Muu­tos­kou­lu­tuk­sen ta­voi­te on aut­taa työn­sä me­net­tä­nyt­tä löy­tä­mään elä­mäl­le uu­si suun­ta ja va­loi­sa tu­le­vai­suus. Yh­teis­kun­ta­vas­tuun hoi­ta­mi­nen krii­si­ti­lan­teis­sa on yri­tyk­sil­le en­tis­tä tär­ke­äm­pää. Hyvä työ­nan­ta­ja ei jätä ih­mi­siä yk­sin, vaan aut­taa uu­teen al­kuun.

– Ha­lu­am­me kan­nus­taa ir­ti­sa­not­tu­ja uu­sil­le kou­lu­tus­po­luil­le. Muu­tos­kou­lu­tuk­ses­sa pää­see tu­tus­tu­maan uu­siin aloi­hin ja esi­mer­kik­si uu­del­leen­kou­lu­tuk­sen tai op­pi­so­pi­muk­sen mo­niin mah­dol­li­suuk­siin, ki­teyt­tää Win­No­van työ­e­lä­mä­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Tei­ja Har­ju.

Kou­lu­tus on yri­tyk­sel­le edul­li­nen, Ely-kes­kus mak­saa 80 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta.

Kou­lu­tuk­ses­ta hy­vät tu­lok­set

Ve­na­tor P&A Fin­land Oy hank­ki muu­tos­kou­lu­tuk­sen Win­No­vas­ta vii­me syk­sy­nä. Työ­paik­kan­sa me­net­tä­vil­le työn­te­ki­jöil­le on tar­jot­tu val­men­nus­ta uu­del­leen työl­lis­ty­mi­sen tu­ek­si heti lak­kau­tus­pää­tök­ses­tä läh­tien. Pää­pai­no on ol­lut lä­hin­nä työn­haus­sa aut­ta­mi­ses­sa.

– Vuo­si sit­ten pää­tim­me te­hos­taa kou­lu­tus­tar­jon­taa. Työn­te­ki­jöil­lä on ta­ka­naan pit­kiä työ­u­ria, ja taus­tat­kin ovat hy­vin eri­lai­sia. Oli tie­dos­sa, et­tä ai­na­kin osa suun­nit­te­lee uu­del­leen kou­lu­tus­ta. Luon­te­vak­si kump­pa­nik­si va­li­koi­tui Win­No­va, jon­ka kans­sa on teh­ty ai­em­min­kin on­nis­tu­nut­ta yh­teis­työ­tä, HR Bu­si­ness Part­ner Jen­na Sal­mi­nen taus­toit­taa.

Muu­tos­kou­lu­tus osoit­tau­tui toi­mi­vak­si ja jous­ta­vak­si.

– Mu­kaan läh­te­neet an­toi­vat hy­vää pa­lau­tet­ta. Kou­lu­tus oli käy­tän­nön­lä­hei­nen ja kiin­nos­ta­va. Tu­lok­set pu­hu­vat puo­les­taan: yk­si työl­lis­tyi, kol­me päät­ti ha­kea kou­lu­tuk­seen ja lo­put il­mai­si­vat kiin­nos­tuk­sen­sa jat­kaa, ei­kä ku­kaan kes­keyt­tä­nyt. Pis­tei­tä kou­lu­tus sai 4,1/5, Jen­na lis­taa.

Pa­laut­teis­ta kävi myös sel­väs­ti il­mi, et­tä Win­No­val­la oli hy­vin val­men­ta­va ote.

– Mu­ka­na ol­lei­ta spar­rat­tiin ai­dos­ti löy­tä­mään omat ta­voit­teen­sa ja kiin­nos­tuk­sen­sa koh­teet.

Lä­pi­leik­kaus mah­dol­li­suuk­sis­ta

Muu­tos­kou­lu­tuk­ses­sa osal­lis­tu­ja va­lit­see en­sin it­se­ään kiin­nos­ta­van alan tai use­am­man, jo­hon ha­lu­aa tu­tus­tua.

– Yk­si tär­keä ta­voi­te on oi­koa van­ho­ja mie­li­ku­via opis­ke­lus­ta ja mur­taa myyt­te­jä. Opis­ke­lu on vii­meis­ten vuo­sien ai­ka­na muut­tu­nut pal­jon, ja mo­nel­la on van­hen­tu­nei­ta kä­si­tyk­siä am­ma­til­li­sen op­pi­lai­tok­sen ope­tuk­ses­ta, Tei­ja muis­tut­taa.

Win­No­vas­sa saa kat­ta­van ku­van uu­del­leen- tai jat­ko­kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

– Au­tam­me ir­ti­sa­not­tu­ja löy­tä­mään yk­si­löl­li­sen kou­lu­tus­po­lun. Eri­tyi­nen vah­vuu­tem­me on mo­ni­am­ma­til­li­suus. Meil­lä on tar­jol­la muu­tos­kou­lu­tus­ta esi­mer­kik­si teh­da­sy­ri­tyk­sen koko hen­ki­lös­töl­le.

Win­No­val­ta saa ny­ky­ään myös muu­tos­tur­va­pa­ke­tin eli heti ir­ti­sa­no­mi­sen jäl­keen tar­jot­ta­van kou­lu­tuk­sen. Se kes­kit­tyy pää­a­si­as­sa työn­ha­ku­val­men­nuk­seen. Osal­lis­tu­jat päi­vit­tä­vät työn­ha­ku­tai­ton­sa, te­ke­vät työn­ha­ku­vi­de­on ja vaik­ka­pa val­mis­tau­tu­vat vi­de­o­haas­tat­te­luun. Täs­tä on tar­vit­ta­es­sa help­po jat­kaa muu­tos­kou­lu­tuk­seen, el­lei uut­ta työ­paik­kaa ole vie­lä löy­ty­nyt.

– Lop­pu­ta­voit­tee­na on ai­na työl­lis­ty­mi­nen, Tei­ja ki­teyt­tää.

Tie­sit­kö?

Win­No­vas­sa on tar­jol­la kol­men­lais­ta yh­teis­han­kin­ta­kou­lu­tus­ta. Muu­tos­kou­lu­tuk­sen li­säk­si tar­jol­la on rek­ry- ja täs­mä­kou­lu­tus­ta. Näis­tä Ely-kes­kus ra­hoit­taa val­ta­o­san, yri­tyk­sel­le jää tiet­ty pro­sent­ti­o­suus.