­mis­lä­hei­ses­ti.