Po­rin his­to­ri­al­li­ses­sa puu­ta­lo­kau­pun­gi­no­sas­sa, val­ti­o­sil­lan ja ve­si­tor­nin ku­pees­sa si­jait­se­vat Hil­la ja Tor­kel ovat uu­sim­mal­la tek­no­lo­gi­al­la va­rus­tet­tu­ja se­ni­o­ri­ta­lo­ja.

– Tar­jo­am­me it­se­näis­tä asu­mis­ta yh­tei­söl­li­sis­sä ta­lois­sa. Kyse ei kui­ten­kaan ole pal­ve­lu­a­su­mi­ses­ta. Tääl­lä on asuk­kai­den mu­kaan hyvä elää, ko­ros­taa se­ni­o­ri­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri An­ne Piu­ho­la.

Lii­ke­mies Wer­ner Pet­rell lah­joit­ti ai­koi­naan Ål­der­domsh­jäl­pen-ra­has­ton pe­rin­tö­nään Svens­ka Kul­tur­fon­den i Björ­ne­bor­gin hal­lit­ta­vak­si.

Piu­ho­lan mu­kaan tar­koi­tuk­se­na on, et­tä ra­has­tos­ta tu­e­taan ikäih­mi­siä.

– Vuon­na 2017 SKiB:n hal­li­tus päät­ti, et­tä ra­has­ton mah­dol­lis­ta­ma­na pe­rus­te­taan Gott Åld­ran­de –kon­sep­ti. Sen tur­vin tu­e­taan yh­tei­söl­lis­tä asu­mis­ta ja toi­min­taa sää­ti­ön se­ni­o­ri­ta­lois­sa.

Ki­ven­hei­ton pääs­sä Po­rin ydin­kes­kus­tas­ta si­jait­se­vas­sa Tre­ko­li-kort­te­lis­sa si­jait­see mo­der­ni Hil­la sekä yli 100-vuo­ti­as Tor­kel. Nii­den vä­lis­sä on kau­nis ja viih­tyi­sä puu­tar­ha. Se tar­jo­aa hie­not puit­teet kah­vit­te­luun, gril­lai­luun ja koko ta­lon puu­tar­ha­juh­liin.

– Kes­ki­ös­sä on yh­tei­söl­li­syys. Pa­nos­tam­me yh­tei­seen te­ke­mi­seen. Asuk­kail­le jär­jes­te­tään muun mu­as­sa kult­tuu­ri-il­to­ja, sekä mu­siik­ki- ja kä­den­tai­to­ker­ho­ja. Vie­täm­me myös yh­tei­siä kah­vi­het­kiä ja käym­me yh­tei­sil­lä mie­len­kiin­toi­sil­la ret­kil­lä ta­lon ul­ko­puo­lel­la.

Vuon­na 2019 val­mis­tu­nees­sa Hil­las­sa vuok­rat­ta­via se­ni­o­ri­a­sun­to­ja on 25 ja ne ovat kool­taan 33-85 ne­li­ö­tä.

– Juu­ri nyt va­paa­na on asun­to­ja, joi­den ne­li­ö­mää­rä vaih­te­lee 33:n ja 46:n vä­lil­lä. Pari vuot­ta sit­ten upe­as­ti sa­nee­ra­tus­sa Tor­ke­lis­sa asun­to­ja kol­me, jois­ta yk­si va­pau­tui tou­ko­kuun lo­pul­la. Kaik­ki­aan va­paa­na on kuu­si asun­toa, ker­too kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Kim­mo An­ke­lo.

Täl­lä het­kel­lä hy­vin va­rus­tel­tu­jen asun­to­jen vuok­ra on ne­li­ö­mää­räs­tä riip­pu­en 560 eu­ros­ta 780 eu­roon.

– On hyvä muis­taa, et­tä asuk­kaat saa­vat sekä eri­no­mai­set asu­mi­so­lo­suh­teet et­tä poik­keuk­sel­li­sen mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut. Tar­jol­la on myös oh­jat­tua tuo­li- ja ve­si­jump­paa. Ve­tä­jä­nä toi­mii SAMK:n fy­si­o­te­ra­pi­ao­pis­ke­li­ja Mar­ta Lat­vi­as­ta. Hän myös asuu Hil­las­sa.

Idyllisessä Torkelissa palvelee myös viihtyisä Hellulan Kaffila.

Idyllisessä Torkelissa palvelee myös viihtyisä Hellulan Kaffila.

Li­säk­si asuk­kai­den käy­tet­tä­vis­sä ovat Mi­ka­els­går­de­nin kun­to­sa­li ja ui­ma-al­la­so­sas­to. Tor­ke­lin puo­lel­la asuk­kai­ta pal­ve­lee ihas­tut­ta­va Hel­lu­lan kah­vi­la sekä Hie­ron­ta Huh­ta­nen.

Ikä­ra­ja Sää­ti­ön omis­ta­miin ta­loi­hin on 55 vuot­ta. Täl­lä het­kel­lä iäk­käin asu­kas on 89-vuo­ti­as.

– Hil­la on hou­ku­tel­lut eri-ikäis­tä vä­keä. Ta­los­sa val­lit­see hyvä hen­ki, toi­min­ta on vi­re­ää ja asuk­kaat ovat ai­na tar­peen mu­kaan tois­ten­sa apu­na.

Es­teet­tö­myys on yk­si Kuuk­ka­rin se­ni­o­ri­ta­lon val­teis­ta.

– Lii­kun­ta­ra­joit­teet on huo­mi­oi­tu hy­vin. Ka­dul­ta ja pi­hal­ta pää­see vai­vat­to­mas­ti asun­toi­hin. Lu­ki­tuk­seen ja ka­lus­tuk­seen on va­lit­tu par­haat es­teet­tö­mät vaih­to­eh­dot. Puu­pin­noi­te­tun ra­ken­nuk­sen ää­nie­ris­tys on huip­pu­luok­kaa. Tyy­lik­käät sau­na­ti­lat ovat tur­val­li­set ja kyl­py­huo­neis­sa on muun mu­as­sa oma pe­su­ko­ne ja kui­vaus­rum­pu. Asuk­kail­la on myös mah­dol­li­suus läm­pi­mään au­to­paik­kaan, ker­too An­ke­lo.