Lii­ken­tees­sä on vai­kea vält­tyä yl­lä­tyk­sil­tä, olit­pa sit­ten ko­ke­nut tai lä­hi­ai­koi­na ajo­kor­tin saa­nut kul­jet­ta­ja. On­net­to­muus voi­kin ta­pah­tua ke­nel­le ta­han­sa.

Ant­ti Se­li­vaa­ra on ol­lut au­toi­li­joi­den apu­na eri­lai­sis­sa on­gel­ma­ti­lan­teis­sa jo 25 vuot­ta. Po­rin Iso­jo­en­ran­nal­la pal­ve­le­va po­ri­lai­sy­ri­tys tar­jo­aa alan huip­puo­saa­jien voi­min ko­ko­nais­val­tais­ta ko­la­ri­kor­jaus­ta.

- Hom­ma pyö­räh­ti mi­nun joh­dol­la­ni taas käyn­tiin hel­mi­kuus­sa. Vä­hi­tel­len olem­me pääs­seet täy­teen vauh­tiin. Pal­ve­lem­me viih­tyi­sis­sä toi­mi­ti­lois­sa 3 maa­la­rin, 2 pel­ti­se­pän ja 2 pe­si­jän voi­min. Minä pi­dän sit­ten pa­ke­tin ka­sas­sa. Ai­van vas­taa­van­lais­ta pal­ve­lu­pa­ket­tia ei Po­rin seu­dul­ta kä­sit­tääk­se­ni löy­dy, ker­too Ant­ti­Se­li­vaa­ra.

16-vuo­ti­aa­na au­to­a­lal­le läh­te­neen Se­li­vaa­ran joh­ta­man täy­den­pal­ve­lun vau­ri­o­kor­jaa­mos­ta avun saa­vat kaik­ki hen­ki­lö- ja pa­ket­ti­a­jo­neu­vot – au­to­mer­kis­tä riip­pu­mat­ta.

- Va­hin­ko­ta­pah­tu­ma ei kos­kaan ole mu­ka­va asia, mut­ta meil­lä sen hoi­ta­mi­ses­ta py­ri­tään te­ke­mään mah­dol­li­sim­man vai­va­ton. Meil­tä löy­tyy mo­ni­puo­li­nen apu eri­lai­siin va­hin­ko­ti­lan­tei­siin. Hom­mat hoi­tu­vat ny­ky­ai­kai­sin työ­vä­li­nein ja mo­der­nein me­ne­tel­min no­pe­as­ti. Mo­ti­voi­tu­nut tii­mim­me pa­laut­taa tai­dol­la kul­ku­pe­li­si en­ti­seen lois­toon­sa. Näin au­toi­li­ja läh­tee meil­tä ai­na hy­vil­lä mie­lin, va­kuut­taa Se­li­vaa­ra.

Vau­ri­o­kor­jaa­mon kor­ke­a­laa­tui­seen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­vat kaik­ki au­to­pe­sui­hin liit­ty­vät toi­min­not, si­jai­sau­to­pal­ve­lu sekä tie­tys­ti vau­ri­o­kor­jaus ja maa­laus­pal­ve­lut­kin.

Kesä monine tapahtumineen on Selivaaran tiimille vuoden vilkkainta aikaa.

Kesä monine tapahtumineen on Selivaaran tiimille vuoden vilkkainta aikaa.

Se­li­vaa­ran mu­kaan asi­a­kas voi luot­taa sii­hen, et­tä hä­nen ajo­neu­von­sa saa Kar­ja­sil­lan­tien kor­jaa­mol­la par­haan mah­dol­li­sen kä­sit­te­lyn. Mo­der­nien tek­nii­koi­den ja huip­pu­luo­kan työ­ka­lu­jen avul­la luo­tet­ta­va po­ri­lai­sy­ri­tys var­mis­taa te­hok­kaan ja laa­duk­kaan kor­jauk­sen jo­kai­ses­sa vai­hees­sa.

- Eri­lais­ten vau­ri­oi­den kor­jaa­mi­seen eri­kois­tu­nut hen­ki­lö­kun­tam­me hal­lit­see niin pien­ten naar­mu­jen kuin suu­rem­pien kol­hu­jen kor­jaa­mi­sen. Käy­täm­me työs­säm­me laa­duk­kai­ta kor­jaus­ma­te­ri­aa­le­ja ja osia, Nii­den avul­la var­mis­tam­me, et­tä au­to­si on pit­käl­lä täh­täi­mel­lä kes­tä­vä, tur­val­li­nen ja tie­tys­ti myös kau­nis kat­sel­la.

Laa­ja-alai­nen asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys on Vau­ri­o­kor­jaa­mo Se­li­vaa­ra Oy:n en­si­si­jai­nen ta­voi­te.

Pal­ve­lem­me asi­ak­kai­ta si­ten kuin ha­lu­ai­sim­me it­se­äm­me pal­vel­ta­van.

- Va­hin­ko­tar­kas­tuk­seen voi tul­la il­man ajan­va­raus­ta ar­ki­sin klo 7.00–17.00. Teem­me kor­jaus­kus­tan­nus­las­kel­man, ti­laam­me osat ja va­raam­me asi­ak­kaal­le kor­jau­sa­jan.

Pi­däm­me hä­net ajan ta­sal­la kor­jauk­sen edis­ty­mi­ses­tä. Vas­taam­me li­säk­si mie­lel­läm­me kaik­kiin ky­sy­myk­siin. Tar­peen vaa­ties­sa voim­me myös jär­jes­tää vuok­ra-au­ton käyt­töön kor­jauk­sen ajak­si.

Se­li­vaa­ran ti­lois­sa pa­nos­te­taan jat­kos­sa en­tis­tä vah­vem­min myös maa­laus­pal­ve­lui­hin.

- Par­haan mah­dol­li­sen lop­pu­tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si työs­ken­te­lem­me vain mark­ki­noi­den par­hai­ta vä­li­nei­tä ja ma­te­ri­aa­le­ja käyt­tä­en. Ai­na ei sil­ti tar­vi­ta maa­la­rei­den apua.

Kus­tan­nus­te­ho­kas PDR on oi­kai­su­me­ne­tel­mä, jol­la py­ri­tään oi­kai­se­maan au­ton eri pel­ti­o­siin tul­lei­ta lom­mo­ja il­man maa­laus­tar­vet­ta. Tä­män kans­sa ol­laan vie­lä vä­hän har­joit­te­lu as­teel­la, mut­ta tai­to ke­hit­tyy koko ajan.

No­peu­des­taan tun­ne­tun po­ri­lai­sy­ri­tyk­sen va­li­koi­miin kuu­luu myös tuu­li­la­sien kor­jaus- ja vaih­to­pal­ve­lut. Ne kat­ta­vat kai­ken ki­ve­nis­ke­mien kor­jauk­ses­ta, tuu­li­la­sin vaih­toon.

- Käy­täm­me täy­sau­to­maat­tis­ta tuu­li­la­sien kor­jaus­ko­net­ta. Näin var­mis­tam­me, et­tä kor­jaus on mah­dol­li­sim­man laa­du­kas.

Rallia pitkään ajanut Antti Selivaara on entisöinyt ison määrän klassikkoautoja, näitä voi käydä ihailemassa osoitteessa www.selivaaraclassic.fi

Rallia pitkään ajanut Antti Selivaara on entisöinyt ison määrän klassikkoautoja, näitä voi käydä ihailemassa osoitteessa www.selivaaraclassic.fi

Ha­lu­tes­saan kul­jet­ta­ja kaar­taa Kar­ja­sil­lan­tiel­tä häi­käi­se­vän puh­taal­la kul­ku­pe­lil­lä.

- Pe­rin­teis­ten pe­su­la­pal­ve­lu­jen li­säk­si pys­tym­me pe­se­mään myös isoim­mat mat­kai­lu­au­tot sekä pa­ket­ti­au­tot. Tar­jol­la on myös kat­ta­vat si­sä­puh­dis­tus­pal­ve­lut. Asi­ak­kai­den ar­vos­ta­ma eko­lo­gi­suus on kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me eh­dot­to­man tär­ke­ää. Käy­täm­me vain ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä pe­su­ai­nei­ta.