Per­so­nal trai­ne­rin kans­sa har­joi­tel­lut liik­keet tuo­vat tu­lok­sia te­hok­kaam­min, sekä huo­mat­ta­vas­ti tur­val­li­sem­min kuin sin­ne­päin teh­dyt. Puls­sil­la näh­dään joka päi­vä, et­tä nämä ei­vät ole vain kau­nii­ta sa­no­ja. Myyn­ti­pääl­lik­kö San­ni Kuu­sis­to on saa­nut hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti op­pia tä­män kan­ta­pään kaut­ta.

- En­nen Puls­sil­le tu­loa tree­na­sin oma­toi­mi­ses­ti net­ti­val­men­nuk­sen avul­la, ja ajat­te­lin et­tä hyvä tu­lee, kun­han lai­tan mah­dol­li­sim­man pal­jon pai­no­ja, ja teen kaik­ki oh­jel­maan mer­ki­tyt tois­tot. Sit­ten kun Puls­sin per­so­nal trai­ner tuli seu­raa­maan tree­ni­ä­ni, hän löy­si te­ke­mi­ses­tä­ni pal­jon pa­ran­net­ta­vaa. Jäl­keen­päin olen miet­ti­nyt, kuin­ka pal­jon enem­män oli­sin­kaan voi­nut saa­da nois­ta vii­des­tä tree­ni­vuo­des­ta­ni ir­ti val­men­ta­jan kans­sa, San­ni sa­noo.

Puls­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Jani Ran­ta­nen opas­taa, et­tä kun­to­sa­lil­la tree­na­tes­sa voi ol­la pie­nes­tä kiin­ni, mis­sä päin krop­paa lii­ke tun­tuu. Avuk­si tar­vi­taan per­so­nal trai­ner, joka tun­tee ih­mi­sen ana­to­mi­an sekä neu­voo oi­ke­at ni­vel­kul­mat.

- Pt:n kans­sa tu­lee teh­tyä myös mui­ta, kuin nii­tä omia lem­pi­liik­kei­tä, jol­loin krop­pa ke­hit­tyy ta­sai­ses­ti. Pt:n kans­sa tree­naa­mi­nen on tur­val­lis­ta. Kun liik­keet teh­dään oi­kein, väl­ty­tään tur­hil­ta va­hin­goil­ta.

Il­man läs­nä­o­le­vaa hen­ki­lö­kun­taa toi­mi­vat kyl­mä­sa­lit ovat li­sään­ty­neet vii­me vuo­si­na hal­van hin­tan­sa vuok­si. Puls­sil­la sen si­jaan työs­ken­nel­lään sen eteen, et­tä tree­naa­ja sai­si mah­dol­li­sim­man pal­jon hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua hy­vin­voin­nin asi­an­tun­ti­joil­ta.

Puls­sin am­mat­ti­lai­set rää­tä­löi­vät jo­kai­sel­le yk­si­löl­li­sen tree­ni­oh­jel­man, sekä tar­vit­ta­es­sa myös ruo­ka­va­li­ot mo­ni­puo­li­sen ko­ti­ruo­an ja ke­to­die­e­tin vä­lil­tä.

Vä­riä Puls­sin ar­keen tuo myös run­sas ryh­mä­lii­kun­ta­tar­jon­ta, jon­ka tren­di­käs uu­tuus on joo­ga. Hy­vän tree­nin pääl­le Puls­sil­la ren­tou­du­taan sau­nois­sa, jot­ka läm­pi­ä­vät päi­vit­täin.