Koh­ta on taas se ai­ka vuo­des­ta, kun opet­ta­jat jää­vät ka­deh­dit­ta­vil­le ke­sä­lo­mil­leen. Kak­si ja puo­li kuu­kaut­ta pelk­kää lonk­kaa, ja palk­ka juok­see, kun toi­set jou­tu­van pär­jää­mään vai­vai­sel­la nel­jän vii­kon lo­mal­la, ja raa­ta­vat lo­pun ke­sää. Ker­ras­saan epä­rei­lua, kun opet­ta­jien työ­päi­vät­kin päät­ty­vät jo puo­len­päi­vän jäl­keen.

Ei­kö kuu­los­ta­kin lii­an hy­väl­tä? Kor­ja­taan­pa pari asi­aa. Esi­mer­kik­si luo­ka­no­pet­ta­jan ope­tus­vel­vol­li­suus on 24 tun­tia vii­kos­sa. Tämä tar­koit­taa, et­tä hä­nel­lä on 24 ope­tus­tun­tia, mikä oi­keut­taa täy­teen palk­kaan. Työ­hön si­säl­tyy myös pal­jon muu­ta. Opet­ta­ja val­mis­te­lee tun­nit, kor­jaa ko­keet, ar­vi­oi, pi­tää yh­teyt­tä huol­ta­jiin, kou­lut­tau­tuu, is­tuu lu­kui­sis­sa pa­la­ve­reis­sa ja ko­kouk­sis­sa sekä pal­jon muu­ta. Har­voin au­to to­del­la start­taa kou­lun pi­hal­ta klo 14, ei­kä sen jäl­keen tar­vit­se teh­dä ko­to­na­kaan mi­tään. Pa­rem­min­kin ku­vai­li­sin, et­tä opet­ta­ja on töis­sä 24/7.

Pet­ty­myk­sek­sen­ne ker­ron to­tuu­den myös lo­mis­ta. Opet­ta­jal­la ei it­se­a­si­as­sa ole enem­pää pal­kal­li­sia lo­ma­päi­viä kuin muil­la­kaan. Lop­pu on ope­tus­va­paa­ta. Alun­pe­rin on so­vit­tu, et­tä opet­ta­jil­le mak­se­taan palk­ka ope­tu­sa­jal­ta, eli noin yh­dek­säl­tä ja puo­lel­ta kuu­kau­del­ta. Palk­ka on kui­ten­kin ja­et­tu vuo­den jo­kai­sel­le kuu­kau­del­le. Asia erik­seen ovat mää­rä­ai­kai­set opet­ta­jat ja si­jai­set. He ei­vät saa ke­sä­a­jal­le ja­et­tua palk­kaa vält­tä­mät­tä ol­len­kaan. Vi­ras­sa ole­val­la opet­ta­jal­la on vas­tuu teh­dä työ­tä myös va­paa-ai­ka­na, jos työ­nan­ta­ja niin mää­rää.

Opet­ta­jan työ ei ole hen­ki­ses­ti ke­vyim­mäs­tä pääs­tä, ja las­ten ag­g­res­sii­vi­suu­den li­sään­ty­es­sä ei ai­na fyy­si­ses­ti­kään. Koen le­po­ni an­sain­nee­ni. Ope­tus on Suo­mes­sa avoin­ta, jo­ten pe­ri­aat­tees­sa kuka ta­han­sa on ter­ve­tul­lut luok­kaan etu­kä­teen so­vi­tus­ti kat­so­maan, mitä se on.

Vaik­ka moni jou­tuu­kin nyt kek­si­mään uu­den ka­deh­ti­mi­sen ai­heen, kau­nis­ta tu­le­vaa ke­sää kai­kil­le!

Pep­pi Kär­ki

Kir­joit­ta­ja on luo­ka­no­pet­ta­ja ja Ins­tag­ram-vai­kut­ta­ja @pit­ka­tos­su­la