Työ­voi­ma­kou­lu­tus on hyvä rat­kai­su, jos kai­paa li­sä­kou­lu­tus­ta tai uut­ta am­mat­tia työl­lis­ty­äk­seen. Täl­lä het­kel­lä Win­No­vas­sa on haku au­ki ra­ken­nu­sa­lan pe­rus­tut­kin­toon, jos­ta eri­kois­tu­taan maa­ra­ken­nus­ko­neen­kul­jet­ta­jan am­mat­tiin. Par­hail­laan sa­maa tut­kin­toa opis­ke­le­va Son­ja Poh­jo­nen on jo opin­to­jen­sa lop­pu­suo­ral­la, ja ko­kee löy­tä­neen­sä oman jut­tun­sa kai­vin­ko­neen kul­jet­ta­jan työs­tä. In­nos­tus alaa koh­taan al­koi ar­mei­jas­sa ja oli kyp­sy­nyt hil­jal­leen jo ai­kai­sem­mas­sa am­ma­tis­sa maa­ta­lou­sa­lal­la:

”Ar­mei­jas­sa pää­sin tes­taa­maan kai­vin­ko­net­ta, ja muu­ten­kin maa­ta­lous­töi­tä teh­des­sä­ni poh­din, et­tä ha­lu­ai­sin ko­keil­la jo­ta­kin vä­hän eri­lais­ta”, Poh­jo­nen ker­too.

Hän ei jät­tä­nyt ide­aa aja­tuk­sen ta­sol­le, vaan al­koi heti ar­mei­jas­ta ko­tiu­dut­tu­aan oma­toi­mi­ses­ti sel­vit­tää opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­si­aan:

”Sit­ten soit­te­lin Ari Gran­rot­hil­le, joka työs­ken­te­lee maa­ra­ken­nuk­sen opet­ta­ja­na Win­No­vas­sa, ja ky­se­lin hä­nel­tä, et­tä oli­si­ko mah­dol­lis­ta kou­lut­tau­tua alal­le. Ari ker­toi sit­ten täs­tä vaih­to­eh­dos­ta.”

Ha­kuun kuu­luu haas­tat­te­lu, joka Poh­jo­sen mu­kaan kävi no­pe­as­ti ja hel­pos­ti: ”Us­kon, et­tä vaik­ka so­pi­vas­ta opin­to- ja työ­taus­tas­ta on ha­ki­jal­le hyö­tyä, tär­kein­tä oli osoit­taa oma mo­ti­vaa­tio opis­ke­luun ja in­nos­tus maa­ra­ken­nu­sa­laan.”

Maa­ra­ken­nu­sa­lal­la on var­mat ja mo­ni­puo­li­set työ­nä­ky­mät

Maa­ra­ken­nu­sa­la on kat­to­kä­si­te laa­jal­le kir­jol­le teh­tä­viä muun mu­as­sa tie­työ­mail­la, ra­ken­nus­työ­mail­la ja mai­se­man muok­kauk­ses­sa – ei­vät­kä työt var­mas­ti lopu kes­ken, sil­lä ky­sees­sä on kas­va­va ala.

Poh­jo­sel­le­kin osa alan ve­to­voi­maa on sen mo­ni­puo­li­suus: ”Maa­ra­ken­nuk­ses­ta so­pi­via töi­tä löy­tyy eri asi­ois­ta kiin­nos­tu­neil­le. It­se pi­dän sii­tä, et­tä työ­teh­tä­vä­ni vaih­te­le­vat, ja jos­kus pää­sen fyy­si­siin töi­hin la­pi­on var­teen ja jos­kus taas aja­maan kai­vin­ko­net­ta.”

Poh­jo­sen mu­kaan ko­neen­kul­jet­ta­jal­ta tar­vi­taan muun mu­as­sa hah­mo­tus­ky­kyä, mut­ta muu­toin am­mat­ti so­pii mo­ni­puo­li­suu­ten­sa an­si­os­ta mo­nen­lai­sil­le per­soo­nil­le. Kaik­kia kul­jet­ta­jia yh­dis­tää kui­ten­kin mal­til­li­nen ote työ­hön:

”Jos­sain mää­rin tar­vi­taan rau­hal­li­suut­ta, kos­ka työ­maa­mon­tus­sa voi ol­la ih­mi­siä. Ei sii­nä hir­ve­äs­ti voi ki­viä pu­do­tel­la.”

Työ­u­ran­sa alus­sa ole­vaa Poh­jos­ta kieh­to­vat vie­lä kai­ken­lai­set työ­maat, mut­ta sel­vä­nä suo­sik­ki­na nou­se­vat mai­se­moin­ti ja pi­ho­jen te­ke­mi­nen:

”Niis­sä saa käyt­tää eni­ten omaa vi­su­aa­lis­ta sil­mää ja luo­vuut­ta. On myös haas­tet­ta, kun kaik­ki työt ovat kes­ke­nään eri­lai­sia. Tär­kein­tä on teh­dä asi­ak­kaan toi­vei­den mu­kaan”, Poh­jo­nen to­te­aa.

Ko­ke­mus­ta työs­sä­op­pi­mis­pai­kas­ta sekä kou­lun har­joi­tus­työ­maal­ta

Olen­nai­nen osa työ­voi­ma­kou­lu­tus­ta on työs­sä­op­pi­mi­nen jos­sa­kin alan yri­tyk­ses­sä, ja ide­aa­li­ti­lan­tees­sa siel­lä voi jat­kaa opin­to­jen jäl­keen­kin. Oma­toi­mi­sel­le Poh­jo­sel­le työ­pai­kan et­si­mi­nen oli help­poa:

”Työn­ha­kuun sai kou­lun kaut­ta apua, mut­ta kos­ka olen ai­na ol­lut ai­ka it­se­näi­nen työn­ha­ki­ja, en sitä tar­vin­nut. Soit­te­lin yri­tyk­siin ja ky­se­lin, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia niis­sä oli­si.” Poh­jo­sel­le tar­jot­tiin lo­pul­ta ke­sä­töi­tä­kin har­joit­te­lu­pai­kas­taan Lai­ta­ka­rin Maa ja Ve­si­ra­ken­nus Oy:stä.

Työ­voi­ma­kou­lu­tuk­ses­sa am­ma­tin pää­see ko­ke­maan no­pe­as­ti käy­tän­nös­sä, sil­lä suu­ri osa opin­nois­ta vie­te­tään har­joi­tus­työ­mail­la:

”Mel­kein koko tal­vi, syk­sy ja ke­vät ol­tiin har­joi­tus­työ­maal­la, ja se oli hyvä, kos­ka siel­lä op­pi oi­ke­as­ti ko­neis­ta. Työ­maal­la teh­dään teh­tä­viä, jois­sa pää­see it­se hah­mot­te­le­maan, kuin­ka työn to­teut­tai­si”, Poh­jo­nen ker­too.

Sel­ke­ä­nä kou­lu­tuk­sen hy­vä­nä puo­le­na hän pi­tää sitä, et­tä se kes­tää vain vuo­den, ja uu­teen am­mat­tiin ja työ­e­lä­mään pää­see no­pe­as­ti kiin­ni.

Maa­ra­ken­nus­ko­neen­kul­jet­ta­jan työ­voi­ma­kou­lu­tuk­seen Win­No­vaan eh­tii ha­kea vie­lä 7.9. as­ti.

Li­sä­tie­to­ja Ari Gran­roth p. 044 455 8075.