Ele­tään vuot­ta 1973 ja Por­mes­ta­rin­luo­don Ylä­han­gan­tiel­le on juu­ri val­mis­tu­nut kak­si uut­ta YH-asun­to­jen vuok­raa­maa ker­ros­ta­loa. Kyl­py­huo­neis­ta löy­tyy ajan ta­paan kyl­py­am­meet, ik­ku­nan­puit­teet ovat rus­ke­at ja keit­ti­ön kaa­pis­tot pu­nai­sen orans­sit. Keit­ti­ön ik­ku­nas­ta kat­so­es­sa huo­maa, et­tä alue on vas­ta­ra­ken­net­tu. Pui­ta ei juu­ri näy ja mai­se­ma on mel­ko au­tio.

Yk­si ta­lon uu­sis­ta vuok­ra­lai­sis­ta on Hilk­ka Sai­nio mie­hen­sä ja pie­nen vau­van­sa kans­sa. He ovat vuok­ran­neet yk­si­ön, mut­ta no­pe­as­ti se käy lii­an ah­taak­si. On­nek­si sa­mai­sen ta­lon toi­ses­ta ra­pus­ta löy­tyy va­paa kak­sio ja sin­ne per­he aset­tuu.

Vuo­si­kym­men vie­rii ja per­he on kas­va­nut toi­sel­la po­jal­la. Alem­mas­ta ker­rok­ses­ta va­pau­tuu kak­sio ja jäl­leen muut­to­mat­ka on poik­keuk­sel­li­sen ly­hyt.

Mai­se­mat muut­tu­neet

Täs­tä on ai­kaa nyt nel­jä­kym­men­tä vuot­ta ja nuo­res­ta per­hee­näi­dis­tä on tul­lut isoi­so­äi­ti. Mut­ta koti on yhä sama ala­ker­ran kak­sio. Toki moni asia on muut­tu­nut, lat­ti­at ja ik­ku­nat uu­sit­tu, keit­ti­ön kaa­pit vaih­ta­neet vä­riä ja kyl­py­am­me pois­tet­tu. Mai­se­ma­kin on eri­lai­nen, on veh­reyt­tä ja pui­ta ja iso kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­komp­lek­si lä­hel­lä.

-Tämä on kuin maal­la asui­si nyt kun on näin pal­jon pui­ta, Hilk­ka Sai­nio ihas­te­lee ja osoit­taa ik­ku­nas­ta pi­ha­maal­le.

-Is­tu­tin jos­kus nuo sy­ree­nit ja alp­pi­ruu­sut. Olen ai­koi­na­ni pal­jon nii­tä kas­tel­lut ja hoi­ta­nut, tar­vit­ta­es­sa lei­kan­nut ja pi­tä­nyt huol­ta. Vä­hän kuin oli­si oma­ko­ti­ta­los­sa asu­nut, kun on saa­nut puu­has­tel­la pi­hal­la.

Hilk­ka Sai­nio on asu­nut sa­mas­sa ta­los­sa vii­si­kym­men­tä vuot­ta. Se ker­too pal­jon viih­ty­mi­ses­tä.

-Ker­ran näi­den vuo­sien ai­ka­na poh­dis­ke­lin ää­neen jos­ko muu­tet­tai­siin ri­vi­ta­loon, mut­ta po­jat to­te­si­vat, et­tä me ei täs­tä mi­hin­kään läh­de­tä ja se oli sii­nä, hän nau­raa ja jat­kaa:

-YH-asun­to­jen työn­te­ki­jät ovat ki­vaa po­ruk­kaa ja yh­teis­työ hei­dän kans­saan on su­ju­nut lois­ta­vas­ti. Jos jo­tain on tar­vin­nut, on riit­tä­nyt, et­tä soit­taa ja asia hoi­tuu. Toi­min myös pit­kän ai­kaa ta­lo­yh­ti­ön yh­dys­hen­ki­lö­nä ja hoi­din asuk­kai­den yh­tei­siä asi­oi­ta.

Yh­tei­söl­li­syys pa­ras­ta

Eh­dot­to­mas­ti pa­ras­ta an­tia on Hilk­ka Sai­ni­on mu­kaan yh­tei­söl­li­syys. Ta­los­sa asuu use­am­pi pit­kä­ai­kai­nen asu­kas, joi­den kans­sa on elet­ty elä­män eri vaih­tei­ta läpi, iloit­tu ja sur­tu yh­des­sä.

-Kun kaa­duin pi­hal­la, naa­pu­ri vei sai­raa­laan ja hoi­ti tän­ne koi­ran­vah­din. Ai­na tar­vit­ta­es­sa saa apua. Ovi­kel­lo saat­taa soi­da ja joku naa­pu­reis­ta ky­syy, tar­vit­sen­ko jo­ta­kin kau­pas­ta. Sa­moin huol­to­mie­het ja sii­voo­jat ovat ko­vin avu­li­ai­ta. Vi­sii­til­lä Ruot­sis­ta käy­nyt sis­ko­ni ih­met­te­li mi­ten meil­lä voi ol­la niin puh­taat rap­pu­käy­tä­vät. Tääl­lä hom­mat to­del­la­kin pe­lit­tää.

Naa­pu­rien kans­sa kuu­lu­mi­sia vaih­de­taan ai­na kun sa­tu­taan pi­haan sa­maan ai­kaan ja kau­pun­gil­la py­säh­dy­tään jut­te­le­maan. Ky­läs­sä­kin käy­dään, jos sil­tä tun­tuu.

Kun Hilk­ka Sai­nio täyt­ti vii­si­kym­men­tä vuot­ta, il­mes­tyi­vät naa­pu­rit oven taak­se san­ka­ria juh­lis­ta­maan. Lah­jak­si hän sai ko­run, joka oli osoi­tet­tu ”ta­lon sy­dä­mel­le”.

-Kyl­lä se lait­toi miet­ti­mään, et­tä mi­ten voi­kaan täl­lai­ses­sa yh­tei­sös­sä ol­la näin pal­jon näin iha­nia ih­mi­siä, hän hy­myi­lee.

Kes­kus­tas­sa hyvä asua

Viik­ka­ris­sa asu­va Maa­rit Va­her­luo­to on hän­kin pit­kä­ai­kai­nen YH-asun­to­jen asu­kas. Hän on asu­nut sa­mas­sa, kes­kus­tan lie­peil­lä si­jait­se­vas­sa ker­ros­ta­lo­kol­mi­os­sa ta­san 40 vuot­ta.

Maa­rit Va­her­luo­to ei ole hai­kail­lut ko­din omis­ta­mis­ta.

-Eh­kä­pä edel­leen val­loil­la on en­nak­ko­luu­lo, et­tä jos asuu vuok­ral­la, se ei ole jol­lain ta­paa hyvä jut­tu. It­se­ä­ni se ei ole kiu­san­nut kos­kaan. Omis­tu­sa­su­mi­nen ei ole ol­lut mei­dän jut­tu, vaik­ka sii­hen mah­dol­li­suus oli­si ol­lut­kin. Vuok­ra-asu­mi­sen help­pous on ai­na vie­hät­tä­nyt, asi­oin­ti su­juu niin hy­vin YH-asun­to­jen kans­sa.

Maa­rit Va­her­luo­to pai­not­taa myös vuok­ra­lai­sen mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa asuin­ta­loon­sa.

-Mei­tä ja toi­vei­tam­me kyl­lä kuun­nel­laan.

Maarit Vaherluoto on asunut keskustakolmiossaan tasan neljäkymmentä vuotta. Kodin keskeinen sijainti ja vuokra-asuminen helppous on tehnyt asumisesta erityisen miellyttävää.

Maarit Vaherluoto on asunut keskustakolmiossaan tasan neljäkymmentä vuotta. Kodin keskeinen sijainti ja vuokra-asuminen helppous on tehnyt asumisesta erityisen miellyttävää.

No­pe­as­ti uu­teen ko­tiin

Po­rin YH-Asun­not Oy tar­jo­aa mo­ni­puo­li­sia ja laa­duk­kai­ta vuok­ra-asun­to­ja eri­lai­siin elä­män­ti­lan­tei­siin. Toi­min­nan yti­mes­sä on hyvä, hen­ki­lö­koh­tai­nen ja ih­mis­lä­hei­nen pal­ve­lu. YH-Asun­not omis­taa, hal­lin­noi ja isän­nöi Po­rin kau­pun­gin alu­eel­la si­jait­se­via kiin­teis­tö­jä sekä myös ra­ken­nut­taa nii­tä.

Tar­jol­la on noin 1000 vuok­ra-asun­toa, 500 opis­ke­li­ja-asun­toa ja 200 se­ni­o­ri­a­sun­toa. Se­ni­o­ri­ko­tiyh­dis­tyk­sen asun­to­ja on noin 600.

Po­rin YH-Asun­not Oy kuu­luu osa­na Po­rin kau­pun­ki­kon­ser­niin ja toi­mii kau­pun­gin­val­tuus­ton aset­ta­mien ta­voit­tei­den to­teut­ta­ja­na ja nou­dat­taa kau­pun­gin­val­tuus­ton mää­rit­te­le­mää omis­ta­ja­po­li­tiik­kaa ja toi­min­ta­lin­jauk­sia.

Asun­to­ja on muun mu­as­sa kes­kus­tas­sa, Hy­ve­län­vii­kis­sä, Por­mes­ta­rin­luo­dos­sa, To­e­jo­el­la, Im­po­las­sa, Sam­po­las­sa, Väi­nö­läs­sä, Län­si-Po­ris­sa, Re­po­saa­res­sa ja Noor­mar­kus­sa.

Po­ris­sa asun­to­ti­lan­ne on vuok­ra­lai­sen kan­nal­ta hyvä täl­lä het­kel­lä, ei­kä asun­toi­hin ole pit­kiä jo­no­tu­sai­ko­ja.