Asi­a­kas­läh­töis­tä tree­naa­mis­ta

”Pa­ras­ta täs­sä työs­sä on, et­tä saa to­dis­taa asi­ak­kai­den on­nis­tu­mi­sia ja aut­taa hei­tä pää­se­mään pa­rem­paan kun­toon ja pa­ran­ta­maan elä­män­laa­tu­aan." ker­too Mai­ju, jol­la 19.1. al­kaa 25 vuo­si kun­to­sa­liy­rit­tä­jä­nä.

"Tam­mi­kuun alun kun­toi­li­joi­den in­toa on joka vuo­si iha­na seu­ra­ta ja on­nek­si suun­taus on ny­kyi­sin se, et­tä asi­ak­kaat jak­sa­vat huo­leh­tia ja yl­lä­pi­tää har­ras­tus­taan ym­pä­ri vuo­den. Py­rim­me osal­tam­me aut­ta­maan hei­tä tree­ni­mo­ti­vaa­ti­on yl­lä­pi­dos­sa ja tar­jo­am­me apua niin tree­ni­oh­jel­mien laa­ti­mi­ses­sa, liik­kei­den opet­te­lus­sa, kuin viik­ko­ryt­min suun­nit­te­lus­sa. Näin asi­a­kas saa­vut­taa hau­a­man­sa tu­lok­set, ei­kä pala lop­puun vää­rän­lai­sel­la tree­naa­mi­sel­la.

Olem­me saa­neet vuo­sien var­rel­la to­dis­taa eri­lai­set jump­pa­vil­li­tyk­set, lä­hes kaik­ki eri diet­ti­me­to­dit ja eri tree­ni- ja val­men­nus­me­to­dien tu­lon. Meil­lä tree­ni- ja ra­vin­to-oh­jel­mat laa­di­taan kui­ten­kin tut­ki­muk­seen poh­ja­ten, jot­ta pys­tym­me ta­kaa­maan tur­val­li­sen ja te­hok­kaan ta­van syö­dä ja tree­na­ta. Näin em­me vaa­ran­na asi­ak­kait­tem­me ter­veyt­tä, vaan päin­vas­toin edis­täm­me sitä."

Eri­lais­ten jump­pa- ja pa­ce­tun­tien li­säk­si Piu­kat Pai­kat tar­jo­aa niin per­so­nal tra­nie­rin yk­si­lö- ja ryh­mä­val­men­nuk­sia, jois­ta esi­mer­kik­si vuo­des­ta 2011 al­ka­en suo­si­tuin ryh­mä, 6 vii­kon Te­hoS­tart­ti start­taa taas en­si­vii­kol­la, ties mo­net­ta­ko ker­taa. "Tämä ryh­mäm­me on sel­ke­äs­ti suo­si­tuin ja toi­mi­vim­mak­si ja te­hok­kaim­mak­si to­det­tu ryh­mäm­me, jos­sa on ol­lut vuo­sien ai­ka­na mu­ka­na tu­han­sia nai­sia, niin live- kuin verk­ko­val­men­nuk­ses-sam­me." ker­too Mai­ju ja li­sää: " verk­ko­val­men­nuk­set ovat vii­mei­sen 6 vuot­ta täy­den­tä­neet pal­ve­lui­tam­me, sil­lä osa val­men­net­ta­vis­tam­me ei asu Po­ris­sa tai lä­hi­kun­nis­sa".

Sel­lai­sel­le, joka nyt miet­tii mi­ten pää­si­si al­kuun, Mai­ju an­taa vin­kin: "Läh­de sa­lil­le tu­tus­tu­maan, ota vaik­ka ka­ve­ri mu­kaan ekal­la ker­ral­la. Hen­ki­lö­kun­tam­me ker­too mie­lel­lään eri ryh­mä­lii­kun­ta­tun­neis­ta ja opas­taa tar­vit­ta­es­sa sa­li­lait­tei­den käy­tös­sä. Sa­li­kort­tei­him­me saat myös kau­pan pääl­le tree­ni­oh­jel­man Toi­nen vaih­to­eh­to on il­moit­tau­tua ryh­mään, jos­sa muut ovat sa­mas­sa ti­lan­tees­sa, eli et ole yk­sin"